Suomeksi
AKTA
AKTA 2017, i kraft från 1.2.2017

Kommunalt huvudavtal

I huvudavtalet från 1993 har slopats de punkter som upphörde att gälla 3.4.2008. Se KA:s cirkulär 6/2008.

Kapitel I Allmänna bestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde

Detta avtal är till sin karaktär både ett sådant huvudavtal som avses i 3 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) och ett kollektivavtal som gäller förhandlingsförfarande och annat motsvarande förfarande och som tillämpas på alla kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare, om inget annat har avtalats i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal.

§ 2 Frågor man kan förhandla och avtala om

mom. 1 Central nivå

 1. Parterna för förhandlingar om och ingår tjänste- och arbetskollektivavtal (§ 5 och 6).
   
 2. Parterna för centrala förhandlingar om tolkningen och tillämpningen av förpliktande avtalsbestämmelser i de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen (§ 9–11).

mom. 2 Lokal nivå

 1. Vid behov förs förhandlingar om och ingås lokala avtal samt förs förhandlingar om tolkningen och tillämpningen av dessa (§ 13).
   
 2. Lokala förhandlingar förs om meningsskiljaktigheter beträffande tolkningen och tillämpningen av förpliktande avtalsbestämmelser i tjänste- och arbetskollektivavtalen (§ 8, 10 och 11).
   
 3. Lokala förhandlingar förs om vissa prövningsbaserade frågor i tjänste- och arbetskollektivavtalen (§ 14).

§ 3 Förhandlings- och avtalsparter

mom. 1 Central nivå*

Kommunala arbetsmarknadsverket respektive Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kommunfackets union rf och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf, vilka nedan kallas huvudavtalsorganisationer, förhandlar om och ingår tjänste- och arbetskollektivavtal samt för centrala förhandlingar. Kommunala arbetsmarknadsverket och respektive huvudavtalsorganisation kan separat avtala om att förhandlingar förs av en underförening till huvudavtalsorganisationen i fråga. Huvudavtalsorganisationen undertecknar det tjänstekollektivavtal eller det arbetskollektivavtal för månadsavlönade som underföreningen har förhandlat fram.

* Bestämmelsen on avtalsparterna i § 3 mom. 1 huvudavtalet har uppdateras genom ett tjänste- och arbetskollektivavtal som undertecknades 19.5.2014

mom. 2  Lokal nivå

Den behöriga kommunala myndigheten och de huvudavtalsorganisationer eller deras registrerade underföreningar som saken berör, förhandlar om och ingår lokala avtal, för förhandlingar om tolkningen och tillämpningen av lokala avtal samt för de lokala förhandlingar som avses i § 2 mom. 2 punkt 2. En underförening bör i oklara fall ha huvudavtalsorganisationens fullmakt att föra lokala avtalsförhandlingar och att ingå ett lokalt avtal. De lokala förhandlingar som avses i § 2 mom. 2 punkt 3 förs av representanter för den behöriga kommunala myndigheten och för huvudavtalsorganisationerna.


Tillämpningsanvisning

Med en underförening till en huvudavtalsorganisation avses här en huvudavtalsorganisations lokalförening eller riksomfattande underförening på förbundsnivå eller en lokalförening till en sådan underförening. En huvudavtalsorganisations talan kan föras av organisationens huvudförtroendeman/förtroendeman.


mom. 3  Vissa särskilda områden

Kommunala arbetsmarknadsverket kan oberoende av bestämmelserna ovan förhandla om och ingå kollektivavtal också med andra än i mom. 1 avsedda organisationer inom sådana särskilda områden där arbetstagarna har organiserat sig i andra föreningar än sådana som är underföreningar till huvudavtalsorganisationerna.

§ 4 Avtalsområden

För undervisningssektorn och de timavlönade arbetstagarna ingås områdesvisa avtal. Om andra eventuella avtalsområden avtalas vid behov separat.

Kapitel II Avtalsförhandlingar på central nivå

§ 5 Förhandlingsbegäran och inledande av förhandlingar

En förhandlingsbegäran kan framställas muntligt eller skriftligt och samtidigt ska huvudpunkterna i de frågor man önskar förhandla om anges. Förhandlingarna ska inledas utan dröjsmål, senast inom två veckor från framställandet av förhandlingsbegäran, om inte något annat avtalas. Arbetsmarknadsverket sammankallar förhandlingsparterna.

§ 6 Förande av förhandlingar

mom. 1 

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna tillsätter gemensamt en delegation på bred bas, som i sin tur tillsätter en huvudförhandlingsgrupp att leda och koordinera förhandlingarna. Huvudförhandlingsgruppen tillsätter vid behov andra förhandlingsgrupper.

mom. 2 

Om saken gäller enbart eller nästan enbart medlemmar i en enskild huvudavtalsorganisation eller i ett fåtal huvudavtalsorganisationer, förs förhandlingarna som särskilda förhandlingar mellan arbetsmarknadsverket och respektive organisation eller organisationer, såvida inget annat avtalas särskilt.

Kapitel III Förhandlingsförfarande i frågor som gäller tolkning och tillämpning av förpliktande avtalsbestämmelser

§ 7 Direkta överläggningar

En representant för arbetsgivaren bör genom direkta överläggningar med den tjänsteinnehavare/arbetstagare som saken gäller eller med en förtroendeman som representerar personen i fråga försöka reda ut frågor och meningsskiljaktigheter som gäller tolkningen och tillämpningen av förpliktande bestämmelser i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal.

§ 8 Lokala förhandlingar

Den behöriga kommunala myndigheten och respektive huvudavtalsorganisation eller dess registrerade underförening ska på yrkande av någondera parten föra lokala förhandlingar om meningsskiljaktigheter som gäller tolkningen eller tillämpningen av förpliktande bestämmelser i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal.


Tillämpningsanvisning

Resultatet av de lokala förhandlingarna är inte bindande för den kommunala myndigheten, t.ex. styrelsen eller nämnden, förrän förhandlingsresultatet har godkänts vid respektive organs möte. Myndighetens beslut i den fråga som varit föremål för lokala förhandlingar bör så snart som möjligt delges den andra förhandlingsparten.

Enligt 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal kan en tjänsteinnehavare inte genom besvär söka ändring i en kommuns eller samkommuns beslut i en fråga som varit föremål för lokala förhandlingar. Tjänsteinnehavaren kan inte heller hänskjuta ärendet till handläggning genom rättelseyrkande eller som förvaltningstvistemål, om arbetsdomstolen är behörig i ärendet.


§ 9 Centrala förhandlingar

mom. 1 

Om man inte uppnår enighet i de lokala förhandlingarna kan en avtalspart hänskjuta saken till centrala förhandlingar mellan Kommunala arbetsmarknadsverket och respektive huvudavtalsorganisation.

mom. 2 

Slopats.

mom. 3 

På grund av tvistens art eller av andra särskilda skäl kan huvudavtalsorganisationen i fråga hänskjuta meningsskiljaktigheter beträffande tolkningen eller tillämpningen av ett tjänste- eller arbetskollektivavtal direkt till handläggning i centrala förhandlingar.

§ 10 Förande av förhandlingarna samt protokoll

mom. 1 

Förhandlingarna ska inledas inom tre veckor från det att motparten har delgetts ett skriftligt yrkande där de frågor som blir föremål för förhandlingarna har angetts, om inte parterna avtalar om en längre tid. Förhandlingarna ska föras utan oskäligt dröjsmål. Den behöriga myndigheten ska bestämma tidpunkten och platsen för förhandlingarna.

mom. 2 

Förhandlingarna anses vara avslutade den dag då förhandlingsparterna gemensamt har konstaterat detta, förhandlingsprotokollet har justerats på överenskommet sätt (justeringsdagen ska antecknas) eller när någondera av förhandlingsparterna skriftligt har meddelat att den för egen del anser förhandlingarna vara avslutade.

mom. 3 

Vid lokala och centrala förhandlingar ska det föras protokoll, som ska justeras på det sätt som förhandlingsparterna kommer överens om.  I centrala förhandlingar och i de lokala förhandlingar där man inte uppnår enighet ska i protokollet eller i dess bilagor redogöras för den fråga som man är oenig om och för parternas ståndpunkter med motiveringar samt för de fakta och handlingar som man vill åberopa. Protokollet ska upprättas utan dröjsmål efter att förhandlingarna avslutats.

§ 11 Preskription av förhandlings- och talerätt

Slopats.**

** Se KT:s cirkulär 6/2008 om preskription av fordan.

§ 12 Väckande av talan

mom. 1 

Talan i arbetsdomstolen får inte väckas förrän centrala förhandlingar enligt detta avtal har förts.

mom. 2 

Slopats.

Kapitel IV Ingående av lokala avtal samt lokala förhandlingar om vissa prövningsbaserade frågor

§ 13 Ingående av lokala avtal

mom. 1 

Lokalt kan man avtala om att avvika från bestämmelserna i ett gällande riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtal, om det finns en grundad anledning som baserar sig på lokala särförhållanden och om möjligheten att ingå lokala avtal inte särskilt har begränsats i ett riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtal. Har det i ett riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtal avtalats något annat om ingående av lokala avtal än vad som bestäms i denna paragraf, iakttas i stället för bestämmelserna i denna paragraf bestämmelserna i det riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

mom. 2 

I det fall som avses ovan i mom. 1 eller om det i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal har förutsatts att man ingår lokala avtal eller detta i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal har gjorts möjligt, förs förhandlingar och avtalas skriftligt om saken mellan den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen och de huvudavtalsorganisationer eller deras underföreningar vilkas medlemmar saken berör. Om det uppkommer oklarhet om en underförenings befogenhet att föra lokala avtalsförhandlingar, kan det förutsättas att denna har en uttrycklig fullmakt av huvudavtalsorganisationen.

mom. 3 

Ett lokalt avtal kan när som helst sägas upp att upphöra efter tre månader från delgivningen av uppsägningen, varefter bestämmelserna i respektive riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtal iakttas.

mom. 4 

Ett lokalt avtal har samma rättsverkan som ett tjänste- eller arbetskollektivavtal, om inte något annat föranleds av mom. 3.


Tillämpningsanvisning

Ett lokalt avtal kan gälla hela personalen i en kommun/samkommun, några enheter eller personalgrupper eller en enskild tjänsteinnehavare/arbetstagare.

Också ett lokalt avtal som ingåtts för viss tid kan sägas upp. Om ett lokalt avtal har sagts upp, bestäms anställningsvillkoren för dem som omfattas av avtalet efter utgången av uppsägningstiden enligt respektive bestämmelser i tjänste- eller arbetskollektivavtalet, såvida inget annat avtalas lokalt. Om de tillämpliga avtalsbestämmelserna baserar sig på prövning, ska anställningsvillkoren efter uppsägningstiden bestämmas vara sådana som de var innan det lokala avtalet trädde i kraft, såvida inget annat avtalas eller föranleds av de förpliktande bestämmelserna i respektive riksomfattande tjänste- eller arbetskollektivavtal.

Avsikten är att eventuella meningsskiljaktigheter om tillämpningen och tolkningen av ett lokalt avtal ska avgöras genom förhandlingar mellan de lokala parterna. Om man inte lyckas lösa problemet i lokala förhandlingar, finns det inget hinder för att behandla frågan i den ordning som anges i § 9–11, även om man på grund av sakens natur bör försöka undvika detta.


§ 14 Lokala förhandlingar om vissa prövningsbaserade frågor

mom. 1 

Den behöriga kommunala myndigheten och huvudavtalsorganisationerna kan lokalt så som det konstaterats i § 13 avtala om det lokala förhandlingsförfarandet i fråga om prövningsbaserade anställningsvillkor i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal. Om inget annat har avtalats lokalt, är den kommunala myndigheten skyldig att iaktta bestämmelserna i denna paragraf.

mom. 2 

Innan den behöriga myndigheten i en kommun eller samkommun fattar beslut om sådana allmänna principer eller grunder som är väsentliga för tjänsteinnehavarna/arbetstagarna och som gäller tillämpningen av prövningsbaserade bestämmelser i ett tjänste- eller arbetskollektivavtal, ska på begäran föras förhandlingar i frågan med representanter för de huvudavtalsorganisationer saken gäller. I dessa förhandlingar bör man försöka uppnå enighet om de allmänna principerna och grunderna för verkställandet av de ovan nämnda avtalsbestämmelserna. Om någon förhandlingspart kräver det, ska det över förhandlingarna upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter och eventuella motiveringar framgår.

mom. 3 

Förhandlingsskyldigheten ovan gäller inte tillämpning av en motivationshöjande lönegrund som det är meningen att arbetsgivaren ska ha till sitt förfogande.


Tillämpningsanvisning

Syftet med förhandlingsförfarandet är att man ska kunna dra nytta av den lokala sakkunskapen och öka ansvaret på lokal nivå i fråga om tillämpningen av avtalen.

Föremål för förhandlingar

Förhandlingar enligt § 14 ska föras bl.a. i följande fall:

 1. i kommunen/samkommunen har det beretts ett betydande principavgörande om tillämpningen av prövningsbaserade bestämmelser, såsom allmänna principer för beviljande av prövningsbaserad tjänstledighet och för prövningsbaserade löner under tjänstledighet samt för beviljande av språktillägg eller mötes- och föreläsningsarvoden
   
 2. det är fråga om principer och grunder som ska iakttas vid lönejusteringar vilka gäller flera tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper, t.ex. kostnadsramen och de verksamhetsenheter, uppgifter, tjänster och befattningar som arrangemanget gäller.

Även om tillämpningen av bl.a. motivationstillägget och den individuella lönedelen har lämnats utanför förhandlingsskyldigheten, är det ändå ändamålsenligt att i enlighet med § 14 förhandla om de allmänna principer som ska iakttas vid beviljandet av dem, om de inte på något annat sätt behandlas tillsammans med personalen. Det har utfärdats gemensamma anvisningar om personalens medverkan vid behandling av resultatbonus. Förhandlingsskyldigheten gäller till exempel inte fastställandet av en enskild tjänsteinnehavares/arbetstagares lön och inte heller frågor som inte är beroende av avtal.

Utgångspunkten har varit att en fråga i lokala förhandlingar behandlas avtalsområdesvis beträffande huvudavtalsorganisationens hela medlemskår och inte separat för olika personal-/arbetstagargrupper.

En i denna paragraf avsedd prövningsbaserad fråga kan inte hänskjutas till centrala förhandlingar eller till behandling i arbetsdomstolen.


Kapitel V Tryggande av arbetsfreden

§ 15 Stridsåtgärder verkställda av en underförening

En underförening till en huvudavtalsorganisation får inte vidta stridsåtgärder utan huvudavtalsorganisationens tillstånd.

§ 16 Ansökningsförbud och blockad

mom. 1  

De som är bundna av det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet får inte under dess giltighetstid verkställa ansökningsförbud eller  blockader som riktar sig mot en kommuns eller en samkommuns instruktion eller annat beslut som gällde 1.11.1992 eller som riktar sig mot en sådan kommunal stadga eller ett annat sådant beslut av en kommunal myndighet som överensstämmer med ett rekommendationsavtal, en rekommendation eller en mall som den som är bunden av avtalet har godkänt.

mom. 2 

I fråga om ansökningsförbud och blockader som riktar sig mot andra frågor än sådana som är beroende av avtal ska huvudavtalsorganisationerna också i övrigt, med de medel som de har till sitt förfogande, under det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalets giltighetstid sträva efter att förhindra sina underföreningar att tillgripa dessa åtgärder eller begränsa användningen av dem så att en kommuns eller samkommuns viktiga funktioner inte allvarligt störs på grund av ansökningsförbudet eller blockaden.

mom. 3 

I ett lokalt samarbetsavtal kan man avtala om att en avtalspart eller dess underförening inte får verkställa ansökningsförbud eller blockader som riktar sig mot andra än avtalsberoende frågor under den tid då kommunen eller samkommunen iakttar det lokala samarbetsavtalet som gäller samarbetsförfarandet mellan arbetsgivaren och dess personal.

Kapitel VI Särskilda bestämmelser

§ 17 Inskränkning av ett avtals tillämpningsområde

Om en del av huvudavtalsorganisationerna undertecknar ett tjänste- eller arbetskollektivavtal medan en del av de organisationer som deltagit i förhandlingarna stannar utanför avtalet, tillämpas inte bestämmelserna i ovan nämnda tjänste- eller arbetskollektivavtal på medlemmarna i den organisation eller dess underförening som stannat utanför avtalet, såvida inget annat avtalas särskilt.

§ 18 Giltighetstid

Detta avtal träder i kraft den 18 januari 1993. Om någon part säger upp avtalet, gäller uppsägningen alla parter, dock så, att § 7–12 och § 14 också efter uppsägningstidens utgång ska tillämpas mellan de parter som är bundna av tjänste- och arbetskollektivavtal. En uppsägning ska göras skriftligt. Uppsägningstiden är sex månader. Vid uppsägning av huvudavtalet anses också ett i § 13 mom. 1 avsett lokalt avtal vara uppsagt från den tidpunkt då giltighetstiden upphör för det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal som är i kraft vid tidpunkten för uppsägningen, dock tidigast vid utgången av giltighetstiden för detta huvudavtal.

Helsingfors den 13 januari 1993

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

AKAVA RF

KOMMUNFACKETS UNION RF

FTFC:S FACKORGANISATION FÖR OFFENTLIGA OMRÅDEN FTFC-O RF

TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TFO RF