Suomeksi
Nyhet

Målen fastställda för reformen inom den sociala tryggheten

Toimi-projektet har slagit fast grunderna och målen för den kommande reformen av systemet för social trygghet.

jalankulkijat kiiruhtavat suojatiellä. Kuva: Pixhill.

Den parlamentariska uppföljningsgruppen var enig om behovet av och grunderna för en reform av systemet för social trygghet. Gruppen har dock inte rangordnat målen och har ingen politisk hållning till genomförandet av reformerna.

Projektet för grundtryggheten och aktiviteten (Toimi) har till uppgift är att stödja de politiska aktörerna och partierna i arbetet med att identifiera reformbehoven i systemet för social trygghet. Den parlamentariska uppföljningsgruppen som arbetat ett drygt år erbjuder byggstenar för beslutsfattandet under nästa regeringsperiod.

Projektet har analyserat behovet av att se över systemet för social trygghet utgående från människornas olika livssituationer och den framtida välfärden. Systemet är under press från flera håll.

Tjänsterna och förmånerna har med tiden fjärmat sig från varandra och förändringen i befolkningens åldersstruktur innebär en utmaning för hållbarheten i systemet för social trygghet. Systemets flexibilitet utmanas också av förändringarna i arbetet och den tekniska utvecklingen samt av att livssituationerna och sätten att skaffa inkomster varierar allt mer.

Reformens mål i fem grundpelare

Projektet har samlat målen för reformen i systemet för social trygghet i fem grundpelare på vilka det vore bra att stegvis bygga genomförandet.

Systemet för social trygghet ska uppfylla grundlagens krav om rätt till omsorg men dessutom svara mot människors behov att känna sig delaktiga och betydelsefulla samt uppmuntra till sysselsättning, aktivitet och livslångt lärande.

De tjänster och förmåner som ingår i den sociala tryggheten bör samordnas bättre med varandra. Den sociala tryggheten ska bidra till balansen mellan individens rättigheter och skyldigheter, och ligga i linje med de offentliga finanserna.

Uppföljningsgruppen anser också att systemet bör vara tydligare och lättare att förstå.

Social trygghet bör vara en fungerande helhet

Gruppen betonar behovet av samspel mellan kompetens, sysselsättning, utkomst och boende såväl i individers liv som i samhällets struktur. Systemet för social trygghet måste på ett mer konstruktivt sätt bemöta de krav som en ny livssituation och förändringar i arbete och kompetens ställer. Man måste ha en möjlighet att förutse sina inkomster även i förändringssituationer.

Till stöd för det politiska beslutsfattandet har gruppen åskådliggjort de grundläggande valen i fråga om social trygghet med förenklade modeller som betonar olika aspekter. Toimi-projektet rekommenderar inga bestämda lösningar, utan de föreslagna modellerna är en framställning av värdebaserade riktlinjer som de politiska aktörerna ska fatta beslut om.

Projektets uppföljningsgrupp har inte heller rangordnat modellerna eller tagit ställning till hur ändamålsenliga de är i den fortsatta beredningen. Modellerna ger en möjlighet att preliminärt bedöma vilka konsekvenser olika grundläggande val har.

Mer på webben