Suomeksi
AKTA
AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

Bilaga 13 Särskilda bestämmelser för lantbruksavbytare

§ 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser

Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009), vilka är anställda i arbetsavtalsförhållande vid lokala enheter.

Anställningsvillkoren för avbytare bestäms enligt denna bilaga, och dessutom tillämpas följande bestämmelser i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn:

Kap. I Allmän del § 1–6, § 8–10
Kap. II Löner § 1–15, § 18–20
Kap. III

§ 1 Principen om effektiv användning av arbetstiden
§ 2 Anställda som omfattas av arbetstidslagen
§ 3 Avvikelser från arbetstidsbestämmelserna
§ 4 Arbetstid
§ 5 Beredskapstid mom. 1–2 och 6–7
§ 6 Arbetstidsformer
§ 7 mom. 2 Hur på förhand planerad frånvaro inverkar på den ordinarie arbetstiden och arbetsskiftsplaneringen
§ 11 Sammanhängande arbetsskift och arbetsskiftets längd, mom. 1 
§ 12 Dygnets, arbetsveckans och arbetsperiodens början
14 § mom. 1 Hur övertidsgränsen per vecka påverkas av frånvaro, övertidsgränsen per vecka under söckenhelgsvecka vid full arbetstid och deltidsarbetstid, mom. 6
§ 17 Nödarbete
§ 20 Allmänna förutsättningar för arbetstidsersättning
§ 22 Utryckningspenning
§ 23 Uträkning av timlön samt tidpunkten för ersättning i pengar eller i form av ledighet, mom. 3 och 5
§ 24 Veckovila, mom. 1, 3–5
§ 27 Utjämningsschema för arbetstiden
§ 28 Arbetsskiftsförteckning
§ 30 Arbetstidsbank

§ 36 Uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. IV Semester 1–20, 22 §
Kap. V Tjänst-, arbets- och familjeledighet
Kap. VII Förtroendemän
Kap. VIII Permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande
Kap. IX Uppsägningskydd och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktig
Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

Protokollsanteckning

Ersättning för tvätt av skyddskläder och telefonersättning betalas enligt det belopp som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt årligen fastställer.


2 § Ordinarie arbetstid

mom. 1

Den ordinarie arbetstiden för avbytare är högst 12 timmar per dygn, 38 timmar 15 minuter per vecka, 76 timmar 30 minuter under en tvåveckorsperiod eller 153 timmar under en fyraveckorsperiod.


Tillämpningsanvisning

Hur på förhand planerad frånvaro påverkar den ordinarie arbetstiden och arbetsskiftsplaneringen, se kap. III § 7 mom. 2 (hänvisningen till kap. III § 13 tillämpas inte).

Arbetstiden ska utjämnas till den genomsnittliga arbetstiden under den utjämningsperiod som tillämpas. Arbetsperioder på mer än fyra veckor kräver överenskommelse enligt kap. III § 3. För en avbytare med tudelad arbetsdag planeras arbetstiden som full arbetstid.

Ändringar i arbetsskiftsförteckningen ska delges arbetstagaren i enlighet med kap. III § 28 mom. 2.


Protokollsanteckning

Enligt AKTA kap. I § 4 får man genom ett lokalt avtal inte avvika från AKTA:s bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd. Däremot kan man genom ett lokalt avtal avvika från bestämmelserna om övertidsgränsen per dygn. Om verksamheten inte kräver en ordinarie arbetstid på 12 timmar per dygn kan man överväga ett lokalt avtal där övertidsgränsen per dygn är till exempel 10 timmar. Det lokala avtalet ska gagna båda avtalsparterna. Se cirkulär 7/2016.


mom. 2

Under en vecka eller utjämningsperiod där det ingår en arbetstidsförkortande söckenhelg eller helgdagsafton som avses i § 7 mom. 3 i arbetstidskapitlet är den ordinarie arbetstiden per vecka (mertidsgränsen) för varje sådan dag 7 timmar 39 minuter kortare än vad som bestäms i mom. 1. 

I deltidsarbete förkortas arbetstiden under en sådan vecka eller utjämningsperiod proportionellt så att den för varje ovan nämnd arbetstidsförkortande söckenhelg minskas med den andel av 7 timmar 39 minuter som avbytarens deltidsarbetstid utgör av full arbetstid enligt mom. 1.


Tillämpningsanvisning

Söckenhelgsförkortningen ges som en hel ledig dag under samma vecka eller utjämningsperiod.


§ 3 Beviljande av veckovila samt dygnsvila

mom. 1

Arbetsgivaren och avbytaren kan komma överens om att veckovila ges senast under den kalendermånad som följer efter periodens slut.

mom. 2

Under en vecka då veckovilan enligt överenskommelse flyttats till en senare tidpunkt, är den ordinarie arbetstiden högst 56 timmar.

mom. 3

Under de 24 timmar som följer efter inledandet av varje arbetsskift ska en avbytare ges en oavbruten vilotid på minst 11 timmar. Enligt överenskommelse med arbetstagaren kan man dock avvika från denna vilotid, om det är nödvändigt för att arbetstiden ska kunna arrangeras på ett ändamålsenligt sätt. Om arrangemanget gäller minst fem arbetstagare, förutsätts ett avtal med respektive förtroendeman eller lokalt med respektive avtalsorganisation. Vilotiden ska dock vara minst 7 timmar.

§ 4 Tillfälligt inkallande under ledig dag

Om en arbetstagare tillfälligt måste inkallas under en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen är en ledig dag, ska arbetsgivaren i första hand kalla in en arbetstagare som samtyckt till detta. Dessutom ska arbetsgivaren försöka alternera så att det inte alltid är samma arbetstagare som inkallas. Såvida det inte är fråga om nödarbete, ska arbetsgivaren försöka undvika inkallande, om det medför oskäliga olägenheter för arbetstagaren.

§ 5 Definition av och ersättning för mertidsarbete

mom. 1    

Mertidsarbete är arbete som på arbetsgivarens initiativ utförs utöver avbytarens ordinarie arbetstid, men som inte är övertidsarbete.


Tillämpningsanvisning

För anställda med full arbetstid kan mertidsarbete uppstå endast under en vecka med söckenhelgsförkortning.

I deltidsarbete är arbetstid utöver den ordinarie arbetstiden mertidsarbete upp till övertidsgränsen enligt kap. III § 14 mom. 1. I deltidsarbete avses med ordinarie arbetstid också arbetstid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen utanför semester, arbets-/tjänstledighet eller någon annan godtagbar frånvaro.

I deltidsarbete förkortas den ordinarie arbetstiden/sänks mertidsgränsen vid oplanerad frånvaro med det antal arbetstimmar som planerats i arbetsskiftsförteckningen för frånvarotiden.


mom. 2    

Mertidsarbete ersätts enligt arbetsgivarens prövning antingen i pengar som en oförhöjd timlön för varje timme mertidsarbete eller i form av motsvarande ledighet.

§ 6 Definition av och ersättning för övertidsarbete

mom. 1    

Övertidsarbete avser arbete som utförs på arbetsgivarens initiativ och som överskrider både den ordinarie arbetstid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen och följande övertidsgränser:

Övertidsgränsen per dygn är 12 timmar.

Övertidsgränsen per vecka är 38 timmar 15 minuter. Om utjämningsperioden är längre än en vecka, utgör övertidsgränsen per vecka den ordinarie arbetstid per vecka som antecknats i arbetsskiftsförteckningen för respektive vecka utökad med det antal timmar av ersättning i form av ledighet som eventuellt antecknats för veckan i fråga.

Vid deltidsarbete där utjämningsperioden är längre än en vecka är övertidsgränsen per vecka 38 timmar 15 minuter multiplicerat med antalet veckor i utjämningsperioden.


Tillämpningsanvisning

Hur frånvaro påverkar övertidsgränsen per vecka vid full arbetstid och deltidsarbetstid, se kap. III § 14 mom. 1.

Övertidsgränsen per vecka under en söckenhelgsvecka, se kap. III § 14 mom. 1.

Övertidsarbete utförs enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och avbytaren.

Exempel 1

En avbytare med full arbetstid har en ordinarie arbetstid på 153 timmar under en fyra veckors utjämningsperiod. Den ordinarie arbetstiden under den första veckan är 32 timmar, under den andra och tredje veckan 38,25 timmar och under den fjärde veckan 44,5 timmar. Enligt den fullgjorda arbetsskiftsförteckningen är antalet timmar 34 under den första veckan. Under den första veckan har det uppstått övertid per vecka, eftersom den ordinarie arbetstiden per vecka i den fastställda arbetsskiftsförteckningen har överskridits med två timmar.

Exempel 2

En deltidsarbetande avbytare har en ordinarie arbetstid på i genomsnitt 30 timmar per vecka: I en utjämningsperiod på fyra veckor är den ordinarie arbetstiden 120 timmar. Övertidsgränsen är 153 timmar, medan 153 timmar – 120 timmar är mertid.


mom. 2    

För arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden per dygn betalas lönen för de två första timmarna förhöjd med 50 % och för de följande timmarna förhöjd med 100 %, eller alternativt ges motsvarande ersättning i ledig tid.

mom. 3    

För övertid som utförts under en vecka utöver den ordinarie arbetstiden betalas lönen för de 12 första timmarna förhöjd med 50 % och för de följande timmarna förhöjd med 100 %, eller alternativt ges motsvarande ledighet. Vid deltidsarbete med en utjämningsperiod som är längre än en vecka betalas vid tvåveckorsperioder för de 24 första övertidstimmarna och vid fyraveckorsperioder för de 48 första övertidstimmarna lönen förhöjd med 50 % och för följande övertidstimmar förhöjd med 100 %, eller alternativt ges motsvarande ledighet.

§ 7 Söndagsersättning

För arbete som utförs på söndag, självständighetsdagen, första maj, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, midsommardagen, alla helgons dag, nyårsdagen, trettondagen, juldagen och annandag jul samt kl. 18.00–24.00 på lördag och motsvarande tid dagen före de ovan uppräknade helgdagarna betalas utöver den ordinarie lönen en oförhöjd timlön för varje arbetstimme eller ges motsvarande ledighet.

§ 8 Kvälls-, natt-, lördags- och helgaftonsersättning

mom. 1

Till avbytare betalas mellan kl. 18.00 och 22.00 en ersättning på 15 % för kvällsarbete och mellan kl. 22.00 och 7.00 en ersättning på 30 % för nattarbete eller ges motsvarande ersättning i ledig tid.

mom. 2

För arbetstimmar som utförts under ordinarie arbetstid klockan 6.00–18.00 på helgfri lördag, förutom påskafton eller julafton som infaller på en lördag, betalas till avbytare en separat penningersättning på 20 % eller ges motsvarande ersättning i ledig tid.

mom. 3

För arbetstimmar som utförts kl. 00.00–18.00 på påskafton, midsommarafton eller julafton som infaller någon annan dag än söndag betalas i helgaftonsersättning utöver den ordinarie lönen en oförhöjd timlön eller ges motsvarande ledighet.

§ 9 Beredskap

Till en avbytare som enligt överenskommelse är i beredskap betalas en penningersättning på 20–30 % eller ges motsvarande ersättning i ledig tid. När ersättningen bestäms beaktas de begränsningar som beredskapen medfört för arbetstagaren, till exempel hur långt arbetstagaren kan röra sig och hur snabbt han eller hon måste infinna sig på gården.


Tillämpningsanvisning

Beredskapen bör basera sig på överenskommelse mellan avbytaren och arbetsgivaren. På beredskap för avbytare tillämpas också kap. III § 5 mom. 1–2 och mom. 6–7.


§ 10 Förläggning av arbetstiden

Avbytarnas arbetstid bör i allmänhet förläggas till mellan kl. 6.00 och 18.00. Arbetstiden kan även förläggas till en annan tid, om skötseln av avbytarverksamheten eller behovet av vikariehjälp kräver det. Avbytaren ska ges tillfälle att inta en måltid under arbetet.


Tillämpningsanvisning

Någon egentlig måltidsrast som inte ingår i arbetstiden har avbytarna inte.

Bestämmelser om nattarbete finns i 8 § i arbetstidslagen (872/2019) (hänvisningsbestämmelse). Oberoende av 8 § 1 mom. i arbetstidslagen kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om nattarbete, om det finns en grundad anledning ur verksamhetssynpunkt. Nattarbete enligt arbetstidslagen är arbete som utförs mellan kl. 23.00 och 6.00, vilket kan behövas till exempel på robotgårdar där anordningar och andra funktioner behöver upprätthållas.


§ 11 Ersättning för resekostnader

Arbetsresorna från bostaden till det första arbetsstället och från det sista arbetsstället till bostaden ersätts för samtliga avbytare inom den lokala enhetens område där avbytaren arbetar.


Protokollsanteckning

Resekostnaderna för s.k. övervakningsbesök ersätts i enlighet med de principer som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fastställer.


§ 12 Divisor för månadslönen

Den timlön som behövs för att räkna ut ersättningarna i § 5–9 får man genom att dividera avbytarens ordinarie lön för kalendermånaden med 163.

§ 13 Fortlöpande förhandlingar

Under avtalsperioden utreds hur arbetstidssystemet kunde utvecklas och vilka möjlighet det finns att främja arbetstidsplaneringen så att produktiviteten, arbetshälsan, arbetarskyddet och förlängningen av arbetskarriärerna beaktas. I utredningen beaktas serviceproduktionens, arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov.