AKTA

2017

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Ersättning för färdkostnader

§ 3 Egentliga färdkostnader vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

mom. 1 

Ersättning betalas för färdbiljetter samt för plats- och sovplatsbiljetter, fraktavgifter och övriga med dessa jämförbara nödvändiga avgifter i anslutning till den egentliga resan.

mom. 2 

Parkeringsavgifter för bil på flygfält och järnvägsstation och vid hotellinkvartering ersätts enligt verifikat, dock högst för tre dagar per resa. Andra parkeringsavgifter för bil ersätts inte.


Tillämpningsanvisning

Som nödvändiga avgifter anses inte till exempel försäkringspremier. Om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har fått betala olika avgifter för transporten av arbetsredskap eller andra föremål som han eller hon har varit tvungen att ha med sig, ersätts det betalda beloppet.


§ 4 Ersättningsgrunder för färdkostnader vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Färdmedel

Betalning

tåg

flyg

båt

 

Enligt det förmånligaste alternativet

spårvagn

buss

annat allmänt kommunikationsmedel

 

Enligt den officiella taxan

taxi

Enligt den officiella taxan

hyrd motorbåt

annat fordon

Betald avgift, dock högst
skälig avgift

§ 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

För en resa som företas med ett fordon som tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren äger eller har i sin besittning betalas ersättning enligt följande:

 

                                 Ersättning

Fordon

Oförhöjd

Förhöjd

bil

för varje ettårsperiod
som börjar 1.1

     41 cent/km för
de 5 000
första
kilometrarna

     37 cent/km för
därpå följande kilometrar

Kilometerersättningen betalas förhöjd

     med 7 cent om tjänsteuppgifterna förutsätter transport av en till bilen kopplad släpvagn

     med 11 cent om tjänsteuppgifterna förutsätter transport av en till bilen kopplad husvagn

     med 3 cent, om den anställde blir tvungen att i sin bil transportera en hund eller sådana maskiner eller anordningar som är skrymmande eller väger över 80 kg

     med 9 cent till den del tjänsteuppgifterna förutsätter körning med bil på skogsbilväg eller på en för annan trafik avstängd vägbyggnadsarbetsplats

     om det i ett fordon som är i den anställdes besittning reser flera personer som deltar i samma tjänsteresa eller tjänsteförrättningsresa eller personer som det hör till den anställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att skjutsa, betalas ytterligare 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

motorcykel, för varje ettårsperiod som börjar 1.1

     32 cent/km för
de 5 000
första kilometrarna

     29 cent/km för därpå följande kilometrar

     om det i ett fordon som är i den anställdes besittning reser flera personer som deltar i samma tjänsteresa eller tjänsteförrättningsresa eller personer som det hör till den anställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att skjutsa, betalas ytterligare 3 cent per kilometer.

motorbåt
– över 50 hk

– 50 hk eller mindre

snöskoter

moped

terränghjuling

annat fordon

cykel

 

106 cent /km

 

  73 ”   /km

101 ”   /km

  17 ”   /km

  95 ”   /km

 10 ”   /km

 84 “   /dygn

     om det i ett fordon som är i den anställdes besittning reser flera personer som deltar i samma tjänsteresa eller tjänsteförrättningsresa eller personer som det hör till den anställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att skjutsa, betalas ytterligare 3 cent per kilometer.


Tillämpningsanvisning

Förhöjda ersättningar för släpvagn och för transport av tunga maskiner osv. kan komma i fråga också samtidigt.