Suomeksi

LÄKTA

2017

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Allmän del

  I Tillämpningsområde

  § 1  Tillämpningsområde

  Detta tjänstekollektivavtal, nedan kallat LÄKTA, tillämpas på läkare och tandläkare inom social-, hälso- och sjukvården samt veterinärer inom veterinärvården, miljö- och hälso-skyddet och miljövården vilka är anställda av en kommun eller samkommun, om inte något annat bestäms här eller i något annat tjänste- eller arbetskollektivavtal.


  Tillämpningsanvisning

  Den terminologi som använts i detta tjänstekollektivavtal och dess bilagor (t.ex. legitimerad läkare, läkare med allmänläkarrättigheter) beskrivs närmare i tillämpningsbilaga 2 till allmänna delen.


  § 2 Tillämpning av avtalet

  mom. 1 Hur anställningsvillkoren fastställs

  Anställningsvillkoren för dem som omfattas av avtalet följer bestämmelserna i detta avtal och i dess bilagor 1–5 samt bestämmelserna för tjänsteinnehavare i gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), så som nedan närmare föreskrivs.

  mom. 2 Hur bestämmelserna i AKTA tillämpas

  Bestämmelserna i AKTA och detta avtal med bilagor tillämpas så, att en specialbe-stämmelse i detta avtal eller dess bilaga åsidosätter motsvarande allmänna bestämmelse i AKTA.


  Tillämpningsanvisning

  Till exempel när förhållandet mellan bestämmelserna i lönekapitlet i AKTA och specialbestämmelserna i bilagorna avgörs kan de som omfattas av detta avtal inte beviljas löneförhöjning eller få lönen sänkt på samma grund med stöd av både en specialbestämmelse i allmänna delen i detta avtal eller en bilaga till detta avtal och en allmän bestämmelse i lönekapitlet i AKTA, utan specialbestämmelsen åsidosätter den allmänna bestämmelsen.


  mom. 3 Avtalsbilagorna och deras tillämpningsområden

  Bilaga nr

  Tillämpningsområde

  Bestämmelser

  1

  Läkare vid hälso-

  centraler

   

  Läkare som arbetar vid hälsocentraler

  a) läkäre som arbetar inom systemet för primärvård och

  b) läkare inom företagshälsovården

   

   

  Lönesättning
   

  Åtgärdsarvoden för ordinarie

  arbetstid
   

  Arvoden för kliniskt mertids-

  arbete
   

  Till bilagan hör en separat

  åtgärdskatalog.

  2

  Tand-

  läkare vid hälso-

  centraler

   

  Tandläkare som arbetar vid hälsocentraler.

   

  Lönesättning
   

  Åtgärdsarvoden
   

  Besöksarvoden för klininskt mertidsarbete och försthjälps-

  besök under ledig tid
   

  Arvoden för kliniskt mertidsarbete för deltidsarbetande tandläkare
   

  Ersättning för förstahjälpsbesök under ledig tid
   

  Till bilagan hör en separat

  åtgärdskatalog.

  3

  Sjukhus-

  läkare

   

  Läkare som arbetar inom den specialiserade sjukvården och den specialiserade sjukvård som upprättshålls av en hälsocentral.

   

  Tillämpningsanvisning

  Bilagan tillämpas på läkare som arbetar vid sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikt eller specialistledda sjukhus som i enlighet med 4 § i lagen om införande av folkhälsolagen överförts att användas i hälsocentralens verksamhet (se Kommunala avtalsdelegationens cirkulär C 4/1981 och C 18/1981). Bilagan tillämpas i samma omfattning också på dem som arbetar vid de specialistledda kretssjukhusen i Pieksämäki och Brahestad och vid Jokilaakso och Honkaharju sjukhus och sjukhuset Lapponia.

   

  Lönesättning
   

  Arvoden för läkarintyg och läkarutlåtanden
   

  Innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus

  4

  Sjukhus-

  tand-

  läkare

   

  Legitimerade tandläkare som arbetar inom den specialiserade sjukvården.

   

   

  Lönesättning
   

  Åtgärdsarvoden för ordinarie

  arbetstid och kliniskt mertids-

  arbete
   

  Besöksarvoden för klininskt mertidsarbete
   

  Tillämpning av vissa bestämmelser i allmänna delen och bilaga
   

  Till bilagan hör en separat

  åtgärdskatalog.

  5

  Kommu-
  nala

  veteri-

  närer

   

  Legitimerade veterinärer som är anställda av en kommun eller samkommun.

   

  Bestämmelserna i § 2 och 4 i bilagan tillämpas även på icke legitimerade visstidsanställda veterinärer.

   

  Lönesättning
   

  Kommunala veterinärtaxan
   

  Ordnandet av lediga dagar


  Jourersättningar
   

  Till bilagan hör en separat

  kommunal veterinärtaxa.

  § 3 Övergångsbestämmelse för husläkare

  Avtalsbestämmelserna om husläkare gäller tills social- och hälsovårdsreformen träder i kraft. Till dess kan avtalsbestämmelserna om husläkare i allmänna delen och bilaga 1 i LÄKTA 2014–2016 tillämpas.

  § 4 Anställningsvillkor för amanuenser

  Lönen för en amanuens i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, dvs. en läkarpraktikant, som fullgör sjukhustjänst som ingår i läkarutbildningen och som har full arbetstid bestäms enligt det belopp som anges i § 3 i lönekapitlet i AKTA. Också till övriga delar fast-ställs anställningsvillkoren enligt bestämmelserna i AKTA, varvid arbetstidssystemet kan följa § 7 eller 9 i arbetstidskapitlet i AKTA.