Suomeksi
Nyhet

Störande beteende hos elever kan åtgärdas med enkla medel

En färsk doktorsavhandling i specialpedagogik visar att positiv respons kan minska störande beteende i skolan. Metoden utfaller väl i dagens läge utan tilläggsresurser.

Opettaja ja oppilaat koululuokassa

PeM Anne Karhu har i en experimentell fallstudie testat den internationella handlingsmodellen Check in check out! (CICO) och dess tillämplighet i det finländska skolsystemet.

Beteendet hos de elever som deltog i fallstudien ändrades tydligt i positiv riktning och deras störande beteende minskade. CICO-stödet togs väl emot i skolorna och de lärare, elevassistenter, elever och vårdnadshavare som deltog i undersökningen upplevde att handlingsmodellen var ett ganska naturligt sätt att stödja eleverna.

CICO-metoden är en konkret, enkel handlingsmodell som bygger på beteendepsykologiska principer i syfte att lära ut ett önskat beteende. Det väsentliga är att man diskuterar det problematiska beteendet och sätter upp gemensamma mål för ett bättre beteende. Fler vuxna är närvarande i skolan och det blir vanligare med positiva möten i vardagen.

Stödet kan ges utan tilläggsresurser

När det blir tal om stödåtgärder lyfts resurserna och i synnerhet bristen på dem fram. I fallstudien fanns resurserna i de berörda skolorna och inga särskilda arrangemang behövdes. Stödet krävde naturligtvis en del av lärarnas och assistenternas arbetstid, men de vuxna lyckades stödja eleverna vid sidan om sitt övriga skolarbete och systemet ändrade inte heller nämnvärt på läsordningarna.

Doktorsavhandlingen visade att elever med rätt svåra beteendeproblem kan ha framgång i en vanlig skola. Åttio procent av eleverna i undersökningen hade ADHD, uppmärksamhetsstörning, enligt den specialiserade sjukvårdens diagnos. Eleven behöver alltså inte flyttas till specialklass.

Undersökningen gjordes i skolor inom projektet ProKoulu där man fäste särskild vikt vid att bygga upp ett starkt allmänt stöd för beteendet. Hela skolan var involverad.

Mer på webben

  • Anne Karhus doktorsavhandling i specialpedagogik Check in, check out! Käyttäytymisen tehostettua tukea ingår i serien Jyväskylä Dissertations, nummer 6, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7522-7 PDF. Den kan läsas i universitetets arkiv JYX >