På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

  I Soveltaminen ja palkkaperusteryhmä

  1 § Sovellettavat sopimusmääräykset

  1 mom.

  Toistaiseksi tai määräajaksi otetun rehtorin- ja opettajanviran haltijan sekä tuntiopettajan palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan OVTES:n osioita A ja B sekä peruskoulun osalta liitettä 1, lukion osalta liitettä 2 ja aikuislukion osalta liitettä 3.


   Soveltamisohje

  Liitettä 1 sovelletaan perusopetuslain mukaan peruskoulussa järjestettävään oppivelvollisille tarjottavaan perusopetukseen sekä esi- ja lisäopetukseen.

  Liitettä 2 sovelletaan lukiolain mukaan lukiossa järjestettävään lukiokoulutukseen, joka on tarkoitettu pääasiassa nuorille.

  Liitettä 3 sovelletaan lukion aikuisopetusta varten muodostetulla linjalla tai aikuislukiossa järjestettävään pääasiassa aikuisille tarkoitettuun lukiolain mukaiseen lukiokoulutukseen ja perusopetuslain mukaiseen muiden kuin oppivelvollisten perusopetukseen.


  2 mom. 

  Peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtoriin ja opettajaan sovelletaan lisäksi seuraavia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä:

  II luku
   

  Palkkaus, 13 § (tulospalkkio), 14 § (kertapalkkio),
  16 § (kielilisä), ja 20 § (saatavan kuittausoikeus)

  IV luku
   

  Vuosiloma (rehtorit), ottaen huomioon mitä
  OVTES osion A 33 §:ssä on määrätty

  V luku
   

  Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat 6–12 §:n 2–3 mom.
  OVTES osion A V luvusta ilmenevin poikkeuksin

  VI luku
   

  Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset
  OVTES osio B 25 a § määräys

  VII luku

  Luottamusmiehet

  VIII luku
   

  Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen
  päättyminen irtisanomisaikoja lukuun ottamatta.

  2 §      Palkkaperusteryhmä

  1 mom. 

  Palkkaperusteryhmällä tarkoitetaan jäljempänä peruskoulua koskevassa liitteessä 1

  1. vuosiluokilla 1–6 ja esiopetuksessa päätoimisten opettajien lukumäärää
  2. 7–9 vuosiluokilla kunkin vuosiluokan alkavaa 32 oppilasta kohden määräytyvää laskennallista ryhmää
  3. erityisluokalla annettavassa opetuksessa alkavaa 10 oppilasta kohden määräytyvää laskennallista ryhmää. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville annettavassa opetuksessa palkkaperusteryhmä lasketaan kuitenkin alkavaa 8 oppilasta kohti. Erityisopetuksen ryhmien määrää laskettaessa kaikkien vuosiluokkien oppilaat luetaan yhteen.

  Soveltamisohje 1 kohtaan

  Päätoimisella opettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka opettaa kyseisellä koululla vähintään 16 tuntia viikossa. Rehtorinviran haltija vuosiluokilla 1–6 katsotaan päätoimiseksi opettajaksi tuntimäärästä riippumatta.


  Soveltamisohje 1 ja 2 kohtiin

  Palkkaperusteryhmiä laskettaessa erityisoppilaat otetaan huomioon kohdan 1 ja 2 mukaisesti sen mukaan, mille vuosiluokalle oppilas on sijoitettu, lukuun ottamatta erityisluokalle siirrettyjä, jolloin sovelletaan kohtaa 3.


  2 mom.

  Palkkaperusteryhmä lasketaan jäljempänä lukiota koskevassa liitteessä 2

  1. kuluvana lukuvuonna opiskelijaksi otettuja alkavaa 36 opiskelijaa kohti
  2. edellisenä lukuvuonna opiskelijaksi otettuja alkavaa 36 opiskelijaa kohti
  3. sitä edellisenä ja edellisinä lukuvuosina yhteensä opiskelijaksi otettuja alkavaa 36 opiskelijaa kohti.