Suomeksi
Nyhet

Samråd om arbetshälsa kan stöda längre arbetsliv

Det är möjligt att förlänga arbetslivet om man lyckas stöda personer med olika förutsättningar att arbeta. Enligt en färsk undersökning är samråd om arbetshälsa ett fungerande sätt att utreda möjligheterna att anpassa arbetet efter arbetstagarens återstående arbetsförmåga.

Möjligheten att anpassa arbetet och arbetsförhållandena efter arbetstagarens återstående arbetsförmåga har stor betydelse för hur återgången till arbetet lyckas till exempel efter en längre sjukledighet. Det har betydelse både för arbetshälsan och motivationen att fortsätta arbeta.

Arbetshälsoinstitutet och Tammerfors universitet har i sin undersökning utrett hur arbetshälsosamråd främjar återgången till arbetet efter en lång sjukledighet. Undersökningen granskade hur samrådet om arbetshälsa fungerar i planeringen och uppföljningen av återgången till arbetet och vilka samrådsprocesser som format besluten.

Målet är att finna praktiska lösningar som stöder arbetsförmågan

Med arbetshälsosamråd avses ett möte mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och en representant för företagshälsovården. Vid behov kan också en representant för personalen eller arbetarskyddet, en överordnad eller andra personer delta i samrådet. En person som arbetstagaren har utsett till sin stödperson har också rätt att närvara.

Under samrådet utreds arbetstagarens möjligheter att fortsätta arbeta.

I diskussionen beaktas arbetstagarens hälsotillstånd och funktionsförmåga (den s.k. återstående arbetsförmågan) samt hur krävande eller flexibelt arbetet är. Syftet med samrådet är att finna den bästa möjliga lösningen ur såväl arbetstagarens som arbetsgivarens synvinkel och koncentrera sig på de praktiska åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen.

Uppgifter om hälsotillstånd behandlas under samrådet endast med arbetstagarens samtycke. Alla som deltar i arbetshälsosamrådet har tystnadsplikt. Enligt Arbetshälsoinstitutets och Tammerfors universitets undersökning är det viktigt att man framöver i högre grad än tidigare beaktar tystnadsplikten inom vården och integritetsskyddet inom arbetslivet.

Undersökningen visar också att arbetshälsosamråden fungerar överlag bra och att de stöder ett längre arbetsliv. Alla parter ansåg det vara viktigt att man under samrådet gör upp planer för återgången till arbetet och löser praktiska problem.

Chefen svarar för ett jämlikt och rättvist samråd

Eftersom ledarskap och bevarande av personalens arbetsförmåga hör till chefens ansvar är det oftast naturligt att chefen sammankallar till arbetshälsosamrådet och fungerar som dess ordförande.
Ordförandes uppgift är att se till att alla får föra fram sina åsikter under arbetshälsosamrådet. Det är ordförandes uppgift att ge ordet åt deltagarna så att alla får yttra sig i tur och ordning. Ordförande bör också påminna deltagarna om att beslutet är beroende av samtliga parters medverkan.

Intervjuerna som gjordes för undersökningen visar att de som deltagit i arbetshälsosamråd funnit dem nyttiga men att genomförandet av dem kunde utvecklas. Deltagarna upplevde att det var viktigt med jämlikhet och rättvisa och att detta borde uppmärksammas mer än hittills vid samråden. Arbetshälsosamrådet ska bygga på största möjliga växelverkan och beslutsfattandet bör vara inkluderande.

Gratis webbkurs för bättre växelverkan vid arbetshälsosamråd
I forskningsprojektet utvecklades också en webbkurs för chefer, arbetstagare och företagshälsovården. Deltagarna kan genom kursen enskilt eller tillsammans utveckla arbetshälsosamråden i enlighet med forskningsresultaten.

Webbkursen som är gratis och öppen för alla kan laddas ner på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Mer på webben