Suomeksi
Nyhet

Ny arbetarskyddsstrategi för EU på kommande

EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträdde i december för sista gången under Finlands ordförandeperiod. Medlemsländerna bad kommissionen bereda en ny strategi för arbetarskyddet.

Euroopan komission rakennus Brysselissä. Kuva: Dimitris Vetsikas / Pixabay.

EU:s strategiska ram för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har gett goda resultat. Trots att läget är gott krävs det ännu åtgärder inom det europeiska arbetarskyddet. Därför är det viktigt att göra upp en ny strategisk ram för åren 2021–2027.

EU har en bred lagstiftning för arbetshälsa och säkerhet i arbetet. Utöver ramdirektivet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (89/391/EEG) finns det mer än 25 direktiv som reglerar arbetshälsa och arbetarskydd och som täcker bland annat särskilda risker på arbetsplatsen, sektorer med högre risker och vissa grupper i sårbar ställning.

Miniminivån för arbetarskyddet förbättras

Vid sitt sammanträde godkände medlemsländernas ministrar rådets slutsatser om att be kommissionen bereda en ny strategi för arbetarskyddet för åren 2021–2027. Kommissionen uppmanas förbättra minimikraven för arbetarskyddet ytterligare. Dessutom behöver exempelvis direktivet om arbete vid bildskärm (90/270) och arbetsplatsdirektivet (89/654) uppdateras. Medlemsländerna vill också att kommissionen fastställer nya bindande gränsvärden för cancerogena ämnen och andra farliga ämnen.

Rådet ber medlemsstaterna och kommissionen att på ett effektivt och förebyggande sätt ta tag i de nya risker för arbetssäkerheten och arbetshälsan som förändrade arbetssätt och den tekniska utvecklingen för med sig. EU kan också finansiera program och projekt i anslutning till detta. Därtill är det viktigt att man inom arbetarskyddet utnyttjar forskningsrön på ett bredare plan än nu.

Strategin ska genomföras i nära samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna

Det är medlemsländernas uppgift att omsätta EU:s strategi i praktiken genom att utveckla sina egna arbetarskyddsstrategier och förfaranden. Enligt rådet är det viktigt att arbetsmarknadsparterna aktivt medverkar till en förbättring av arbetsförhållandena på arbetsplatserna. På så sätt förbinder de sig också till att utveckla arbetshälsan och säkerheten i arbetet.
 
Arbetsmarknadsorganisationerna behövs också vid anordnande av utbildning för arbetsgivare, arbetstagare och arbetarskyddsfullmäktiga i anslutning till arbetarskyddet.

Mer på webben