Suomeksi
Nyhet

Digitaliseringen är ett av arbetsprogrammets teman för EU:s arbetsmarknadsparter

EU:s arbetsmarknadsparter har gett ut sitt arbetsprogram för 2019–2021. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna ska tillsammans bearbeta de sex teman som tagits med i programmet.

EU-tähtilippu Euroopan kartalla, Kuva: Pixhill.

Arbetsprogrammets teman är:

  1. digitaliseringen
  2. effektivare arbetsmarknad och socialskyddssystem
  3. kompetenser
  4. förebyggande av arbetets psykosociala belastning (och risker enl. eng.)
  5. kapacitetsbyggande för en starkare social dialog (lånat från eng.)
  6. cirkulär ekonomi

Målet är att med dessa teman utveckla arbetsmarknaden såväl på nationell nivå som inom EU.

Gemensamma föresatser och åtgärder förhandlas genom den sociala dialogen, med vilket avses förhandlingar mellan EU:s arbetsmarknadsparter. KT och Statens arbetsmarknadsverk bildar tillsammans den finländska sektionen av Europeiska centret för offentliga företag (CEEP), genom vilken KT sköter intressebevakningen på EU-nivå.

Ett ramavtal om digitaliseringen

Programmets teman är mycket omfattande och de kan påverka arbetslivet på ett grundläggande sätt. Digitaliseringen kan till exempel erbjuda många nya möjligheter i arbetslivet, men alla dess effekter kan inte ännu bedömas.

Arbetsmarknadsparterna har som mål att göra upp ett ramavtal om digitaliseringen. Förhandlingarna inleds med ett gemensamt seminarium där fenomen som har med digitaliseringen att göra utreds ingående.

Arbetsgruppen ska utveckla effektiviteten på arbetsmarknaden och i systemen för social trygghet

EU:s arbetsmarknadsparter har kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska fokusera på hur man kunde effektivera arbetsmarknaden och systemen för social trygghet.

Dessutom kommer det att ordnas flera sammankomster kring temat under de kommande tre åren. Under år 2019 ordnas två möten. Vid det första fokuserar man på ungdomar som riskerar att marginaliseras och vid det andra på aktiv arbetsmarknadspolitik. Mötena under 2020 kommer att handla om demografi och småbarnspedagogik.

Arbetstagarnas kompetens och arbetets psykosociala risker också på agendan

EU:s ekonomiska politik och sociala trygghetssystem bygger på en kompetent arbetskraft och arbetsmarknadsparterna har en betydande roll i utvecklingen av kompetensen. Arbetsmarknadsparterna har beslutat att inleda ett gemensamt projekt som stöder innovationer, kompetensutveckling samt tillhandahållande av och tillgång till utbildning.

Programmet år 2019 omfattar också ett seminarium för att samla in uppgifter om kompetensutveckling och en forskningsrapport som kommer att färdigställas i slutet av 2021.

Ett av de snabbast växande problemen i arbetslivet är psykosociala risker och stress. Problemen har en betydande inverkan inte bara på individernas hälsa, utan också på organisationerna och samhället i stort. Effekterna av problemen märks på arbetsplatserna bland annat som frånvaro och personalomsättning och i hela samhället som arbetsoförmåga och hälsovårdskostnader.
EU:s arbetsmarknadsparter ordnar ett seminarium om problemen och granskar den senaste utvecklingen. Målet är att nå en gemensam syn på situationen och komma med förslag till kommande gemensamma åtgärder.

Den cirkulära ekonomin påverkar också arbetsmarknaden

De överenskomna målen att minska koldioxidutsläppen i EU förutsätter att medlemsländerna övergår till cirkulär ekonomi. Detta påverkar industrins processer och till exempel valet av teknologi i processerna. Den cirkulära ekonomin för med sig också nya affärsmodeller i många branscher.

Även om den cirkulära ekonomin prioriteras i EU:s politik känner man fortfarande inte särskilt väl till dess konsekvenser för arbetsmarknaden. Därför har EU:s arbetsmarknadsparter kommit överens om ett gemensamt projekt för att utreda hur den cirkulära ekonomin påverkar sysselsättningen och/eller förändrar arbetslivet. Resultaten av utredningen publiceras 2021.

Arbetsprogrammet på engelska

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT