Vård- och landskapsreformen bereds på riksnivå

Genom landskaps- och vårdreformen inrättas nya landskap och social- och hälsovårdens struktur, tjänster och finansiering läggs om och nya uppgifter överförs till landskapen. Reformen avses träda i kraft 1.1.2021.

Landskapen inrättas enligt den nuvarande landskapsindelningen. I fortsättningen är det 18 landskap som organiserar alla social- och hälsovårdstjänster inom sitt respektive område.

Landskapen övertar också andra uppgifter från kommunerna, samkommunerna, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna och regionförvaltningsverken.

Landskapen får sektorsövergripande uppgifter

Följande uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2021:

 • social- och hälsovård
 • räddningsväsendet
 • miljö- och hälsoskydd
 • jordbruk och landsbygdsutveckling
 • utveckling av regionerna och deras näringsliv, organisering av företags-, arbets- och näringstjänster och främjande av integration
 • planering och styrning av områdesanvändningen, landskapsplanläggning och främjande av byggnadsverksamheten
 • fiskeri- och vattenhushållning, planering av vattentjänster, vatten- och havsvård
 • planering av trafiksystem och regional väghållning
 • främjande av landskapets identitet, kultur, kompetens och idrott och motion
 • skötseln av den regionala beredskap som ingår i samhällets säkerhetsstrategi
 • övriga regionala uppgifter som lagen påbjuder.

Följande uppgifter överförs från kommunerna:

 • social- och hälsovård
 • räddningsväsendet
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelstillsyn, djurens hälsa och välfärd och uppgifter som gäller övervakningen av dessa
 • avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
 • administrativa uppgifter inom lantbruksförvaltningen och jordbruksstöden.

I reformen avvecklas samkommunerna för social- och hälsovård, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. Sex regionförvaltningsverk läggs samman till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. 

Genomförandet av landskaps- och vårdreformen

Organiseringen av landskaps- och vårdreformen i statsrådet har ändrats. Målet med omläggningen är bland annat att förenkla förändringsorganisationen och övergå från representativa arbetsgrupper till ett nätverksbaserat och öppet arbetssätt.

KT ansvarar för nätverket för de ansvariga beredarna inom HR-området. Nätverket behandlar frågor såväl inom den lagstadgade arbetsmarknadsverksamheten och bevakningen av arbetsgivarnas intressen som kring resultatinriktad personalledning.

KT är också fortfarande representerad i statssektorns tvärsektoriella samarbetsorgan. Organet har i uppgift att behandla de ärenden som gäller personal som i samband med landskapsreformen övergår från staten till landskapen och inom staten med beaktande av ett så kallat tvärsektoriellt samarbetsförfarande, på det sätt som avtalats om tvärsektoriellt samarbete inom den statliga sektorn.

Organiseringen av landskaps- och vårdreformen i statsrådet

Organiseringen av landskaps- och vårdreformen i statsrådet

KT:s förändringsstöd i vårdsreformen

E-post:
reformfragor@kt.fi