På svenska
KVTES
Liite 12 Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot 1.10.2022 lukien

Palkkaus

3 § KVTES:n palkkausluvun sovellettavat määräykset

KVTES:n palkkausluvun (II luku) määräysten soveltaminen ja poikkeukset:

 

KVTES-
pykälä

KVTES-
asia

Poikkeukset KVTES:n soveltamisesta

1 §

Työntekijän oikeus palkkaan

 

2 §

Palkkaukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä

 

3 §

Vähimmäispalkka

 

4 §

Osa-aikaisen palkka

 

5 §

Varsinainen palkka

 

6 §

Palkkausjärjestelmä

 

9 §

Tehtäväkohtainen palkka

Ks. 4 § ja 5 §.

10 §

Olennainen muutos tehtävissä

Ks. myös 5 §.

11 §

Henkilökohtainen lisä

Hoitajaan sovelletaan KVTES:n
II luvun 11 §:n 6 momentin pöytäkirjamerkinnässä olevaa määräystä henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärästä poiketen ao. määräyksestä kuitenkin siten, että vähimmäismäärä on vähintään 1,3 % liitteen 12 piiriin kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä.

Määrävuosilisään noudatetaan KVTES:n 2003–2004 liitteen 13 4 §:n määräystä (sellaisena kuin se oli voimassa 15.2.2005)

12 §

Työkokemuslisä

 

13 §

Tulospalkkio

 

14 §–16 §

Kertapalkkio, rekrytointilisä, kielilisä

 

18 §

Palkanmaksu

 

19 § 

Palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta

 

20 §

Saatavan kuittausoikeus ja palkan takaisinperintä

 


Soveltamisohje

Työnantajan on käytettävä liitteen 12 piiriin kuuluvan henkilöstön henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % laskettuna heidän yhteenlasketusta tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä, mikäli liitteen 12 soveltamispiiriin kuuluu vähintään 30 henkilöä. Tarkistus suoritetaan vuosittain.


4 § Peruspalkka 1.10.2022 alkaen

Hinnoittelukohta

Hoitajan peruspalkka on aina vähintään hinnoittelukohdan 12PPH100 mukainen. Peruspalkka tulee tarkistaa hinnoittelukohdan 12PPH200 mukaiseksi, kun hoitajalla on hoidossa neljän samanaikaisesti läsnä olevan lapsen lisäksi yksi esikoululainen tai peruskoulun aloittanut lapsi.

 

1.10.2022

12PPH100 Peruspalkka

 1 868,56 €

12PPH200 Peruspalkka

 1 917,02 €


Soveltamisohje

Lapsia hoitoon sijoitettaessa otetaan huomioon varhaiskasvatuslain ja -asetuksen säännökset, joiden mukaan samanaikaisesti voi olla hoidossa enintään 4 ½ lasta. Asetuksen em. ½ tarkoittaa esikoululaista tai peruskoulun aloittanutta lasta.


5 § Palkan muuttuminen hinnoittelukohdan vaihtuessa

Siltä ajalta, kun hoitajalla on neljän samanaikaisesti läsnä olevan lapsen lisäksi hoidossa esikoululainen tai peruskoulun aloittanut lapsi, määräytyy hoitajan palkka hinnoittelukohdan 12PPH200 mukaan.

Hinnoittelukohdan muutos hinnoittelukohdasta 12PPH100 hinnoittelukohtaan 12PPH200 tulee voimaan esikoululaisen tai peruskoulun aloittaneen lapsen hoidon alkamishetkestä.

Kun esikoululaisen tai peruskoulun aloittaneen lapsen hoito on päättynyt, maksetaan palkkaa hinnoittelukohdan 12PPH200 mukaan kalenterikuukauden loppuun saakka.


Esimerkki 1

Hoitajalla on hoidossa kaksi lasta. Näiden lisäksi hoitajalle sijoitetaan hoitoon esikoululainen. Hoitajan palkka määräytyy edelleen hinnoittelukohdan 12PPH100 mukaan, koska hänellä ei ole esikoululaisen lisäksi hoidossa neljää lasta. Esikoululaisen hoidon päättymisellä ei myöskään ole vaikutusta hoitajan palkkaukseen.


Esimerkki 2

Hoitajalla on hoidossa neljä lasta. Näiden lisäksi hoitajalle sijoitetaan hoitoon esikoululainen 13.12.2022 lähtien. Hoitajan palkka määräytyy 13.12.2022 lähtien hinnoittelukohdan 12PPH200 mukaan. Esikoululaisen hoito päättyy 2.6.2023. Hoitajan palkka määräytyy 1.7.2023 lähtien hinnoittelukohdan 12PPH100 mukaan.


6 § poistettu