Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Bilaga 19 Försöks- och simuleringsbestämmelser Bilaga 1 Personal som arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, byråuppgifter, ICT-uppgifter och intern service

  Bilagans innehåll

  Tillämpningsområde (§ 1)

  Lönesättningen för vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen och uppgifter i byråbranschen (§ 2)

  • Vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen (01ASI040)
  • Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen (01TOI060)

  Lönesättningen för uppgifter i ICT-branschen (§ 3)

  • Sakkunniguppgifter i ICT-branschen (01ICT040)
  • Yrkesuppgifter i ICT-branschen (01ICT060)

  Lönesättningen för uppgifter inom intern service (§ 4)

  • Uppgifter inom intern service (01PER070)

  § 1 Tillämpningsområde

  Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen eller uppgifter i byråbranschen, i ICT-branschen eller inom intern service, på det sätt som framgår nedan.


  Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen

  När KA-nivån bestäms ska bland annat följande beaktas:

  • Ledningsuppgifter inom förvaltningen
  • Krävande besluts-, föredragnings- och beredningsuppgifter inom förvaltningen
  • Ledningsuppgifter i ICT-branschen
  • Chefer för expeditionsservice vid verk och kanslier (ansvariga vaktmästare)
  • Arbetsgivarens representanter enligt § 17 i lönekapitlet i AKTA
  • Om högre högskoleexamen förutsätts i lönepunkt 01ASI040, står befattningen utanför lönesättningen.
  • I fråga om bestämningen av lönen för anställda utanför lönesättningen, se § 4 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA och § 17 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

  § 1 a Tillämpningsanvisningar för försöket

  När KA-nivån bestäms ska bland annat följande beaktas:

  • Om det av en anställd förutsätts högre utbildningsnivå än vad som anges i lönepunkten eller ytterligare specialiseringsutbildning, specialkompetens eller vidareutbildning, är det i allmänhet ett tecken på att en högre KA-nivå än C1 ska tillämpas.
  • Även om behörighetsvillkoren i lönepunkten inte förutsätter sådan extra kompetens, kan kunskaper och färdigheter som förvärvats i arbetslivet i praktiken leda till att den anställda ges uppgifter som är mer krävande än normal nivå, vilket ska beaktas när KA-nivån bestäms.
  • Se närmare § 4 och 5 i försöksbestämmelserna.

  Nivåtillägg

  • Genom ett lokalt avtal kan nivåtillägg införas i lönepunkterna i denna bilaga. Nivåtillägg kan betalas för element som anknyter till arbetsuppgifterna och som inte beaktats när nivålönen bedömts. Se närmare § 7 i försöksbestämmelserna.

  § 2 Lönesättningen för vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen och uppgifter i byråbranschen

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av KA-nivåer och nivålöner, se § 3, 5 och 6 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen (01ASI040)

  Till denna lönepunkt kan höra planerings- och andra sakkunniguppgifter till exempel inom administrativ service, ekonomiförvaltning, kommunikation, dokumentförvaltning och personalförvaltning.

  Förutom sakkunniguppgifter kan också chefsuppgifter ingå i arbetet.

  Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen.

  Till lönepunkten kan höra till exempel administrativa sekreterare, utbildnings-, ekonomi-, personal- och kommunikationsplanerare, utvecklingsexperter, translatorer och informatörer.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.


  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • ansvar för en uppgiftshelhet eller särskild uppgift
   • självständigt beredningsansvar eller föredragningsansvar
   • den anställda är specialsakkunnig inom sin egen sektor
   • särskilt ansvar för planeringen av servicen och verksamheten inom förvaltningsområdet
  • ansvar för ledningen av en arbetsgrupp eller utvecklingsgrupp
  • utvecklingsuppgift eller särskilt ansvar med verkningar på hela organisationen eller på regional eller nationell nivå
  • den anställda verkar som chef eller ställföreträdare för chefen
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser KA-nivåer för 01ASI040

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

  2 630,35 €

  2 682,96 €

  2 696,37 €

  A1 Vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  2 630,35 € – högst 10 %

  2 682,96 € – högst 10 %

  2 696,37 € –  högst 10 %

  Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen (01TOI062)

  Avtalsparterna beslutar utifrån simuleringar om försöksbestämmelserna ska ha en lönepunkt (01TOI60) eller två (01TOI062 och 01TOI064).

  Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig lägre högskoleexamen eller yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare examen.

  De huvudsakliga uppgifterna för dem som hör till denna lönepunkt är till exempel ekonomiförvaltning, löneräkning, arkivering och dokumentförvaltning, kundservice, administrativ service, personalförvaltning, stöd för ledningen och andra krävande yrkesuppgifter i byråbranschen.

  I uppgifterna kan också ingå chefsuppgifter och arbetsledning.

  Typiskt för lönepunkten är att uppgifternas ansvar och självständighet kan variera betydligt inom samma organisation.
  Till lönepunkten kan höra till exempel byrå-, skol-, service-, löne-, ekonomi-, förvaltnings-, studie-, redovisnings-, utbildnings-, avdelnings- och arkivsekreterare, kanslister, förmånshandläggare, byråföreståndare, bokförare och sekreterare.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • självständiga och prövningsbaserade avgöranden i beslut som gäller kunder
   • självständiga och prövningsbaserade avgöranden i beslut som gäller kunder:
  • krävande eller omfattande och varierande yrkesuppgifter:
   • (omfattande sakkunskap, självständigt beredningsansvar, djupgående specialkunnande, huvudanvändare av programvara som används också utanför den egna enheten, koordineringsuppgifter)
  • chef eller ställföreträdare för chefen, teamledare
  • andra lokalt fastställda kriterier

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 01TOI062

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

   

   

  minst 2 166,08 €

  Yrkesuppgifter i byråbranschen (01TOI064)

  Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkesinriktad grundexamen.

  Den huvudsakliga uppgiften för dem som hör till denna lönepunkt är allmänna yrkesuppgifter i byråbranschen. Arbetet består av diverse vanliga grundläggande kontorsuppgifter.

  Typiskt för lönepunkten är att uppgifternas ansvar och självständighet kan variera betydligt inom samma organisation.
  Till lönepunkten kan höra t.ex. textbehandlare, kontorister, byråsekreterare, servicerådgivare och telefonister.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • uppgifter med högsta kravnivå och mest ansvar
  • krävande eller omfattande och varierande uppgifter
  • andra lokalt fastställda kriterier

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 01TOI064

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Yrkesuppgifter i byråbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Yrkesuppgifter i byråbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Yrkesuppgifter i byråbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Yrkesuppgifter i byråbranschen där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  2 109,30 €

  2 155,30 €

  2 166,08 €

  § 3 Lönesättningen för uppgifter i ICT-branschen

  Sakkunniguppgifter i ICT-branschen (01ICT040)

  Till denna lönepunkt kan oberoende av sektor höra till exempel planerings- och andra sakkunniguppgifter i ICT-branschen, vilka omfattar till exempel planering och implementering av krävande och omfattande datasystem. Också chefsuppgifter kan ingå i arbetet.

  Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • uppgifter som förutsätter specialsakkunskap om krävande datasystem och datasystem med vittgående verkningar
   • inkluderar till exempel utvecklingsuppgifter, avtalsexpertis, undervisnings- och utbildningsuppgifter
  • krävande och ansvarsfulla datasystems- och specialsakkunniguppgifter samt koordinering inom kommunen/serviceområdet
   • inkluderar till exempel uppföljning av avtal, planering och utveckling av den datatekniska miljön
   • uppgifter som projektchef i omfattande data- och kommunikationstekniska projekt
  • utöver ICT-kunnande även krav på kunnande inom något annat specialområde
  • chef, teamledare, projektledare
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 01ICT040

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Sakkunniguppgifter i ICT-branschen som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Sakkunniguppgifter i ICT-branschen som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

  -

   

  C1 Sakkunniguppgifter i ICT-branschen som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

  2 421,26 €

  2 469,69 €

  2 482,04 €

  A1 Sakkunniguppgifter i ICT-branschen där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  2 421,26 € – högst 10 %

  2 469,69 € – högst 10 %

  2 482,04 €
  – högst
  10 %

  Yrkesuppgifter i ICT-branschen (01ICT060)

  Till denna lönepunkt kan höra till exempel planerings- och andra sakkunniguppgifter i ICT-branschen samt stöd för användningen och tillämpningarna samt teknisk användning av utrustningen, planering av användningen och tekniska stöduppgifter. Också arbetsledning kan ingå i uppgifterna.

  Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • planeringsuppgifter som gäller utveckling av datasystemen och deras funktionsduglighet
  • specialsakkunnig- och utvecklingsupgifter i anknytning till helpdesk-verksamhet
  • specialsakkunnig- och utvecklingsuppgifter med anknytning till servrar, datanät och/eller databaser samt data- och kommunikationstekniska miljöer.
  • chef, teamledare
  • andra lokalt fastställda kriterier

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 01ICT060

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Yrkesuppgifter i ICT-branschen som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

       

  D1 Yrkesuppgifter i ICT-branschen som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

       

  C1 Yrkesuppgifter i ICT-branschen som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

       

  A1 Yrkesuppgifter i ICT-branschen där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  2 191,27 €

  2 237,27 €

  2 248,46 €

  § 4 Lönesättningen för uppgifter inom intern service

  Uppgifter inom intern service (01PER070)

  Till uppgifterna inom intern service hör bland annat uppgifter som vaktmästare, expeditionsvakt och bud.

  Till lönepunkten kan höra t.ex. vaktmästare, expeditionsvakter och bud.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • flera uppgiftsområden och varierande uppgifter
  • uppgifter i ankytning till planering och genomförande av evenemang som en del av teamet
  • andra lokalt fastställda kriterier.

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 01PER070

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Uppgifter inom intern service som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

       

  D1 Uppgifter inom intern service som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

       

  C1 Uppgifter inom intern service som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

       

  A1 Uppgifter inom intern service där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 803,27 €

  1 849,27 €

  1 858,52 €


  Tillämpningsanvisning för lönesättningen

  Lönepunkt (01TOI062 och 01TOI064)

  Om den ordinarie arbetstiden för en anställd som utför byråarbete i lönepunkt 01TOI062 eller 01TOI064 undantagsvis följer systemet med allmän arbetstid (i medeltal 38 timmar 15 minuter per vecka plus måltidsraster som inte ingår i arbetstiden), står den anställda utanför simuleringen och försöket.