På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio B Liite 1 Peruskoulu

  IV Tuntiopettajien palkka ja työaika

  27 § Tuntiopettajan peruspalkka

  1 mom.  Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite) ja hinnoittelutunnukset

   

  Vuosiluokkien 7–9 opetus

  4 03 07 03 8

  Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  4 03 07 04 0

  Muu kuin edellä mainittu perusopetuksen aineenopetuksen,
  luokanopetuksen, erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

  4 03 07 04 1

  Ylempi korkeakoulututkinto

  4 03 07 04 2

  Korkeakoulututkinto

  4 03 07 04 3

  Muu kuin edellä mainittu

   

  Erityisopetus

  4 03 07 04 4

  Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

  4 03 07 04 6

  Alempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

  4 03 07 04 5

  Erityisopettajan kelpoisuus

  4 03 07 04 7

  Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
  opettajan kelpoisuus

  4 03 07 04 8

  Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen
  erityisopettajan kelpoisuus taikka perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  4 03 07 04 9

  Muu kuin edellä mainittu

   

  Vuosiluokkien 1–6 opetus

  4 03 07 05 4

  Luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkea-koulututkinto ja
  aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä
  opetettavassa aineessa

  4 03 07 05 6

  Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
  opettajan kelpoisuus

  4 03 07 05 7

  Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  4 03 07 09 9

  Korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

  4 03 07 05 9

  Muu kuin edellä mainittu

   

  Erillisen esiopetusryhmän opetus

  4 03 07 06 2

  Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
  opettajan kelpoisuus

  4 03 07 06 5

  Erityisesiluokan opettaja, jolla on erityislastentarhanopettajan
  kelpoisuus

  4 03 07 06 3

  Asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

  4 03 07 06 4

  Muu kuin edellä mainittu

  2 mom.         

  Jos vuosiluokkien 1–6 tai erityisopetuksen opetusta antavalla tuntiopettajalla on aineenopettajan kelpoisuus opettamassaan aineessa, tuntipalkkio määräytyy tämän aineen osalta vuosiluokkien 7–9 opetuksen tuntipalkkion mukaisena. Muiden tuntien palkkio määräytyy vuosiluokkien 1–6 tai erityisopetuksen tuntipalkkion mukaisesti.


  Soveltamisohje

  Useamman aineen opetusta antavan tuntiopettajan kelpoisuuteen opettamiinsa aineisiin sovelletaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 §:ää ja 22 §:ää sellaisina kun ne ovat 1.1.1999.


  28 §  Tuntiopettajan työaika

  1 mom.         

  Päätoimisen tuntiopettajan työaikaan kuuluu 6 §:n mukainen yhteissuunnittelutyöaika.

  2 mom.         

  Tuntiopettajan opetusvelvollisuus määräytyy 7 §:n mukaan, ellei jäljempänä ole toisin sovittu.

  29 § Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio

  Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 26 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti edellä 27 § 1 momentin mukaan määräytyvästä peruspalkasta ja 7 §:n mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta. Koska sivutoimisella tuntiopettajalla ei ole yhteissuunnitteluvelvoitetta eikä sitä vastaavaa työaikaa, kerrotaan näin saatu tuntipalkkio luvulla 0,94.


  Soveltamisohje

  Sivutoimisen tuntiopettajan palkkio saadaan kertomalla tuntiopettajan hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka kertoimella 0,83. Tulos jaetaan huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Tämä luku kerrotaan luvulla 12 ja tulos jaetaan luvulla 38. Näin saatu kertatuntipalkkio (1/38) kerrotaan luvulla 0,94, jolloin tuloksena on sivutoimiselle tuntiopettajalle maksettava tuntipalkkio.

  Em. sivutoimisen tuntiopettajan tuntiopetuspalkkion 0,94-kerrointa ei sovelleta sellaisen saman kunnan lukion viranhaltijaan, jolla on yli opetusvelvollisuuden meneviä tunteja peruskoulussa.


  30 § Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä

  1 mom.         

  Tuntiopettajan palkkaukseen sovelletaan osion A 22, 23 ja 24 §:n sekä tämän liitteen 9 §:n, 10 § 4 momentin ja 11–25 §:n määräyksiä. Päätoimisen tuntiopettajan palkkaukseen sovelletaan lisäksi tämän liitteen 26 §:n määräyksiä.               

  2 mom.         

  Jos tuntiopettajalla ei peruskoulussa ole oppitunteja, mutta hän hoitaa sellaista erityistehtävää, jonka palkkion määrittelemiseen ei ole vahvistettu opetusvelvollisuutta, on se 23.

  3 mom.         

  Sellaisen sivutoimisen tuntiopettajan, jolla on virka lukiossa, tuntiopetustunnit määräytyvät virantoimituksen keskeytyksen ajalta osion B 23 §:n mukaan.

  31 § Poikkeusmääräys peruskoulujärjestelmään siirtyneiden tuntipalkkioista

  OVTES:n 2001–2002 liitteen 1 59 §:n 6 momentissa tarkoitetun opettajan tuntipalkkioihin sovelletaan em. määräystä niin kauan kuin hän on siinä virassa, johon hänet on siirretty ja jonka siirron yhteydessä oikeus kyseiseen tuntipalkkioon on muodostunut.