Suomeksi
TS
Handledning för TS

Blankettmall för uppgiftsbeskrivning

I Bakgrundsuppgifter

Den anställdes namn

 

Befattning

 

Utbildning

 

Arbetsplats

 

II Allmän uppgiftsbeskrivning

Syftet med uppgiften

 

 

 

De viktigaste uppgiftshelheterna

 

 

 

III De åtta värderingsfaktorerna enligt avtalet för tekniska sektorn

1. Beslutanderätt som hör till uppgifterna – avgörandenas vikt och konsekvenser,   prövningsrättens omfattning och självständighet

 

 

 

 

 

 

    2. Ansvar för organiseringen av arbeten och funktioner

 

 

 

 

 

    3. Den anställdes ställning i organisationen

 

 

 

 

 

    4. Tekniska kunskaper och färdigheter och tekniskt kunnande som uppgifterna kräver

 

 

 

 

 

    5. Utbildning som arbetsgivaren kräver

 

 

 

    6. Erfarenhet som arbetsgivaren kräver
 

 

 

 

 

 

    7. För uppgifterna nödvändig förmåga till växelverkan

 

 

 

 

 

    8. Arbetsmiljön

 

 

 

 

IV Bekräftelse

Denna uppgiftsbeskrivning har genomgåtts gemensamt av den anställde och chefen.

 

 

Datum och ort

 

Chefens underskrift

Den anställdes underskrift