Suomeksi
Nyhet

Avtalsuppgörelsen för kommunsektorn höjer de vårdanställdas löner med hundratals euro

I juni 2022 nåddes en treårig avtalsuppgörelse för kommunsektorn. Uppgörelsen medför betydande löneförhöjningar också för de vårdanställda, även om de organisationer som företräder dem ställde sig utanför avtalet.

Den treåriga avtalsuppgörelse som nåtts inom kommunsektorn medför betydande löneförhöjningar för de vårdanställda, oberoende av resultatet på den pågående lönetvisten. På tre år stiger de totala månadsinkomsterna för sjukskötarna med i genomsnitt minst 300 euro och för närvårdarna med 262 euro.

För en del vårdanställda stiger lönerna ännu mer, eftersom lönerna inom välfärdsområdena harmoniseras, dvs. förenhetligas. Löneharmoniseringen höjer lönerna för dem som omfattas av SH-avtalet med i snitt cirka 300 euro i månaden, men variationen är stor. SH-avtalet omfattar även andra anställda inom social- och hälsovårdssektorn än vårdpersonal.

Dessutom finns det i avtalet för kommunsektorn en s.k. stupstock genom vilken löneförhöjningarna inom kommun- och välfärdssektorn kopplats till löneförhöjningarna i vissa branscher inom den privata sektorn. De anställda inom kommun- och välfärdssektorn får åren 2023 och 2024 minst samma löneförhöjningar som de anställda i sådana branscher inom den privata sektorn som utgör referensram.

Även om löneharmoniseringen och stupstocksandelen inte alls beaktas, stiger lönerna under den treåriga avtalsperioden uppskattningsvis med i genomsnitt 8,74 procent.

Så stiger de vårdanställdas löner oberoende av strejkerna:

Då sjukskötarnas totallön år 2021 uppgick till i snitt 3 428 euro i månaden, är den efter tre år 3 786 euro i månaden. Förhöjningen är 300 euro.

För närvårdare var totalalönen 2 998 euro, och efter tre år är den 3 260 euro. Förhöjningen är 262 euro.

Beloppen är genomsnittliga totala månadsinkomster, dvs. de inkluderar övertids- och skifttillägg.

Stupstocksbestämmelsen kan medföra ännu mer lön

Om man beaktar den s.k. stupstocken, dvs. kopplingen mellan kommunsektorns avtal och den privata sektorn, kan lönerna stiga ännu mer. Till exempel om löneförhöjningen i jämförelseavtalen inom den privata sektorn blir 4,2 procent år 2023 och 3,5 procent år 2024, kommer lönerna inom kommunsektorn att stiga med 12,9 procent på tre år.  

Det finns ännu inga uppgifter om löneuppgörelserna inom den privata sektorn, så följande siffror utgör endast exempel. Stupstocken innebär att lönerna exempelvis kunde stiga enligt följande:  

År 2021 var sjukskötarnas totallön i genomsnitt 3 428 euro i månaden. Enligt exemplet skulle den efter tre år bli 3 870 euro. Förhöjningen är 442 euro.
För närvårdare var totallönen 2 998 euro. Enligt exemplet skulle den efter tre år bli 3 385 euro. Förhöjningen är 387 euro.

Även dessa höjningar betalas till alla anställda inom kommun- och välfärdssektorn, inklusive de vårdanställda. Dessutom får en del av de vårdanställda extra löneförhöjningar på hundratals euro, till följd av att lönerna harmoniseras inom välfärdsområdena.

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT