Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del A Allmän del

  IV Semester, kalkylerad semester och semesterpenning

  § 33 Semester och kalkylerad semester

  mom. 1 

  Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som hör till undervisningspersonalen har rätt till semester, ingår en bestämmelse om detta i respektive del eller bilaga och semestern bestäms enligt AKTA, dock med de undantag som anges i mom. 2 punkt 1–2, om inget annat bestäms i respektive bilaga.

  mom. 2 

  En kalkylerad semester börjar 16.6 och de faktorer som inverkar på semesterns längd, dvs. fulla kvalifikationsmånader, dagar som likställs med tjänsteutövningsdagar och tidigare anställning som inverkar på semestern, följer semesterbestämmelserna i AKTA med följande undantag:

  1. En full kvalifikationsmånad är en kalendermånad under kvalifikationsåret då en tjänsteinnehavare har minst 16 kalenderdagars tjänsteutövning (ersätter AKTA kap. IV § 3).
    
  2. Anställningstid som inverkar på semestern för undervisningspersonal är samma anställningstid som ger rätt till årsbundet tillägg med stöd av bestämmelserna i UKTA.

  Tillämpningsanvisning

  Dagar som likställs med tjänsteutövningsdagar är även de dagar som anges i AKTA kap. IV § 4 som likställs med arbetade dagar.


  mom. 3 

  Längden på den kalkylerade semestern bestäms så att antalet fulla kvalifikationsmånader under kvalifikationsåret multipliceras med det heltal (semesterintjäningstal) som motsvarar det procenttal som anges i AKTA kapitel IV § 18 och resultatet divideras med två. Om slutresultatet inte blir ett heltal, avrundas det uppåt till det närmaste heltalet. De kalkylerade semesterdagarna inplaceras i kalendern från 16.6 framåt. Som kalkylerade semesterdagar räknas alla vardagar (med undantag av midsommarafton).


  Tillämpningsanvisning (gäller 1.2.2017–30.9.2019)

  Som semesterintjäningstal används fortfarande de procenttal som anges i AKTA 2014–2016 kap. IV § 18.


  Tillämpningsanvisning

  På undervisningspersonal som omfattas av UKTA tillämpas inte bilaga 15 i AKTA som gäller utbyte av semesterpenning mot ledighet.


  § 34 Semesterpenning

  Semesterpenning beräknas och betalas enligt bestämmelserna i AKTA och med beaktande av § 33 mom. 2.


  Tillämpningsanvisning (gäller 1.2.2017–30.9.2019)

  Semesterpenningen beräknas och betalas enligt det särskilda kollektivavtal som ingåtts om semesterpenningen i AKTA.


  § 35 Semesterförmåner vid övergång från en uppgift till en annan

  En innehavare av huvudtjänst och en timlärare i huvudsyssla som inte har rätt till semester och som permanent eller tillfälligt övergår till en sådan tjänst eller befattning inom UKTA:s tillämpningsområde som omfattas av bestämmelserna om semester, har under det aktuella semesteråret rätt till semester och semesterersättning enligt bestämmelserna i AKTA, med avdrag för den kalkylerade semestern.

  § 36 Semesterdagsersättning för visstidsanställda tjänsteinnehavare

  mom. 1 

  Om en visstidsanställd tjänsteinnehavare har varit anställd under hela arbetsåret betalas när anställningen upphör två dagars ordinarie lön i semesterdagsersättning för varje full kvalifikationsmånad enligt § 33 mom. 2. Från semesterdagsersättningen avdras dock eventuella sommaravbrottsdagar som ingår i anställningen (mån.– sön.).

  mom. 2 

  Om en visstidsanställd tjänsteinnehavare har varit anställd en kortare tid än hela arbetsåret betalas när anställningen upphör två dagars ordinarie lön i semesterdagsersättning för varje full kvalifikationsmånad enligt § 33 mom. 2. Från semesterdagsersättningen avdras de vardagar (mån.– lör.) under höst-, jul-, sport- och påskloven samt de sommaravbrottsdagar som ingår i anställningen.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelsen gäller inte undervisningspersonal som har rätt till semester.

  Den ordinarie lönen enligt mom. 1 och 2 är den ordinarie lönen när anställningen upphör.