Suomeksi
Nyhet

Metoder för att främja arbetshälsan söks tillsammans

Även om arbetet och arbetsförhållandena inom hälso- och sjukvårdssektorn varierar i Europa finns det också gemensamma drag inom branschen. Under arbetsgivarnas och arbetstagarnas gemensamma konferens i Litauen försökte man hitta lösningar på frågor i anknytning till detta.

Den europeiska arbetsgivarorganisationen för hälso- och sjukvårdssektorn HOSPEEM och arbetstagarförbundet EPSU arrangerade den 23–24 maj 2018 en konferens i Litauen kring temat sjukhuspersonalens hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Under konferensen fokuserade man särskilt på förebyggande av sjukdomar i rörelseapparaten samt förebyggande av psykosocial belastning och stress. Problem med rörelseapparaten och psykosocial belastning är de två största riskfaktorerna inom branschen överallt i Europa.

Finland har utvecklat många goda modeller och god praxis

I en video från konferensen påpekar KT:s arbetsmarknadsombudsman Taija Hämäläinen att hälsa och säkerhet på arbetsplatsen alltid bör utvecklas utgående från lokala förhållanden. Arbetsplatserna skiljer sig mycket från varandra och därför är också lösningarna arbetsplatsbundna. Lyckade lösningar förutsätter också att verksamhetsprinciper diskuteras tillsammans och att alla ställer sig bakom dem.

Hämäläinen tillägger att man i Finland har utvecklat goda koncept för förebyggande av sjukdomar i rörelseapparaten och psykosocial belastning. Modellen för tidigt ingripande har också visat sig vara lyckad. Den här typen av praxis kan spridas på olika arbetsplatser och skräddarsys för lokala behov.

Målet är spridning av information och samarbete mellan arbetsmarknadsparterna

Konferensen som arrangerades i maj hade över 100 deltagare från 19 länder.

I anförandena vid konferensen lyfte man fram olika projekt och exempel på god praxis som resulterat i att man lyckats minska förekomsten av sjukdomar i rörelseapparaten och den psykosociala belastningen hos de anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn på olika håll i Europa. I programmet ingick också presentationer av pågående forskningsprojekt som kan ge användbar information för framtida lösningar.

Utöver att sprida god praxis, information och inlärningsprocesser hade konferensen som mål att stödja samarbetet mellan arbetsmarknadsparterna i EU.

Bidragen från konferensen har resulterat i en engelskspråkig video “A sound mind in a sound body – taking care of those who take care of us”.

Conference in a nutshell: A sound mind in a sound body – taking care of those who take care of us

KT har varit medlem i den europeiska arbetsgivarorganisationen för hälso- och sjukvårdssektorn HOSPEEM sedan 2009.

HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers’ Association) grundades år 2005 för att driva arbetsgivarnas intressen inom den europeiska sjukhus- och hälsovårdssektorn i frågor som gäller arbetskraft och arbetsmarknadsrelationer.