Suomeksi
UKTA
Del B Bilaga 1 Grundskolan

IV Lön och arbetstid för timlärare

§ 27 Grundlön för timlärare

mom. 1 

Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande

 

Undervisning i årskurs 7–9

4 03 07 03 8

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

4 03 07 04 0

Annan än ovan nämnd lärarbehörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning eller specialundervisning

4 03 07 04 1

Högre högskoleexamen

4 03 07 04 2

Högskoleexamen

4 03 07 04 3

Annan än ovan nämnd

 

Specialundervisning

4 03 07 04 4

Högre högskoleexamen och speciallärarbehörighet

4 03 07 04 6

Lägre högskoleexamen och speciallärarbehörighet

4 03 07 04 5

Speciallärarbehörighet

4 03 07 04 7

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

4 03 07 04 8

Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

4 03 07 04 9

Annan än ovan nämnd

 

Undervisning i årskurs 1–6

4 03 07 05 4

Klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i grundskolan

4 03 07 05 6

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

4 03 07 05 7

Lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

4 03 07 09 9

Högskoleexamen/barnträdgårdslärarexamen

4 03 07 05 9

Annan än ovan nämnd

 

Undervisning av separat förskolegrupp

4 03 07 06 2

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

4 03 07 06 5

Lärare i specialförskoleklass med specialbarnträdgårdslärarbehörighet

4 03 07 06 3

Behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998

4 03 07 06 4

Annan än ovan nämnd

mom. 2 

Om en timlärare som undervisar i årskurs 1–6, eller som ger specialundervisning har ämneslärarbehörighet för undervisningsämnet, bestäms timlönen för ämnet enligt timarvodet för undervisning av årskurs 7–9. Arvodet för övriga timmar bestäms enligt timarvodet för årskurs 1–6 eller specialundervisning.


Tillämpningsanvisning

På behörigheten för en timlärare som undervisar i flera ämnen tillämpas för de ämnen i vilka läraren undervisar paragraferna 5 och 22 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) av den 1.1.1999.


§ 28 Arbetstid för timlärare

mom. 1 

För en timlärare i huvudsyssla ingår samplanering enligt § 6 i arbetstiden.

mom. 2 

Undervisningsskyldigheten för en timlärare bestäms enligt § 7, om inget annat bestäms nedan.

§ 29 Timarvode för timlärare i bisyssla

Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 26 utgående från grundlönen i § 27 mom. 1 och undervisningsskyldigheten enligt § 7. Eftersom timlärare i bisyssla inte har samplaneringsskyldighet och inte motsvarande arbetstid multipliceras timarvodet med 0,94.


Tillämpningsanvisning

Arvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut genom att timlärarens grundlön enligt lönepunkten multipliceras med 0,83. Resultatet divideras med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka. Detta tal multipliceras med 12 och resultatet divideras med 38. Det engångstimarvode man på detta sätt får (1/38) multipliceras med 0,94, vilket ger det slutliga timarvode som betalas till en timlärare i bisyssla.

Koefficienten 0,94 för timarvodet för ovan nämnda timlärare i bisyssla tillämpas inte på tjänsteinnehavare vid ett gymnasium som har timmar utöver undervisningsskyldigheten i en grundskola i samma kommun.


§ 30 Andra bestämmelser som gäller timlärare

mom. 1  

På timlärares löner tillämpas del A § 22, 23 och 24 samt bestämmelserna i § 9, § 10 mom. 4 och § 11–25 i denna bilaga. På lönen för timlärare i huvudsyssla tillämpas dessutom bestämmelserna i § 26 i denna bilaga.  

mom. 2 

Om en timlärare inte har undervisningstimmar i grundskolan, men mot ett arvode sköter en särskild uppgift för vilken ingen undervisningsskyldighet fastställts, bestäms arvodet enligt en undervisningsskyldighet på 23 timmar.

mom. 3

För en timlärare i bisyssla som har en tjänst i gymnasiet bestäms timundervisningstimmarna vid avbrott i tjänsteutövningen enligt del B § 23.

§ 31 Undantagsbestämmelse om timarvoden för dem som övergått till grundskolesystemet

Bestämmelsen om timarvoden för en lärare enligt § 59 mom. 6 i bilaga 1 i UKTA 2001–2002 tillämpas så länge läraren är kvar i den tjänst som läraren förflyttades till då rätten till timarvodet uppkom.