Suomeksi
Nyhet

Arbetarskyddssamarbetet borde utnyttjas mer i coronatider

De kommunala arbetsplatserna har snabbt genomfört olika arbetarskyddsåtgärder under undantagsförhållandena. Det har dock ibland varit svårt att bedöma arbetarskyddsriskerna, vilket framgår av en enkät som gjorts av Arbetarskyddscentralens kommungrupp.

Työntekijä käyttää käsidesiä käsien puhdistamiseksi. Kuva:  Kelly Sikkema / Unsplash.

Arbetarskyddscentralens kommungrupp skickade i april ut en enkät till arbetarskyddscheferna och de arbetarskyddsfullmäktiga om hur samarbetet inom arbetarskyddet har genomförts under coronaepidemin.

Enligt enkätens resultat behandlas frågor som gäller arbetarskydd och arbetshälsa regelbundet i kommunorganisationernas ledningsgrupper och coronagrupper, till och med dagligen. Utredning av faror och bedömning av risker är trots allt utgångspunkten för en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Arbetarskyddscheferna och de arbetarskyddsfullmäktiga deltar dock sällan i behandlingen av anvisningar i anslutning till coronaepidemin. Endast en dryg tredjedel av arbetarskyddscheferna (37 %) och var tionde arbetarskyddsfullmäktig (11 %) deltog i dessa gruppers verksamhet.

– Under coronaepidemin lönar det sig att aktivt inkludera arbetarskyddets samarbetspersoner i behandlingen av arbetssäkerhetsfrågor, betonar Anna Kukka, KT:s sakkunniga i utveckling av arbetslivet och ordförande för Arbetarskyddscentralens kommungrupp.

Enligt enkäten finns det också klart utrymme för förbättring av samarbetet inom företagshälsovården.

Mer stöd för introduktion i arbetet och för arbetstagarnas psykiska välmående

Nästan alla (94 %) arbetsplatser som bevsrade enkäten hade övergått till distansarbete, om detta var möjligt med tanke på uppgifterna.

Ett område som kunde utvecklas är introduktionen av nya arbetssätt, arbetsmetoder och arbetsuppgifter under undantagsförhållanden. Lite över hälften (55 %) av enkätdeltagarna upplevde att introduktionen har lyckats ganska bra eller bra.

Enkätdeltagarna ansåg att personalen borde ha fått bättre stöd i hanteringen av den psykosociala belastningen. Cirka hälften (48 %) upplevde att man har lyckats ganska dåligt eller dåligt med det psykosociala stödet. Nästan hälften (45 %) uppgav dock att de erbjudits psykosocialt stöd eller krishjälp på grund av coronaepidemin.

Enkätdeltagarna bedömde också att man hade lyckats något bättre med att stödja cheferna.

Av enkäten framgick att särskild vikt hade fästs vid kommunikation och i synnerhet kommunikation gällande säkerheten under undantagsförhållandena. Regelbunden kommunikationen och direkt växelverkan ansågs höra till det viktigaste också i framtida undantags- och krissituationer.

Också städningen har effektiviserats på nästan alla arbetsplatser (över 80 %) under coronaepidemin. Arbetarskyddspersonalen ansåg att den skyddsåtgärd som deras arbetsplatser har lyckats bäst med var städ- och hygienanvisningar.

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT