Suomeksi
Cirkulär
18/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Fördelningen av den centraliserade potten på 0,5 procent inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA) 2022–2025

Fördelning av den centraliserade potten som en allmän förhöjning

I § 2 mom. 3 i underteckningsprotokollet till AKTA har parterna kommit överens om att en centraliserad justeringspott fördelas från 1.10.2022.

Enligt bestämmelsen är justeringspotten 0,53 procent. Av justeringspotten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

KT, FOSU och JAU har förhandlat om pottens användningsändamål.

Potten fördelas som en allmän förhöjning (0,50 %).

De uppgiftsrelaterade lönerna eller de därmed jämförbara månadslönerna för tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av AKTA höjs 1.10.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 0,5 procent.

När behörighetsvillkoren för en befattning förutsätter behörighet som lärare eller speciallärare inom småbarnspedagogik och arbetstagaren inte uppfyller dessa behörighetsvillkor, bestäms grundlönen enligt lönesättningen i UKTA del G. Läs mer i UKTA-cirkuläret, där det finns anvisningar om användningen av den centraliserade potten. De uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen för nämnda anställda som omfattas av AKTA höjs med 0,5 procent.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Bestämmelser om retroaktiv betalning av potten finns i § 12 i underteckningsprotokollet. Eftersom välfärdsområdena inleder verksamheten 1.1.2023 betonar parterna att förhöjningarna också av denna orsak bör ske före årsskiftet. Den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen är då korrekta för de löntagare som övergår till välfärdsområdena.

Grundlönerna enligt AKTA bilaga 1–2 och 5–8 höjs med 0,5 procent. I cirkulärbilaga 1 finns en tabell med de höjda grundlönerna från 1.10.2022.

Minimilönen enligt kap. II § 3 mom. 1 i AKTA är 1 708,41 euro från 1.10.2022.

För en förtroendeman som helt befriats från sina arbetsuppgifter är den uppgiftsrelaterade lönen från 1.10.2022 minst 2 102,72 euro i månaden. (AKTA kap. VII § 9 mom. 1)

Bilaga 12 Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem

I bilaga 12, Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem, trädde en totalrevidering av lönesystemet i kraft 1.10.2022. I den bifogade grundlönetabellen finns det därför två nya lönepunkter för bilaga 12. Den totala avtalspotten har på central nivå använts för bildandet av dessa lönepunkter. I bilaga 12 tillämpas därför inte de avtalshöjningar för 2022 som anges i § 2 i underteckningsprotokollet. De allmänna förhöjningarna 1.10.2022 enligt detta cirkulär gäller alltså inte bilaga 12.

KT, FOSU och JAU har nått samförstånd om innehållet i detta cirkulär.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas
 

Bilaga 1 De förhöjda grundlönerna från 1.10.2022

 

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT