Suomeksi
Nyhet

Ändringar i de kommunala kollektivavtalen 1 september

KT och alla avtalsorganisationernas förvaltningar har senast 9.6 godkänt ändringarna i AKTA- och UKTA-avtalen samt det nya arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet), som trädet i kraft 1.9.2021. Till SH-avtalet överförs omkring 177 500 löntagare från det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Sopimuskirjat

KT har gett ut cirkulär 6/2021 om det nya SH-avtalet med närmare anvisningar om avtalsöverföringen och avtalets tillämpningsområde.

Till cirkuläret har även fogats innehållet i arbets- och tjänstekollektivavtalet i sin helhet. Cirkuläret utkommer på svenska senare i sommar. SH-avtalet publiceras senare elektroniskt på KT:s webbplats.

SH-avtalets bestämmelser i huvudsak överförda från AKTA

All personal som omfattas av AKTA bilaga 3 och 4 överförs till SH-avtalet. Också de grupper utanför lönesättningen som omfattas av dessa bilagor samt sådana chefer inom social- och hälsovården som står utanför lönesättningen överförs. Likaså överförs de anstaltsvårdare vid sjukhus som omfattas av bilagorna 4 och 8.

I ändringarna är det närmast fråga om en rekonstruktion av löne- och arbetstidskapitlen i AKTA samt hänvisningar till andra kapitel och bilagor i AKTA. Till bestämmelserna om periodarbete har fogats två nya, tidsbegränsade bestämmelser. De gäller dygnsvila och avvikande avtal om den samt förläggning av lediga dagar när veckovila ges.

Det första SH-avtalet gäller 1.9.2021–28.2.2022.

AKTA uppdateras

Uppdateringarna av AKTA anknyter till de förändringar som sker inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken. Läs mer om detta i KT:s cirkulär 8/2021. Cirkuläret utkommer på svenska senare i sommar.

Även ändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2020–2021) och dess nya del G träder i kraft den 1 september.

KT har gett ut cirkulär 7/2021 om överföringen av undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken. Cirkuläret innehåller närmare anvisningar om tillämpningsområdet för UKTA del G. I cirkuläret redogörs också för de ändrade avtalsbestämmelserna i AKTA och UKTA med tillhörande tillämpningsanvisningar. Cirkuläret utkommer på svenska senare i sommar.

De nya avtalsböckerna AKTA 2020–2021 och UKTA 2020–2021 publiceras senare i elektronisk form.

Undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken överförs

Från AKTA bilaga 5 till UKTA:s nya del G överförs de lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar i daghem, på sjukhus och inom klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik. Överföringen kan också gälla vissa lärare som arbetar inom familjedagvården när särskilda villkor uppfylls.

Överföringen till UKTA är en så kallad teknisk ändring. Avsikten är inte att ändra anställningsvillkoren för en enskild person.

Att överföringen är en teknisk ändring framgår i UKTA av att det till den nya del G å ena sidan har överförts bestämmelser från AKTA bilaga 5 och att det å andra sidan i del G hänvisas till bestämmelser i AKTA.

I bilaga 5 i AKTA har vissa bestämmelser slopats och överenskommelser om nya lönepunkter har ingåtts. Dessutom har texterna ändrats för att framhålla att en del av personalen har övergått till UKTA.

Avtalsparterna är KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna

Undertecknare av SH-avtalet och AKTA-avtalet är KT och alla tre huvudavtalsorganisationer, dvs. de tre huvudavtalsparterna Offentliga sektorns union JAU,

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.

Ändringarna i UKTA har överenskommits med FOSU.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

E-post:
soster@kt.fi

Yleiset palvelussuhdeasiat

E-post:
kvtes@kt.fi

KT ovtes

E-post:
ovtes@kt.fi