Suomeksi
Pressmeddelande

Arbetsfördelningen mellan personalen inom vårdsektorn måste utvecklas och utbildningen ökas

Färdplanen och åtgärderna för det program för tillräcklig och tillgänglig social- och hälsovårdspersonal som Social- och hälsovårdsministeriet initierat publicerades 15.2. KT har deltagit i programmets tvärsektoriella arbete. KT anser att det i nästa regeringsprogram måste ingå djärvare åtgärder för att trygga tillgången till personal.

Terveydenhuollon ammattilaisia terveysasemalla. Kuva: Eeva Anundi.

Utveckling av arbetsfördelningen kan öka tillgången till tjänster

För att arbetsfördelningen och samarbetet mellan social- och hälsovårdspersonalen ska kunna förbättras krävs enligt KT en större arbetsinsats från assisterande personal och stödtjänstpersonal. En utbildad omsorgsassistent kan ge extra stöd i kundernas vardag och befria en närvårdare eller sjukskötare för mer krävande sjukvårdsarbete.

– Genom att omorganisera arbetsfördelningen för social- och hälsovårdspersonalen kan arbetsgivarna kanalisera personalresurserna utifrån kundbehoven. Detta gör det möjligt att använda de yrkesutbildade vårdanställdas arbetsinsats för arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildning, kunnande och yrkesskicklighet, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

På KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma webbplats Tekojen Tori (Framstegsarenan) delas exempel på utvecklingsåtgärder från kommunala arbetsplatser och välfärdsområden samt verktyg till stöd för utvecklingsverksamheten. På KT är man nöjd med att webbplatsen utvidgas i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet. I anslutning till webbplatsen Tekojen Tori har man nu också öppnat webbplatsen Hyvän työn edellytykset (Förutsättningar för ett gott arbete), där fungerande modeller och verktyg har samlats för att kunna utnyttjas på alla arbetsplatser inom social- och hälsovården.

Bristen på kompetent arbetskraft kräver flera åtgärder

Tillgången till personal inom social- och hälsovårdssektorn korrigeras inte med enskilda metoder, utan lösningen kräver flera olika åtgärder. Enligt KT kan tillgången till personal främjas snabbt genom utveckling av kompletterande utbildningar i modulform samt genom smidigare sätt för personer med internationell kompetens att kvalificera sig och bli sysselsatta.

– För att bristen på kompetent arbetskraft ska kunna lösas krävs nu snabba beslut, annars blir den onda cirkeln i fråga om tillgång till personal och tjänster bara värre, säger förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas.

KT har redan i flera år krävt ökad utbildning av till exempel vårdpersonal, socialarbetare, läkare och psykologer samt att kompletterande utbildning och examensinriktad fortbildning för olika yrkesgrupper påskyndas. Arbetskraftsinvandringen behöver också ökas rejält och tillståndsprocesserna försnabbas.

Snabb övergång från nationell granskning till konkreta åtgärder behövs

Efterfrågan på yrkesfolk inom social- och hälsovårdssektorn kommer att förbli hög i flera år, vilket innebär att det även i fortsättningen behövs en nationell helhetsbedömning av hur personalen räcker till och fördelas. Gemensamma lägesbilder hjälper till att dra nationella slutsatser.

– Det är värdefullt att arbetsmarknadsorganisationerna inom social- och hälsovårdssektorn och ministerierna har tagit fram gemensamma förslag för att lösa personalbristen inom sektorn. Nu måste förslagen föras in i nästa regeringsprogram, säger Jalonen.

Mer på webben

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT