Suomeksi
Nyhet

Ikraftträdandet av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården inverkar på flera lagar

Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården upphävs. Orsaken till det är att en ny lag om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft den 1 mars 2016. Samtidigt görs det ändringar i flera lagar, och deras hänvisningar till den lag som upphävs ersätts med hänvisningar till lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården innehåller bestämmelser om beviljande av rätt att utöva yrke för de centrala yrkesgrupperna inom socialvården, registrering av rätten att utöva yrke och tillsynen över deras yrkesutövning.

I samband med upphävandet av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården gjordes ändringar i

  • socialvårdslagen
  • barnskyddslagen
  • äldreomsorgslagen
  • lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
  • utlänningslagen
  • lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och adoptionslagen
  • lagen om privat socialservice
  • lagarna om utkomststöd
  • lagen om klienthandlingar inom socialvården.

Bestämmelsen om behörigheten för socialombudsman överförs till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Behörigheten för barnatillsyningsman föreskrivs det om i socialvårdslagen.

Bestämmelsen om ledning av socialvården preciseras och överförs till socialvårdslagen.

På behörighetsvillkoren för personal inom barndagvården ska i enlighet med 4 a § i lagen om småbarnspedagogik även i fortsättningen tillämpas lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, sådana de lyder den 1 januari 2013.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 22 april. Lagändringarna träder i kraft den 1 maj, med undantag för ändringen av lagen om ändring av lagen om utkomststöd, som träder i kraft den 1 januari 2017.