Suomeksi
Cirkulär
7/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Överföringen av lärare inom småbarnspedagogik från AKTA 2020–2021 till UKTA 2021–2022 1.9.2021 och därtill hörande ändringar i avtalsbestämmelserna i AKTA bilaga 5 och i UKTA

Detta cirkulär ger i enlighet med vad som överenskommits 27.5.2020 (Tjänste- och arbetskollektivavtal om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser § 3) anvisningar om överföringen av lärare inom småbarnspedagogiken, speciallärare inom småbarnspedagogiken och daghemsföreståndare från det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA). 

I cirkulärbilagorna 1–4 finns de avtalsbestämmelser i AKTA 2020–2021 och UKTA 2020–2021 som ändras 1.9.2021 samt en närmare beskrivning av deras syfte och innehåll.

Överföringen gäller dem som arbetar som lärare inom småbarnspedagogiken, speciallärare inom småbarnspedagogiken och daghemsföreståndare och som uppfyller behörighetsvillkoren enligt 1 § 1 punkten i lagen om småbarnspedagogik 540/2018. Överföringen gäller också lärare inom småbarnspedagogik som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar på sjukhus och i klubbverksamhet enligt den lag om småbarnspedagogik som gäller 1.6.2021. Dessutom gäller överföringen lärare inom småbarnspedagogik som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar inom familjedagvården (s.k. resurslärare), när de arbetar under ledning av en daghemsföreståndare vars uppgift i huvudsak är att leda ett daghem. Med personer som uppfyller behörighetsvillkoren avses här personer som har behörighet enligt 26 §, 30 § eller 31 § i lagen om småbarnspedagogik eller behörighet att i enlighet med övergångsbestämmelserna i 75 § i lagen om småbarnspedagogik verka i sådana uppgifter som avses i 26 §, 30 § eller 31 § i lagen. Därtill avses med personer som uppfyller behörighetsvillkoren sådana personer som har behörighet enligt 7 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) när de arbetar som förskolelärare inom småbarnspedagogiken.

I och med överföringen ändras tillämpningsområdet för bilaga 5 i AKTA. Vissa lönepunkter har slopats och nya lönepunkter har skapats. Daghemsföreståndare som omfattas av bilaga 5 har flyttats utanför lönesättningen (se cirkulärbilaga 4).

Avtalsöverföringen är en så kallad teknisk överföring och påverkar inte anställningsvillkoren. Avsikten är att byta avtalsområde 1.9.2021 utan att anställningsvillkoren för en enskild person ändras. Detta mål har uppfyllts genom de bestämmelser i UKTA och AKTA som finns i bilaga 1 och 2 till detta cirkulär och som träder i kraft 1.9.2021. Anställningsvillkor som inte baserar sig på riksomfattande bestämmelser i AKTA eller UKTA ändras inte på grund av överföringen. Anställningsvillkor som avviker från de riksomfattande kommunala kollektivavtalen kan basera sig på till exempel ett lokalt avtal, ett arbetsavtal/ett tjänsteförordnande eller ett beslut av arbetsgivaren. Å andra sidan medför överföringarna från AKTA till UKTA i sig inte att nya anställningsvillkor blir tillämpliga, om dessa anställningsvillkor inte varit tillämpliga inom AKTA.

Överföringen påverkar inte anställningsvillkoren för förskolelärare i grundskolan; dessa villkor bestäms fortfarande i enlighet med UKTA del B bilaga 1. Ingen personal överförs heller till eller från UKTA del B bilaga 1 på grund av den avtalsöverföring som detta cirkulär ger anvisningar om. 

UKTA innehåller anställningsvillkoren (löne- och arbetstidsbestämmelser) från och med 1.9.2021 både för förskolelärare som arbetar i grundskolan (UKTA del B bilaga 1) och för förskolelärare som arbetar inom småbarnspedagogiken (UKTA del G).

Vissa arbetstidsbestämmelser i AKTA bilaga 5 (§ 4 mom.1) slopas 1.9.2021

Med tanke på arbetsgivarens personalförvaltning är det nödvändigt att definiera vilka lärare som överförs till UKTA. Det är skäl att göra ändringar i personalförvaltningssystemen i fråga om AKTA och UKTA (bl.a. avtalsområdet och lönepunkterna).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna inom AKTA och UKTA, och avtalsparterna för respektive kollektivavtal har nått samförstånd om cirkulärets innehåll för sitt avtalsområdes del.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Hannu Freund

Bilagor   
1. Ändrade avtalsbestämmelser i UKTA 2020–2021
2. Ändrade avtalsbestämmelser i bilaga 5 i AKTA 2020–2021
3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade avtalsbestämmelserna i UKTA 2020–2021
4. Tillämpningsanvisningar för de ändrade avtalsbestämmelserna i bilaga 5 i AKTA 2020–2021

 

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT