Suomeksi

AKTA

2017

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2017, i kraft från 1.2.2017

  Bilaga 15 Flexibel arbetstid

  § 1 Tillämpningsområde

  mom. 1

  Den behöriga kommunala myndigheten kan besluta att den ordinarie arbetstiden ska ordnas som flexibel arbetstid för tjänsteinnehavare och arbetstagare som följer allmän arbetstid (arbetstiden enligt § 7 i arbetstidskapitlet), byråarbetstid (arbetstiden enligt § 8 i arbetstidskapitlet) eller arbetstid för vissa sakkunniga (arbetstiden enligt § 10 i arbetstidskapitlet).

  mom. 2

  Den flexibla arbetstiden kan ordnas så att den är i kraft antingen en viss tid eller tills vidare. Användningen av flexibel arbetstid kan begränsas, ändras eller avvecklas om verksamheten eller andra orsaker kräver det.

  mom. 3

  Om arbetstiden har ordnats som dagflex, iakttas endast bestämmelserna i § 1 och 2.


  Tillämpningsanvisning

  Om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren inte omfattas av det arbetstidssystem som anges i § 10 i arbetstidskapitlet, tillämpas inte denna bilaga, även om den anställdes arbetstid vore 37 timmar 30 minuter per vecka.


  § 2 Formerna för flexibel arbetstid

  mom. 1

  Den flexibla arbetstiden kan ordnas i form av dagflex, varvid den ordinarie arbetstiden bör fyllas dagligen, eller inordnas i ett rullande system med utjämnad flextid, varvid den ordinarie arbetstiden bör fyllas under en period av en eller flera veckor, eller i ett rullande system med outjämnad flextid, varvid den ordinarie arbetstiden fortgående får överskridas med högst 20 timmar (plussaldo) eller underskridas med högst 6 timmar (minussaldo).

  mom. 2

  Användningen av utjämnad flextid där utjämningsperioden är längre än en vecka och av outjämnad flextid förutsätter maskinell tidsregistrering.

  mom. 3

  Vid samtliga former av flexibel arbetstid bör den dagliga fasta arbetstiden fastställas till minst 5 timmar, om inte den behöriga myndigheten av särskilda skäl beslutar något annat.


  Tillämpningsanvisning

  Om man beslutar att gå in för flexibel arbetstid, bör den behöriga myndigheten bestämma

  – vilka som får använda flexibel arbetstid (kan gälla till exempel endast en del av tjänsteinnehavarna eller arbetstagarna vid ett verk)

  – under vilken tidsperiod den flexibla arbetstiden ska tillämpas (tills vidare eller för en viss tid)

  – vilken form av flexibel arbetstid som ska tillämpas (dagflex, utjämnad flextid eller outjämnad flextid)

  – utjämningsperiodens längd vid utjämnad flextid och den maximala över- och underskridningen av den ordinarie arbetstiden (maximisaldot +20 och -6 timmar) vid outjämnad (oavgränsad) flextid

  – den maximala dagliga flextiden utanför den fasta arbetstiden (t.ex. kl. 7.00–9.00 och 15.00–18.00 vid byråarbetstid)

  – den fasta dagliga arbetstiden (t.ex. minst 5 timmar kl. 9.00–15.00 vid byråarbetstid, frånsett måltidsrasten, om inte den behöriga myndigheten av särskilda skäl beslutar något annat).

  Inom gränserna för den flextid som den behöriga myndigheten har beslutat om kan varje anställd i regel själv bestämma när den dagliga ordinarie arbetstiden börjar och slutar, om inte något annat följer av vilopauser eller nödvändiga tjänste- eller arbetsuppgifter. Om den anställde då arbetar till exempel efter kl. 18.00 betalas ingen separat kvällsersättning.

  Arbetsgivaren har med stöd av sin rätt att leda arbetet rätt att vid behov i enskilda fall besluta att en anställd ska vara på arbetet under en viss tid t.ex. inom flextiden. Dessutom kan arbetsgivaren vid behov beordra mertids- eller övertidsarbete.

  § 3 Mertids- och övertidsarbete

  mom. 1

  Som mertidsarbete ersätts sådant arbete som den anställde utför enligt en separat skriftlig beordran utöver den ordinarie arbetstiden, men som inte är övertidsarbete och som på basis av bestämmelserna om flextid inte räknas den anställde till godo som ordinarie arbetstid.


  Tillämpningsanvisning

  Vid allmän arbetstid kan mertidsarbete för dem som arbetar full arbetstid uppstå endast under söckenhelgsveckor.


  mom. 2

  Som övertidsarbete ersätts sådant arbete som den anställde utför enligt en separat skriftlig beordran och som överstiger gränsen för övertidsarbete per dygn och/eller per vecka eller under en utjämningsperiod enligt § 15 mom. 1 i arbetstidskapitlet i detta avtal, och som på basis av bestämmelserna om flextid inte räknas den anställde till godo som ordinarie arbetstid.


  Tillämpningsanvisning

  Enligt bestämmelserna om flextid räknas den anställde som ordinarie arbetstid till godo den arbetstid som räknas till godo i flexsaldot.

  Vid maskinell tidsregistrering räknas som ordinarie arbetstid inte tid som överskrider den tillåtna maximiöverskridningen för ordinarie arbetstid.

  Arbetsgivaren kan också besluta att bestämmelserna om flexibel arbetstid inte ska tillämpas medan en beordran om mertids- eller övertidsarbete är i kraft.


  § 4 Avbrott i tjänsteutövningen/tiden i arbete vid utjämnad flextid samt vid anställningens upphörande

  mom. 1

  Om en tjänsteinnehavares tjänsteutövning eller en arbetstagares tid i arbete avbryts under en utjämningsperiod och avbrottet pågår till utjämningsperiodens slut, överflyttas under- eller överskridningen av arbetstiden till följande utjämningsperiod under vilken tjänsteinnehavaren tjänstgör eller arbetstagaren arbetar.

  mom. 2

  Är den ordinarie arbetstiden under utjämningsperioden eller vid outjämnad (oavgränsad) flextid inte fylld när anställningen upphör, avdras från lönen de icke fullgjorda arbetstimmarnas andel enligt den oförhöjda timlönen.