På svenska
Uutinen

Uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki vaikuttaa useisiin lakeihin

Uusi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki tuli voimaan 1.3.2016. Tämän vuoksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskeva laki kumotaan. Samalla tehdään muutoksia useisiin muihin lakeihin, joiden viittaukset kumottavaan kelpoisuuslakiin muutetaan vastaamaan ammattihenkilölakia.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa on säännökset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, rekisteröinnistä ja ammattitoiminnan valvonnasta.

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan lain kumoamisen yhteydessä tehtiin muutoksia

  • sosiaalihuoltolakiin
  • lastensuojelulakiin
  • vanhuspalvelulakiin
  • sosiaalihuollon asiakaslakiin
  • ulkomaalaislakiin
  • lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja adoptiolakiin
  • lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista
  • toimeentulotuesta annettuihin lakeihin
  • lakiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista.


Sosiaaliasiamiehen kelpoisuutta koskeva säännös siirtyy sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin.

Lastenvalvojan tehtävissä vaadittavasta koulutuksesta säädetään sosiaalihuoltolaissa.

Sosiaalihuollon johtamista koskeva säännös siirtyy tarkennettuna sosiaalihuoltolakiin.

Päivähoidon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan edelleen varhaiskasvatuslain 4a §:n mukaisesti kelpoisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä sellaisina kuin ne ovat voimassa 1.1.2013.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1. toukokuuta lukuun ottamatta muutosta toimeentulotuesta annettuun lakiin, joka tulee voimaan 1.1.2017.