Suomeksi
Nyhet

Så ökar kostnaderna i kommun- och välfärdssektorn 2022–2025

Kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn fick sin slutliga form i mars. Det är dags att gå igenom vad som avtalades och vad det kostar arbetsgivarna.

Työpöydällä on laskelmia ja graafeja. Kuva: Jason Coudriet / Unsplash.

Avtalsuppgörelserna för kommun- och välfärdssektorn 2022–2025 fick sin slutliga form i mars, då uppgörelsen enligt förlikningsförslaget blev klar. Uppgörelsen baserar sig på den s.k. stupstocksklausulen, som innebär att avtalsuppgörelserna inom den privata sektorn påverkar lönehöjningarna inom kommun- och välfärdssektorn. Å andra sidan är en stor del av lönehöjningarna sådana som i sista hand fördelas enligt arbetsgivarens beslut.

I den här artikeln går vi igenom de avtalade förhöjningarna och avtalsändringarna samt deras kostnadseffekter.

Avtalsperioden är 1.5.2022–30.4.2025 i alla kollektivavtal för kommun- och välfärdssektorn.

Blandlinje år 2022

Avtalsförhöjningarna och avtalsändringarna år 2022 höjde kostnaderna för både kommun- och välfärdssektorn med 1,76 procent jämfört med genomsnittet för föregående år. Det innebar en kostnadsökning på cirka 183 miljoner euro för kommunsektorn och cirka 209 miljoner euro för välfärdssektorn.

Kostnadsökningen påverkas av följande faktorer:

 • Inom bägge sektorerna höjdes lönerna 1.6.2022 genom en allmän förhöjning på 46 euro, men minst 2,0 procent.

 • I augusti genomfördes en familjeledighetsreform genom vilken båda föräldrarna får en lika lång ledighet med lön efter barnets födelse.

 • I oktober betalades en centraliserad justeringspott på 0,5 procent. Fördelningen avtalades enligt avtalsområde.

Flera lokala justeringspotter i juni 2023

År 2023 ökar kostnaderna för kommunsektorn med 4,85 procent, dvs. cirka 513 miljoner euro jämfört med genomsnittet år 2022. Motsvarande siffror för välfärdsområdena är 6,13 procent och omkring 740 miljoner euro. De avtalade engångsarvodena höjer kostnaderna för kommunsektorn med cirka 129 miljoner euro. I beloppet ingår också extra engångsarvoden till personalen inom småbarnspedagogiken. Inom välfärdssektorn blir kostnaderna för engångsarvodena cirka 130 miljoner euro.

Kostnaderna år 2023 påverkas av följande förändringar:

 • I början av 2023 fick veterinärerna, som i regel stannat kvar i kommunsektorn, en allmän förhöjning och en lokal justeringspott som stöder deras jourreform.
   
 • I mars fick välfärdssektorns personal med allmän arbetstid inom SH-avtalet möjlighet att raskt inta en måltid under arbetstid. Dessutom fick vissa anställda inom SH-avtalet ett engångsarvode på 600 euro, dvs. en s.k. coronaersättning för tiden i början av coronapandemin.
   
 • I juni betalas en allmän förhöjning på 2,2 procent och en lokal justeringspott på 0,7 procent. Samtidigt betalas också en lokal pott på 1,2 procent enligt löneutvecklingsprogrammet och en lokal pott som hänför sig till samordning av lönerna och utveckling av lönesystemen inom välfärdssektorn. Den senare potten är 1,5 procent i SH-avtalet och Läkaravtalet (LÄKTA) samt 1,0 procent i det nya allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA).
   
 • Dessutom betalas i juni ett engångsarvode på 467 euro till sådana anställda i kommun- och välfärdssektorn som uppfyller de krav på anställningstid som anges i avtalet. Därutöver betalas ett separat engångsarvode till anställda som omfattas av AKTA bilaga 5 och UKTA del G, såsom personalen inom småbarnspedagogiken. Detta engångsarvode är 120 och 150 euro för anställda som avses i respektive avtal.
   
 • I juni träder innehållsliga ändringar i kraft i UKTA (daghemsföreståndare) och LÄKTA (läkare med bitjänst). För UKTA:s del görs innehållsliga ändringar också i augusti utgående från arbetet i den arbetsgrupp som utreder lönegrunderna för rektorer.
   
 • I oktober 2023 betalas inom LÄKTA en allmän förhöjning på 0,77 procent. Förhöjningen var tänkt att betalas i juni 2024, men den tidigarelades för att kostnadseffekten av engångsarvodet på 467 euro i juni ska uppfyllas också inom LÄKTA.

År 2024 betalas de sista förhöjningarna under avtalsperioden

År 2024 ökar kostnaderna för kommunsektorn med 2,99 procent, dvs. cirka 331 miljoner euro jämfört med genomsnittet året innan. I välfärdssektorn ökar kostnaderna med 4,15 procent, dvs. cirka 531 miljoner euro.

Kostnaderna påverkas av följande faktorer:

 • I februari 2024 betalas inom kommun- och välfärdssektorns samtliga avtalsområden en centraliserad justeringspott på 0,4 procent i anslutning till löneutvecklingsprogrammet. Avtalsparterna kan avtala om att flytta justeringspotten i februari så att den helt eller delvis används i samband med den pott som betalas i juni 2025.
   
 • I juni betalas inom samtliga avtalsområden en allmän förhöjning på 2,27 procent, en lokal pott på 0,73 procent och en lokal pott på 0,6 procent enligt löneutvecklingsprogrammet.
   
 • Den sista avtalshöjningen under avtalsperioden är en lokal pott för lönesamordning och utveckling av lönesystemet. Potten betalas inom välfärdssektorn i oktober 2024. Den är 2,5 procent inom SH-avtalet och LÄKTA och 2,0 procent inom VÄLKA.

En stor del av höjningarna avtalas lokalt

De lokala potterna utgör en betydande del av alla avtalshöjningar. I kommunsektorn är deras andel omkring 40 procent och i välfärdssektorn rentav cirka 55 procent. Andelarna är betydligt större än i tidigare kommunala avtal eller de avtal inom den privata sektorn som ingåtts samtidigt.

Dessutom är det arbetsgivaren som i sista hand beslutar om fördelningen av potterna om enighet inte nås med arbetstagarnas representanter vid de lokala förhandlingarna.

Det enda undantaget är de tilläggsdelar på 0,3 och 0,33 procent som var kopplade till vissa sektorer inom den privata sektorn och som betalas 1.6.2023 och 1.6.2024. Om parterna inte kommer överens, betalas hälften av tilläggsdelarna som allmänna förhöjningar och den andra hälften enligt arbetsgivarens beslut.

Nivån på avtalsförhöjningarna kan tyckas vara hög, men under rådande förhållanden i samhället då både service-, kollektivavtals- och lönesystemen ses över är tre års arbetsfred väldigt värdefullt med tanke på stabiliteten och förutsägbarheten.

Tabellerna nedan ger en översikt av kostnaderna enligt det årliga medelvärdet och avtalshöjningarna per avtalsområde.

Kostnadsökningen i kommun- och välfärdssektorn

Hela välfärdssektorn

Årlig förändring, €

Årligt medelvärde, förändring i %

2021–2022

208 675 905

1,76

2022–2023

739 782 593

6,13

2023–2024

531 254 764

4,15

Hela kommunsektorn

Årlig förändring, €

Årligt medelvärde, förändring i %

2021–2022

183 131 418

1,76

2022–2023

513 249 804

4,85

2023–2024

331 367 693

2,99

Så betalas avtalshöjningarna

Avtalshöjningarna i kommunsektorn 2023–2024

   

AKTA

UKTA

TS

TIM-AKA
***

LÄKTA (veterinärerna)
****

1.1.2023

Allmän förhöjning

       

1,50 %

1.1.2023

Lokal justeringspott

       

0,40 %

1.6.2023

Allmän förhöjning

2,20 %

2,02 %

2,20 %

2,20 %

0,70 %

1.6.2023

Lokal justeringspott*

0,4 % + 0,3 %

0,4 % 
+ 0,3 %*

0,4 % 
+ 0,3 %

0,4 % 
+ 0,3 %

0,30 %

1.6.2023

Pott för löne-utvecklings-programmet (lokal pott)

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

30.6.2023

Engångspott

467 € (467 € 
+ 120 € Liite 5)

467 € 
(467 € 
+ 150 € Osio G)

467 €

467 €

467 €

1.10.2023

Allmän förhöjning

 

 

   

0,77 %

1.2.2024

Pott för löne-utvecklings-programmet (central pott)

0,40 %

0,40 %

0,40 %

0,40 %

0,40 %

1.5.2024

Allmän förhöjning

 

0,77 %

     

1.6.2024

Allmän förhöjning

2,27 %

1,50 %

2,27 %

2,27 %

1,50 %

1.6.2024

Lokal justeringspott*

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

1.6.2024

Pott för löne-utvecklings-programmet (lokal pott)**

0,60 %

0,60 %

0,60 %

0,60 %

0,60 %

* Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten på 0,3 % (1.6.2023) eller 0,33 % (1.6.2024), fördelas hälften lokalt som en allmän förhöjning och den andra hälften enligt arbetsgivarens beslut.

** En pott för löneutvecklingsprogrammet kan användas på central nivå.

*** De allmänna förhöjningarna i cent i TIM-AKA klarnar senare.

**** Veterinärer (LÄKTA bilaga 5), gäller huvudsakligen kommunala arbetsgivare. Tidpunkten för höjningen av arvodena enligt veterinärtaxan preciseras senare.

Avtalshöjnngarna i kommunsektorn 2023–2024

   

SH-avtalet

LÄKTA***

VÄLKA

mars 2023

Engångspott

600 €

   

1.6.2023

Allmän förhöjning

2,20 %

2,2 % / 2,62 % / 2,18 %

2,20 %

1.6.2023

Lokal justeringspott*

0,4 % + 0,3 %

0,4 % + 0,3 %

0,4 % + 0,3 %

1.6.2023

Pott för löne-utvecklings-programmet (lokal pott)

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1.6.2023

Lönesamordnings-pott (lokal pott)

1,50 %

1,50 %

1,00 %

30.6.2023

Engångspott

467 €

467 €

467 €

1.10.2023

Allmän förhöjning

 

0,77 %

 

1.2.2024

Pott för löne-utvecklings-programmet (central pott)

0,40 %

0,40 %

0,40 %

1.6.2024

Allmän förhöjning

2,27 %

1,5 % / 1,92 %

2,27 %

1.6.2024

Lokal justeringspott*

0,4 % + 0,33 %

0,4 % + 0,33 %

0,4 % + 0,33 %

1.6.2024

Pott för löne-utvecklings-programmet (lokal pott)**

0,60 %

0,60  %

0,60 %

1.10.2024

Lönesamordnings-pott (lokal pott)

2,50 %

2,50 %

2,00 %

* Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten på 0,3 % (1.6.2023) eller 0,33 % (1.6.2024), fördelas hälften lokalt som en allmän förhöjning och den andra hälften enligt arbetsgivarens beslut.

** En pott för löneutvecklingsprogrammet kan användas på central nivå.

*** Tidpunkterna för höjning av åtgärdsarvodena eller motsvarande i LÄKTA bilaga 1–5 preciseras senare.