Osio F liitteet 11, 12 ja 13: Tuntiopettajien lomarahaan ja vuosilomakorvaukseen liittyvää ohjeistusta

OVTES osio F liite 11 Lasten ja nuorten taidekoulu, 12 Kansalaisopisto ja 13 Kansanopisto

​Tuntiopettajien lomaraha (voimassa 1.2.2017–30.9.2019)

Liite 11 10 §, liite 12 16 § ja liite 13 13 §

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen 31.5.2016 allekirjoittamassa erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin lomarahojen vähentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla kustannustasolta vastaava lomarahavähennys toteutetaan omilla sopimusmääräyksillä (liite 11 10 §, liite 12 16 § ja liite 13 13 §). Määräyksien mukaan tuntiopettajille maksetaan ja käytetään lomarahan laskentapohjana kolmeakymmentäviittä (35) viidenkymmenen (50) sijaan.

35 %  x

Lomakorvaus
työvuodelta

x

Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää
tai 35 oppituntia

Työsuhteen keston kuukaudet

Ohjeet 1.4.2016 voimaan tulleista vuosilomalain muutoksista

Liite 11 10 §, liite 12 15 § ja liite 13 12 §

Vuosilomalakia 162/2005 muutettiin 1.4.2016 voimaan tulleilla säännösmuutoksilla. Nämä muutokset koskevat säädöksen 7 §:n ja 25 §:n määräyksiä. Muutokset vähentävät vuosilomakertymää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta (7 §).

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osion F liitteiden 11, 12 ja 13 tuntiopettajia koskevat määräykset viittaavat suoraan vuosilomalakiin. Tästä syystä perhevapaiden vuosilomalain lomakertymän määräykset tulevat sovellettavaksi myös ko. liitteiden tuntiopettajiin, toisin kuin muissa kunnallisissa sopimuksissa.

Vuosilomalain 7 §:n mukaisella muutoksella vuosilomaa kerryttävä aika rajoitettiin kuuteen kuukauteen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Muutokset työssäolon veroisen ajan kertymisen rajoittamisesta toteutetaan kutakin synnytystä kohden, ei lomanmääräytymisvuotta kohden. Tämä tulee huomioida perhevapaapäivien seurannassa. Työssäolon veroisen ajan kertymisen rajoittamissääntöä sovelletaan 1.4.2016 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta kertyviin vuosilomiin eli lomavuoden 2017 lomiin.