Suomeksi

Vanliga frågor om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

På den här sidan har vi sammanställt svar på vanliga frågor om reformen av arbets- och näringstjänsterna. KT representerar kommunerna och samkommunerna i egenskap av arbetsgivare i reformen och erbjuder dem stöd i genomförandet av reformen.


Hur sker överföringen av AN-tjänsternas personal till kommunerna? Måste personalen söka de nya arbetskraftsmyndigheternas tjänster eller sker överföringen till dessa automatiskt? 

Den statsanställda personal som arbetar med AN-tjänster överförs genom överlåtelse av rörelse till anställning hos förvärvaren (arbetskraftsmyndigheterna som inrättas) enligt samma anställningsvillkor som tidigare. Den nya arbetsgivaren bedömer om det är fråga om ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Det är fråga om tjänsteförhållande om arbetsuppgiften omfattar utövande av offentlig makt.

Med överlåtelsetidpunkt avses den tidpunkt då förvärvaren börjar utöva sin bestämmanderätt och bedriva affärsverksamheten. De rättigheter och skyldigheter som följer av gällande tjänste- och arbetsavtalsförhållanden övergår enligt lagen från överlåtaren till förvärvaren vid överlåtelsetidpunkten, det vill säga 1.1.2025 i detta fall. Den statsanställda personal som arbetar med AN-tjänster överförs automatiskt till anställning hos förvärvaren (arbetskraftsmyndigheterna).  

Tillfrågas personalen vilken arbetskraftsmyndighet de vill överföras till? När står det klart till vilken arbetskraftsmyndighet de överförs?

Detaljerna kring överföringen av personalen behandlas vid samarbetsförhandlingarna i samband med överlåtelsen av rörelse. Samarbetsförhandlingar förs både på nationell och regional nivå. Samarbetsförhandlingar förs inom staten, kommunerna och samkommunerna. I samarbetsförhandlingarna går man tillsammans med personalrepresentanterna igenom alternativ för överföringen av personalen.  

Enligt uppgifter från Arbets- och näringsministeriet kommer de riksomfattande samarbetsförhandlingarna att föras mellan september och oktober 2023. De ämbetsspecifika samarbetsförhandlingarna planeras äga rum mellan november 2023 och mars 2024.

Kommunerna ska senast 31.10.2023 meddela Arbets- och näringsministeriet hur sysselsättningstjänsterna ordnas (modell med ansvarig kommun, samkommun eller kommunen ordnar självständigt). Eftersom förvärvarna, dvs. de mottagande kommunerna och arbetskraftsmyndigheterna, inte är kända i det här skedet, är det inte möjligt att närmare berätta vart en enskild person kommer att överföras. Både överlåtaren och förvärvaren går igenom detaljerna kring överföringen av personalen vid samarbetsförhandlingarna i samband med överlåtelsen av rörelse.

Kvarstår personalens arbetsuppgifter vid överlåtelsen av rörelse?

Målet med reformen av AN-tjänsterna 2024 är inte att minska personalstyrkan. Arbetsuppgifterna överförs till den nya arbetsgivaren genom överlåtelse av rörelse. Det kan ske ändringar i arbetsuppgifterna. Det är också möjligt att till exempel arbetet förläggs till en annan ort. 

Förvärvarna behöver den överförda personalens sakkunskap och kunnande för att sköta uppgifterna. Många av AN-förvaltningens arbetsuppgifter kräver specialkunnande om lagstiftning och förståelse för servicenätverket och tjänsterna som tillhandahålls som en helhet. De nya arbetskraftsmyndigheterna behöver den överförda personalens kunnande för att sköta dessa uppgifter. Det är viktigt att sysselsättningstjänsterna kan tryggas även direkt efter överlåtelsen av rörelse den 1 januari 2025. 

Kan det uppstå situationer i kommunen eller vid arbetskraftsmyndigheten där en tjänsteman som länge arbetat för staten inte är behörig att sköta samma uppgift i kommunen?

Utgångspunkten är att de anställda som överförs genom överlåtelse av rörelse överförs till den nya arbetsgivaren i den uppgift som de skött hos överlåtaren (staten) före överlåtelsen av rörelse. 

I lagstiftningen kan det föreskrivas om särskilda behörighetsvillkor som behövs för skötseln av en viss uppgift. 

Det finns väldigt få behörighetskrav i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA). 

Kan anställningsvillkoren ändras efter överlåtelsen av rörelse?

Den statsanställda personal som arbetar med AN-tjänster överförs automatiskt 1.1.2025, dvs. vid tidpunkten för överlåtelsen av rörelse, till anställning hos förvärvaren (arbetskraftsmyndigheterna) enligt samma anställningsvillkor som tidigare. 

Det kan ske ändringar i personalens arbetsuppgifter då AN-tjänsterna fortsätter i den nya organisationen. Om det i kommunen eller samkommunen finns behov av organisationsförändringar som kan leda till exempelvis nya uppgiftsarrangemang eller andra förändringar i användningen av arbetskraften, ska separata samarbetsförhandlingar föras i kommunen eller samkommunen innan beslut fattas i ärendet.

Den nya arbetsgivaren (kommunen/samkommunen) ska vid eventuella förändringar iaktta lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden, arbetsavtalslagen och lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden. 

Är personalen som överförs i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande? 

Vid överlåtelsen av rörelse övergår de anställda till anställning hos förvärvaren med samma anställningsvillkor som tidigare.

Varje arbetskraftsmyndighet inrättar tjänster med stöd av sin självstyrelse. De statliga tjänsterna överförs således inte vid överlåtelsen av rörelse utan den mottagande arbetskraftsmyndigheten inrättar de tjänster som förutsätts för verksamheten som överförs. Arbetet utförs i tjänsteförhållande om arbetsuppgiften omfattar utövande av offentlig makt. 

 

Med vilken tidsplan genomförs samarbetsförfarandena i anslutning till överlåtelsen av rörelse? 

Samarbetsförfarandena ska genomföras inom staten innan personalen överförs så att förfarandena har slutförts i god tid innan arbetskraftsmyndigheternas verksamhet inleds 1.1.2025.

Enligt uppgifter från Arbets- och näringsministeriet för överlåtaren (staten) de riksomfattande samarbetsförhandlingarna i september och oktober 2023. De ämbetsspecifika samarbetsförhandlingarna planeras äga rum mellan november 2023 och mars 2024. 

I kommuner, samkommuner och välfärdsområden iakttas lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden (13.4.2007/449). Vid överföringen av organiseringsansvaret för AN-tjänsterna till kommunerna och samkommunerna är det fråga om en förändring av serviceproduktionen som i betydande grad påverkar personalens ställning. Därför kommer det även i kommunerna och samkommunerna att föras samarbetsförhandlingar innan överlåtelsen av rörelse. Varje kommun och samkommun genomför sina samarbetsförhandlingar självständigt enligt eget tidsschema. 

Måste alla kommuner föra samarbetsförhandlingar?

AN-reformen medför betydande personalkonsekvenser redan i det skede då det bedöms hur AN-tjänsterna i fortsättningen ska ordnas inom kommunen (självständigt i den egna kommunen, av en samkommun eller av en ansvarig kommun). Hur AN-tjänsterna ska ordnas behandlas genom samarbete i alla kommuner trots att det i det här skedet inte verkar finnas arbetstagare eller tjänsteinnehavare vars arbetsuppgifter konkret påverkas av reformen.

I AN-reformen måste man beakta att personal, beroende på hur sysselsättningstjänsterna ordnas, kan överföras från staten, kommuner eller samkommuner till en annan kommun eller samkommun. Kommuner och samkommuner kan alltså vara både överlåtare och förvärvare. Kommunen eller samkommunen ska alltså genomföra samarbetsförfarande antingen som överlåtare eller förvärvare beroende på vilken roll de har. När personalen överförs från en kommun till en annan kommun eller samkommun ska man alltid bedöma om det är fråga om överlåtelse av rörelse som avses i lagstiftningen.

Kommunerna ska också beakta att det kan behövas flera olika samarbetsförhandlingar i beredningen av AN-reformens olika faser före beslutsfattandet. Vid behandlingen av respektive fall i samarbetsförhandlingarna bör man granska vilka frågor samarbetsförhandlingarna gäller. Skyldigheterna är olika beroende på om det är fråga om till exempel samarbete mellan kommuner, minskning av personalstyrkan eller överlåtelse av rörelse. Om det inte är fråga om överlåtelse av rörelse ska kommunen föra samarbetsförhandlingar enligt samarbetslagen om arbetsuppgifterna ändras eller personalstyrkan minskas.

Vilket tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas på personalen som överförs genom överlåtelsen av rörelse?

KT och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om en tidigareläggning av tillämpningen av kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn. På den personal som överförs genom överlåtelse av rörelse i samband med AN2024-reformen tillämpas således villkoren i kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn från och med överlåtelsen av rörelse, dvs. från 1.1.2025. 

Tillämpningen av statens tjänste- och arbetskollektivavtal på den personal som överförs upphör 31.12.2024. Utan tidigareläggning skulle AN-personalen ha börjat omfattas av kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn först 1.3.2025.  

Kan den statliga arbetsgivaren bevilja tjänstledighet för 2025?

Staten är arbetsgivare för personalen som överförs fram till tidpunkten för överföringen, dvs. 31.12.2024. Om prövningsbaserad tjänstledighet beviljas innan överlåtelsen av rörelse, beviljas den enligt den nuvarande arbetsgivarens prövning och praxis. 

Efter överlåtelsen av rörelse börjar arbetskraftsmyndigheten (kommunen/samkommunen) bevilja nya sjukledigheter och andra tjänstledigheter. Efter överlåtelsetidpunkten, medan statens tjänstekollektivavtal är i kraft, tillämpas vid beviljande av ledighet statens tjänstekollektivavtal för den personal som har övergått till tjänste- och arbetsledighet. Ledighet beviljas enligt AKTA efter att giltighetstiden för statens tjänstekollektivavtal har löpt ut.

Varifrån får kommunerna i egenskap av arbetsgivare stöd för förändringen?

KT erbjuder stöd för förändringen till kommunernas och samkommunernas HR-ansvariga som bereder överföringen av personalen till kommunerna och samkommunerna eller till de nya arbetskraftsmyndigheterna. Förändringsstödet omfattar stöd för juridiska helheter och förändringsledning i samband med överföringen av personal. KT:s nätverk erbjuder kollegialt stöd och möjliggör gemensam utveckling i fråga om arbetsgivaruppgifterna inom sysselsättningstjänsterna. KT informerar kommunerna och samkommunerna om förändringsstödet.

KT erbjuder kommunerna och samkommunerna juridisk rådgivning i personalfrågor per e-post. Frågor kan skickas per e-post till te2024(at)kt.fi.

Vad är KT:s arbetsgivarnätverk och varför är det bra att ansluta sig till nätverket nu under beredningen av AN-reformen?

Arbetsgivarnätverket för främjande av sysselsättningen är avsett för personaldirektörer och personalchefer i kommunerna och andra arbetsgivarrepresentanter som medverkar i beredningen av AN2024-reformen.

Nätverket behandlar bland annat beredningsuppgifter som ålagts kommunerna, samarbetsförfarande, överlåtelse av rörelse samt förändringsledning. Via nätverket förmedlar vi information och god praxis.

Så ansluter du dig till nätverket

Du kan ansluta dig till nätverket genom att skicka ett meddelande till adressen toimisto(at)kt.fi. Vi lägger till dig på nätverkets sändlista och som medlem i nätverket har du också tillgång till vår tjänst Linja där du bland annat hittar material om nätverkets evenemang.

TE 2024 -uudistus

E-post:
te2024@kt.fi