På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio A Yleinen osa

  IV Vuosiloma, laskennallinen vuosiloma ja lomaraha

  33 § Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma

  1 mom.           

  Jos opetushenkilöstöön kuuluvalla viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus vuosilomaan, tästä on sopimusmääräys asianomaisessa osiossa tai liitteessä ja vuosiloma määräytyy KVTES:n mukaan, kuitenkin 2 momentin 1–2 kohdassa olevalla poikkeuksella, ellei liitteissä jäljempänä toisin ole sovittu.

  2 mom.           

  Laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6., ja sen pituuteen vaikuttaviin täysiin lomanmääräytymiskuukausiin, virantoimituspäivien veroisiin päiviin ja vuosilomaan vaikuttavaan aikaisempaan palveluun sovelletaan KVTES:n vuosilomamääräyksiä seuraavin poikkeuksin:

  1. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomanmääräytymisvuoden sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana viranhaltija on ollut virantoimituksessa vähintään 16 kalenteripäivää (korvaa KVTES IV luvun 3 §:n).
    
  2. Vuosilomaan vaikuttavana palvelusaikana on opetushenkilöstöllä OVTES:n määräysten nojalla määräytyvä vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava palvelusaika.

  Soveltamisohje

  Virantoimituspäivien veroisia päiviä ovat myös KVTES:n IV luvun 4 §:ssä mainitut työssäolopäivien veroiset päivät.


  3 mom.           

  Laskennallisen vuosiloman pituus määräytyy siten, että lomanmääräytymisvuoden täydet lomanmääräytymiskuukaudet kerrotaan KVTES:n IV luvun 18 §:ssä sovitulla prosenttilukua vastaavalla kokonaisluvulla (lomakertymäluvulla) ja jaetaan kahdella. Jos tulokseksi ei tule kokonaislukua, pyöristys tapahtuu ylempään kokonaislukuun. Laskennallisten vuosilomapäivien lukumäärä asetetaan kalenterille 16.6. alkaen, ja laskennallisen vuosiloman päiviä ovat kaikki arkipäivät (juhannusaattoa lukuun ottamatta).


  Soveltamisohje (voimassa 1.2.2017–30.9.2019)

  Lomakertymälukuna käytetään edelleen KVTES 2014-2016 IV luvun 18 §:n prosenttilukuja.


  Soveltamisohje

  OVTES:n soveltamisalaan kuuluvaan opetushenkilöstöön ei sovelleta lomarahan vaihtamista vapaaksi koskevaa KVTES:n liitettä 15.


  34 § Lomaraha

  Lomaraha lasketaan ja maksetaan KVTES:n määräysten mukaan 33 §:n 2 momentin määräykset huomioon ottaen.


  Soveltamisohje (voimassa 1.2.2017–30.9.2019)

  Lomaraha lasketaan ja maksetaan KVTES:n lomarahan määräyksistä tehdyn erillisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.


  35 § Vuosilomaetuudet siirryttäessä tehtävästä toiseen

  Pääviranhaltija ja päätoiminen tuntiopettaja, jolla ei ole vuosilomaoikeutta ja joka siirtyy pysyvästi tai tilapäisesti OVTES:n soveltamisalalla vuosilomasäännösten piirissä olevaan virkaan tai tehtävään, on oikeutettu ao. lomavuoden laskennallisella vuosilomalla vähennettyyn vuosilomaan ja lomakorvaukseen KVTES:n määräysten mukaisesti.

  36 § Määräaikaisen viranhaltijan lomapäiväkorvaus

  1 mom.           

  Jos määräaikainen viranhaltija on ollut palvelussuhteessa lukuvuoden koko työajan, maksetaan hänelle palvelussuhteen päättyessä lomapäiväkorvauksena kutakin edellä 33 §:n 2 momentin mukaan määräytyvää täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohden kahden päivän varsinainen palkka. Lomapäiväkorvausta vähentävät palvelussuhteeseen sisältyvät kesäkeskeytyspäivät (ma–su).

  2 mom.           

  Jos määräaikainen viranhaltija on ollut palvelussuhteessa lukuvuoden koko työaikaa lyhyemmän ajan, maksetaan hänelle palvelussuhteen päättyessä lomapäiväkorvauksena kutakin edellä 33 §:n 2 momentin mukaan määräytyvää täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohden kahden päivän varsinainen palkka. Lomapäiväkorvausta vähentävät palvelussuhteeseen sisältyvien syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäislomien arkipäivät (ma–la) sekä kesäkeskeytyspäivät.


  Soveltamisohje

  Määräys ei koske vuosilomaan oikeutettua opetushenkilöstöä.

  Edellä 1 ja 2 momenttien tarkoittama varsinainen palkka on palvelussuhteen päättymishetken mukainen varsinainen palkka.