Lausunto
62/04.01.00/2023
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaaliturvaa on uudistettava huomioiden julkisen talouden kestävyys ja työllisyyden edistäminen

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta olla mukana parlamentaarisen komitean ja sen alaisten jaostojen työskentelyssä.

KT toteaa, että sosiaaliturvakomiteassa on kuluneen kauden aikana tehty ansiokasta selvitystyötä monimutkaisesta sosiaaliturvan etuuksien ja palveluiden kokonaisuudesta. KT:n näkemyksen mukaan kuitenkin valmistelussa on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisen vaikutukset julkisen talouden kestävyyteen ja työllisyyden edistämiseen.

KT kannattaa sosiaaliturvakomitean välimietinnön ehdotusta, että seuraavalla hallituskaudella selvitettäisiin syyperusteisten perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä. KT pitää keskeisenä, että sosiaaliturvaa kehitetään nykyjärjestelmän pohjalta, säilyttäen etuuksien periaatteet syyperustaisuudesta ja tarveharkinnasta. Lisäksi KT pitää välttämättömänä, että myös jatkossa uudistusta ja erityisesti ansioturvan kehittämistä valmistellaan kolmikantaisesti, kun työnantajat ja työntekijät rahoittavat ansiosidonnaista sosiaaliturvaa vakuutusmaksuilla. KT esittää kolmikantavalmistelun kirjaamista myös seuraavaan hallitusohjelmaan.

KT pitää tärkeänä, että sosiaaliturvajärjestelmää kehitetään etuuksien ja palveluiden kokonaisuutena. Osana sosiaaliturvan kehittämistä on hyvä arvioida myös etuuksien kannustimia, vastikkeellisuutta sekä sitä, miten etuuden saajaa integroidaan työmarkkinoille tai vahvistetaan muuten yksilön vahvempaa sosiaalista integroitumista yhteiskuntaan. Esimerkiksi työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvissä etuuksissa on tärkeää, että asiakas osallistuu palvelutarpeen arviointiin ja interventioihin kuten esim. ammatilliseen kuntoukseen. Palveluiden tarkoituksena on tukea yksilöä elämän eri vaiheissa ja auttaa yksilöä siirtymää eteenpäin nivelkohdissa. Tämä edellyttää, että tarvittavia palveluita on saatavilla ja saavutettavissa. KT pitääkin tärkeänä, että etuus- ja palvelukokonaisuuden kehittämisessä arvioidaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöpulasta kärsivien hyvinvointialueiden mahdollisuus tarjota palveluita.

KT toteaa, että komitean välimietinnön neljännessä luvussa on esitetty lukuisia, sinänsä kannatettavia toimenpiteitä/selvityksiä. Seuraavalla hallituskaudella näiden pohjalta toteutettaviksi valittavien toimenpiteiden osalta on varattava myös riittävät taloudelliset ja muut valmisteluun tarvittavat resurssit.

KT korostaa, että vero- ja etuusjärjestelmän vaikutuksia työn vastaanottamisen taloudellisiin kannustimiin on arvioitava. Kannustin- ja työttömyysloukkuja on purettava ja työttömyysturvaa on porrastettava siten, että se kannustaa työn vastaanottamiseen. Sosiaaliturvan uudistamisessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kehittämistoimien kustannuksiin sekä niiden vaikutuksiin julkisen talouden kestävyyteen ja työllisyyden edistämiseen.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNTAJAT KT

Neuvottelujohtaja Anna Kukka

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT