Suomeksi
Pressmeddelande

Hållbarheten i de offentliga finanserna måste beaktas i reformen av den sociala tryggheten

KT vill utveckla den sociala tryggheten utgående från det nuvarande systemet och anser att den bör baseras på orsaksfaktorer och behovsprövning också framöver. Ett förenhetligande av grundtrygghetsförmånerna kan utredas genom trepartsberedning.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser att reformarbetet som gäller den sociala tryggheten bör fortsätta under följande regeringsperiod och bygga på det arbete som redan gjorts. Reformen av den sociala tryggheten inleddes under denna regeringsperiod och en mellanrapport ges på torsdag.

KT anser att den sociala tryggheten bör reformeras utifrån det nuvarande systemet, så att orsaksbaserade förmåner och behovsprövning bevaras. För att man ska ha rätt till förmån måste det också framöver finnas en bakomliggande orsak, som till exempel arbetslöshet eller arbetsoförmåga.  

– Under den kommande regeringsperioden bör man vid beredningen bättre än tidigare beakta hur reformen av den sociala tryggheten påverkar de offentliga finansernas hållbarhet och främjar sysselsättningen, säger KT:s förhandlingsdirektör Anna Kukka.

Reformen av den sociala tryggheten bör utgå från att förmånerna och tjänsterna ska stödja individen att komma in på arbetsmarknaden eller på annat sätt stärka personens sociala delaktighet. I praktiken kan detta innebära att man till exempel undanröjer flitfällor som hindrar människor att ta emot jobb.

Ett förenhetligande av grundtrygghetsförmånerna kan utredas 

Arbetet med att reformera den sociala tryggheten har under denna regeringsperiod utförts i den parlamentariska kommittén för social trygghet och i de sektioner som lyder under den. KT har ingått i kommittén och i dess sektioner som sakkunnigledamot.

Kommittén för social trygghet har gjort förtjänstfulla utredningar om den omfattande helheten av sociala förmåner och tjänster och kartlagt problemen. Det är bra att utnyttja underlaget under nästa regeringsperiod, säger Anna Kukka.

KT anser att det är viktigt att den kommande regeringen tar till sig kommitténs förslag om en utredning av en harmonisering av grundtrygghetsförmånerna. Det gäller bland annat arbetsmarknadsstödet, rehabiliteringsstödet och sjukdagpenningen. Beredningen av ärendet måste fortsätta på trepartsbasis.

– Ofta övergår samma personer från en grundtrygghetsförmån till en annan, så det lönar sig att utreda hur förmånerna skulle kunna harmoniseras. En harmonisering kan underlätta ansökan om och verkställighet av förmåner och minska byråkratin, säger Kukka.

Reformerna bör stödja arbets- och funktionsförmågan

KT anser att man under den kommande regeringsperioden också bör bedöma incitamenten och skyldigheterna i fråga om förmåner som hänför sig till arbetsförmåga och arbetsoförmåga. I praktiken skulle till exempel förmåner i samband med arbetsoförmåga kunna vara kopplade till en skyldighet att delta i en bedömning av servicebehovet och i rehabilitering.  

– Utgångspunkten bör vara att förmåns- och servicehelheten stöder individens arbets- och funktionsförmåga och uppmuntrar till arbete. Frågan måste utredas som trepartslagberedning, säger Anna Kukka.
Stödjandet av arbets- och funktionsförmågan förutsätter att det också finns tillgång till behövliga tjänster.  

– Helheten av förmåner och tjänster bör utvecklas på en realistisk grund så att välfärdsområdena har möjlighet att svara på behovet. De lider redan nu av brist på personal och pengar.

KT anser att reformen av den sociala tryggheten och i synnerhet utvecklingen av förmåner som påverkar inkomstskyddet måste beredas på trepartsbasis. KT föreslår att en sådan trepartsberedning skrivs in också i följande regeringsprogram. Arbetsgivarna och arbetstagarna finansierar den inkomstrelaterade sociala tryggheten genom försäkringspremier.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT är en arbetsgivarorganisation för kommun- och välfärdssektorn och en av arbetsmarknadens centralorganisationer. KT:s medlemmar sysselsätter var femte löntagare i Finland och producerar tjänster för landets alla invånare.

Mer på webben

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT