Suomeksi
AKTA
Bilaga 12 Anställningsvillkor för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem från 1.10.2022

Löner

§ 3 Tillämpliga bestämmelser i lönekapitlet i AKTA

Tillämpning av och undantag från lönekapitlet i AKTA (kap. II):

AKTA
paragraf

AKTA
sakfråga

Undantag från tillämpningen av AKTA

§ 1

De anställdas rätt till lön

 

§ 2

Grundläggande lönebegrepp

 

§ 3

Minimlön

 

§ 4

Deltidslön

 

§ 5

Ordinarie lön

 

§ 6

Lönesystemet

 

§ 9

Uppgiftsrelaterad lön

Se § 4 ja 5

§10

Väsentliga ändringar i uppgifterna

Se också § 5

§ 11

Individuellt tillägg

På familjedagvårdarna tillämpas bestämmelsen i protokollsanteckningen i AKTA kap. II § 11 mom. 6 om minimbeloppet för individuella tillägg, med den avvikelsen att minimbeloppet är minst 1,3 % av den sammanräknande uppgiftsrelaterade lönerna för dem som omfattas av bilaga 12.

I fråga om årstillägg iakttas bestämmelsen i bilaga 13 § 4 i AKTA 2003–2004 per 15.2.2005.

§ 12

Arbetserfarenhetstillägg

 

§ 13

Resultatbonus

 

§ 14–16

Engångsarvode, rekryteringstillägg, språktillägg

 

§ 18

Lönebetalning

 

§ 19

Uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad

 

§ 20

Kvittningsrätt och återkrav av lön

 


Tillämpningsanvisning

Om minst 30 anställda omfattas av bilaga 12 ska arbetsgivaren använda minst 1,3 % av deras sammanräknade uppgiftsrelaterade löner för betalning av individuella tillägg till dessa anställda. Justeringen görs årligen.


§ 4 Grundlön från 1.10.2022

Lönepunkt

En familjedagvårdares grundlön är alltid minst lönen enligt lönepunkt 12PPH100. Grundlönen ska justeras i enlighet med lönepunkt 12PPH200 för en familjedagvårdare som utöver fyra samtidigt närvarande barn har en förskole- eller grundskoleelev i sin vård.

 

1.10.2022

12PPH100 Grundlön

 1 868,56 €

12PPH200 Grundlön

 1 917,02 €


Tillämpningsanvisning

Vid placeringen av barn ska beaktas bland annat bestämmelserna i lagen och förordningen om småbarnspedagogik, enligt vilka högst 4 ½ barn får skötas samtidigt. Det halva barnet enligt förordningen avser en förskole- eller grundskoleelev.


§ 5 Ändring av lönen vid ändring av lönepunkt

För den tid som en familjedagvårdare utöver fyra samtidigt närvarande barn har en förskole- eller grundskoleelev i sin vård bestäms lönen enligt lönepunkt 12PPH200.

Ändringen av lönepunkt från 12PPH100 till 12PPH200 träder i kraft från den tidpunkt då vården av förskole- eller grundskoleeleven inleds.

När vården av förskole- eller grundskoleeleven har upphört, betalas lön enligt lönepunkt 12PPH200 fram till utgången av kalendermånaden.


Exempel 1

Familjedagvårdaren har två barn i vård. Utöver dem placeras en förskoleelev hos familjedagvårdaren. Familjedagvårdarens lön bestäms fortfarande enligt lönepunkt 12PPH100, eftersom han eller hon utöver förskoleeleven inte har fyra barn i vård. Inte heller då vården av förskoleeleven upphör påverkas familjedagvårdarens lön.


Exempel 2

Familjedagvårdaren har fyra barn i vård. Utöver dem placeras en förskoleelev hos familjedagvårdaren från 13.12.2022. Familjdedagvårdarens lön bestäms från 13.12.2022 enligt lönepunkt 12PPH200. Vården av förskoleeleven upphör 2.6.2023. Familjedagvårdarens lön bestäms från 1.7.2023 enligt lönepunkt 12PPH100.


6 § slopat