Suomeksi
Nyhet

THL: Det behövs mer tid för att genomföra personaldimensioneringen

Enligt THL:s uppföljning borde det senast till våren rekryteras 3 400 nya vårdare till heldygnsomsorgen för äldre för att den lagstadgade dimensioneringen ska uppnås. I praktiken är detta omöjligt, eftersom det inte finns utbildade arbetstagare att tillgå. KT anser att nästa skärpning av vårdardimensioneringen bör skjutas upp med flera år.

vanhukset jumpaavat hoitajan ohjauksessa. Kuva: Pixhill:

Den uppföljning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomfört visar att det behövs tilläggstid för höjningen av personaldimensioneringen, eftersom utbildade arbetstagare inte finns att tillgå. Enligt THL kan en alltför kort övergångsperiod för att skärpa dimensioneringen lamslå servicesystemet.

En skärpning av dimensioneringen till 0,7 anställda per klient skulle innebära att 3 400 fler vårdare borde rekryteras till enheter för heldygnsomsorg inom servicen för äldre före utgången av april 2023. Enheterna har dock redan nu stora svårigheter att hitta utbildade arbetstagare till lediga befattningar. Enheterna för hemvård och för heldygnsomsorg inom servicen för äldre rapporterade i maj att de misslyckats med att rekrytera cirka 3 500 ordinarie yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården under de senaste sex månaderna. Antalet misslyckade rekryteringar ökade med över tusen jämfört med föregående motsvarande period.

KT anser att skärpningen av vårdardimensioneringen bör skjutas upp med flera år.

– Också THL konstaterar utifrån resultaten av uppföljningen att det behövs tilläggstid för höjningen av dimensioneringen och att ett år är en kort tid för att göra ändringar, säger KT:s chefsekonom Juho Ruskoaho.

Personaldimensioneringen bör granskas som helhet

Personaldimensioneringen har höjts stegvis. Sedan början av 2022 har dimensioneringen varit 0,6 vårdare per klient.

Enligt THL:s uppgifter hade dimensioneringen 0,6 i maj uppnåtts av 89 procent av enheterna för heldygnsomsorg. Dimensioneringen hade uppnåtts huvudsakligen genom att 900 omsorgsassistenter rekryterades till heldygnsomsorgen.

På basis av uppföljningen syns bristen på vårdare i antalet närvårdare och sjukskötare, som inte ökat alls under uppföljningsåret. En höjning av dimensioneringen till 0,7 förutsätter också en ökning av antalet närvårdare och sjukskötare. Utifrån resultaten av uppföljningen verkar det osannolikt att alla enheter kommer att uppnå en dimensionering på 0,7 före utgången av april 2023.

– Valviras anvisningar om utnyttjande av omsorgsassistenter bör uppdateras så att omsorgsassistenter kan utnyttjas i större utsträckning än för närvarande, betonar Ruskoaho.
Konkreta åtgärder behövs för att trygga tillgången till personal

Enligt THL krävs det konkreta åtgärder för att förbättra tillgången till vårdare.

Bland annat ökad utbildning och rekrytering av arbetskraft utanför Finland har diskuterats. Enligt THL är dessa viktiga metoder, men de förbättrar relativt långsamt tillgången till personal. För att åtgärderna verkligen ska förbättra rekryteringssituationen behövs det en tillräckligt lång tilläggstid för höjningen av dimensioneringen. Det är svårt att hitta en åtgärd som skulle rätta till situationen exempelvis på ett år.

– KT understöder varmt de lösningar som THL föreslår. Enligt KT finns det ett behov av tillräckliga och konkreta åtgärder för att trygga tillgången till personal inom hela social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken. Tillgången till personal bör granskas som en helhet, säger Juho Ruskoaho.

Mer på webben