På svenska
Yleiskirje
10/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2020–2021 (TS-20)

Yleistä sopimusratkaisusta 2020–2021

TS-20 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 28.2.2022 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä TS-sopijajärjestöjen kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

Palkantarkistukset vuosina 2020–2021

Yleiskorotus 1.8.2020 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella seuraavasti:

  • Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1,22 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 31.7.2020 vähintään 2 131,15 euroa.
  • Jos tehtäväkohtainen palkka on 31.7.2020 alle 2 131,15 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 26 eurolla kuukaudessa.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka-/ tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

TS-20:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 1,22 prosentilla. Yleiskorotus ei pienennä TS-20:n 14 §:n mukaista erillislisää. Yleiskorotus vähentää TS:n 14 §:n 1 momentin mukaista erillislisää vain, jos se perustuu TS:n 14 §:n 3 momentin mukaisesti tehtyyn päätökseen (koskee vain 14 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaista ”rekrytointilisää”).

Yleiskorotus 1.4.2021 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia.

TS-20:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 1,0 prosentilla. Yleiskorotus ei pienennä TS-20:n 14 §:n mukaista erillislisää. Yleiskorotus vähentää TS:n 14 §:n 1 momentin mukaista erillislisää vain, jos se perustuu TS:n 14 §:n 3 momentin mukaisesti tehtyyn päätökseen (koskee vain 14 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaista ”rekrytointilisää”).

Palkkaryhmät

Palkkaryhmien korotetut tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat ovat:

 

Palkkaryhmä

Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat

1.4.2019

lukien

1.8.2020

lukien

1.4.2021

lukien

I

1 716,28

1 742,28

1 759,70

II

1 896,55

1 922,55

1 941,78

III

3 123,18

3 161,28

3 192,89

Vähimmäispalkka

TS-20:n 10 §:n vähimmäispalkka on 1.8.2020 lukien 1 637,53 euroa ja 1.4.2021 lukien 1 653,91 euroa.

Tarkistettujen palkkojen maksamiseen muutoksia

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Sopimusmuutosten vaikutusta työaikakorvauksien maksamiseen on tarkennettu verrattuna TS-18:n allekirjoituspöytäkirjaan.

Työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan kalenteriviikon alusta lukien. Korotuksen vaikutus maksetaan kalenteriviikon alusta lukien, mikäli korotusajankohta on kalenteriviikon ensimmäinen päivä.

Esimerkki 1: Palkankorotuksen ajankohta la 1.8.2020

Yleistyöajassa kuuden viikon tasoittumisjakso on ma 13.7.2020su 23.8.2020. Työaikakorvaukset maksetaan ma 3.8.2020 alkavan kalenteriviikon alusta lukien yleiskorotuksella korotettuna.

Jaksotyössä työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan työaikajakson alusta lukien. Korotuksen vaikutus työaikakorvauksiin maksetaan työaikajakson alusta lukien, mikäli työaikajaksossa on enemmän sopimusmuutosten perusteella korotettuja kalenteripäiviä.

Esimerkki 2: Palkankorotuksen ajankohta la 1.8.2020

Jaksotyössä kolmen viikon työaikajakso on ma 20.7.2020  su 9.8.2020. Heinäkuun puolella on 12 kalenteripäivää ja elokuun puolella 9 kalenteripäivää. Työaikakorvaukset maksetaan seuraavan työaikajakson alusta ma 10.8.2020 lukien yleiskorotuksella korotettuna.

Jaksotyössä kolmen viikon työaikajakso on ma 27.7.2020  su 16.8.2020. Heinäkuun puolella on 5 kalenteripäivää ja elokuun puolella 16 kalenteripäivää. Työaikakorvaukset maksetaan työaikajakson alusta ma 27.7.2020 lukien yleiskorotuksella korotettuna.

Jaksotyössä kahden viikon työaikajakso on ma 27.7.2020  su 9.8.2020. Heinäkuun puolella on 5 kalenteripäivää ja elokuun puolella 9 kalenteripäivää. Työaikakorvaukset maksetaan työaikajakson alusta ma 27.7.2020 lukien yleiskorotuksella korotettuna.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien

Paikallisen järjestelyerän lähtökohdat

TS-palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien paikallisten arviointijärjestelmien (paikallisten yleisten periaatteiden) vahvistamista (TS 7 § 1 mom.). Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa TS-palkkausjärjestelmän sisällä työnantajan on kiinnitettävä huomiota siihen, että järjestelyerä kohdennetaan palkkausjärjestelmien mukaisesti.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa tavoitteita voivat olla paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleen järjestelyjen tukeminen.

Paikallisen järjestelyerän suuruus

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän laskemisesta annetaan myöhemmin erilliset ohjeet.

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti.

Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella ja henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella. Paikallisesta järjestelyerästä käytetään vähintään 0,3 prosenttiyksikköä henkilökohtaisiin lisiin.

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

 

  • henkilökohtaisiin lisiin vähintään

0,3 %

  • tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin

0,5 %

Paikallista järjestelyerää on siten käytettävä yhteensä vähintään

0,8 %

Paikallisen järjestelyerän laskeminen

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Työaika

Kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan pidennyksen poistuminen ja siihen liittyviä muutoksia

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset ovat voimassa sunnuntaihin 30.8.2020 asti.

KVTES 2020–2021 sopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja, noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien. Sitä ennen noudatetaan KVTES 2018-2019 määräyksiä säännöllisistä työajoista.

TS-määräysten mukaiset muutokset ja niiden voimaantuloajankohdat on kirjattu TS-20 sopimukseen.

Taulukko 1

Työaikajakson tai tasoittumisjakson pituus

(yleistyöaika, toimistotyöaika, jaksotyöaika, liitteet 13, 14, 18)

Jakson alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä

Uusi säännöllinen työaika tulee voimaan

1 Kahden viikon jakso

ma 24.8.  su 6.9.2020

ma 24.8.2020 lukien

2a Kolmen viikon jakso

ma 24.8.  su 13.9.2020

ma 24.8.2020 lukien

2b Kolmen viikon jakso

ma 17.8.  su 6.9.2020

ma 7.9.2020 lukien

3a Kuuden viikon tasoittumisjakso esim. yleistyöajassa

ma 10.8.  su 20.9.2020

ma 10.8.2020 lukien

3b Kuuden viikon tasoittumisjakso esim. yleistyöajassa

ma 17.8.  su 27.9.2020

ma 17.8.2020 lukien

3c Kuuden viikon tasoittumisjakso esim. yleistyöajassa

ma 3.8.  su 13.9.2020

ma 14.9.2020 lukien

 

Pidemmissä kuin kuuden viikon tasoittumisjaksoissa tai jaksotyössä pidemmissä kuin neljän viikon työaikajaksoissa säännöllinen työaika muuttuu 31.8.2020 lukien.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen säännöllisten työaikojen pidennysten poistuessa tilalle on sovittu eräistä mm. KVTES:n työaikaluvun ja KVTES:n vuosilomaluvun muutoksista. Nämä muutokset tulevat voimaan 31.8.2020. Katso muutoksista tarkemmin KVTES:ta koskevasta KT:n yleiskirjeestä 8/2020.

TS-20:n liitteen 2 1 §:n kohdan d) mukaisen säännöllisen työaikamuodon käyttöön ottaminen ajanjaksolla 1.5.2020 - 31.12.2021 edellyttää paikallista virka- ja työehtosopimusta, jollei työnantajalla ole ollut TS-18:n sopimuskaudella käytössä ko. työaikamuotoa.

Säännöllisen työajan lyhentämisestä johtuvat muutokset

Työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on lyhennetty. Tehtäväkohtainen palkka ei tästä syystä muutu. Osa-aikaisen työaika lyhenee samassa suhteessa kuin hänen työaikaprosenttinsa on täyttä työaikaa lyhyempi. Säännöllinen työaika alenee, riippumatta siitä onko työsopimuksessa sovittu tuntimäärä tai osa-aikaprosentti.

KVTES:n työaikaluvun yleistyöajan, toimistotyöajan, jaksotyöajan sekä liitteen 18 säännöllistä työaikaa on lyhennetty 30 minuuttia viikossa. Muutoksen yhteydessä myös arkipyhälyhennyksen pituutta on kunkin työaikamuodon kohdalla muutettu. Myös ylityörajoja on muutettu.

Taulukko 2

Työaikamuoto

KVTES 2018–2019

KVTES 2020–2021

Yleistyöaika

Säännöllinen työaika 38 t 45 min /vk

Arkipyhälyhennys
7 t 45 min

Ylityöraja
38 t 45 min /vk

Säännöllinen työaika 38 t 15 min /vk

Arkipyhälyhennys
7 t 39 min

Ylityöraja
38 t 15 min /vk

Toimistotyöaika

Säännöllinen työaika 36 t 45 min /vk

Arkipyhälyhennys
7 t 21 min

Ylityöraja
38 t 45 min /vk

Säännöllinen työaika 36 t 15 min /vk

Arkipyhälyhennys
7 t 15 min

Ylityöraja
38 t 15 min /vk

Jaksotyöaika

Säännöllinen työaika ja jakson ylityöraja:

  • 77 t 30 min /2 vk
  • 116 t 15 min /3 vk
  • 155 t /4 vk

Arkipyhälyhennys
7 h 45 min

Säännöllinen työaika ja jakson ylityöraja:

  • 76 t 30 min /2 vk
  • 114 t 45 min /3 vk
  • 153 t /4 vk

Arkipyhälyhennys
7 t 39 min

Liite 18 Eräiden asiantuntijoiden työaika

38 t 15 min /vk

Arkipyhälyhennys
7 t 39 min

Ylityöraja
38 t 45 min /vk

37 t 45 min/vk

Arkipyhälyhennys
7 t 33 min

Ylityöraja
38 t 15 min /vk

KVTES III Työaikaluku

KVTES:n työaikaluvun määräyksiä on muutettu ja täsmennetty:
-    2 § työaikalain alaiset viranhaltijat/työntekijät (sovellettavat työaikalain säännökset)
-    4 § työaika
-    5 § varallaoloaika

-    6 § työaikamuodot (pidennyksen poistuminen)
-    7 § yleistyöaika (pidennyksen poistuminen)
-    8 § toimistotyöaika (pidennyksen poistuminen)
-    9 § jaksotyöaika (pidennyksen poistuminen)
-    10 § poikkeuksellinen säännöllinen työaika (muuttunut lakiviittaus)
-    11 § työpäivän yhdenjaksoisuus ja työvuoron pituus
-    14 § ylityön määritelmä ja korvaaminen (pidennyksen poistuminen)
-    15 § lisä- ja ylityö jaksotyössä keskeytyneellä työaikajaksolla (pidennyksen poistuminen)
-    17 § hätätyö (muuttunut lakiviittaus)
-    23 § tuntipalkan laskeminen sekä raha- ja vapaa-aikakorvausten suorittamisajankohta (muuttunut lakiviittaus ja pidennyksen poistuminen)
-    24 § viikkolepo
-    27 § tasoittumissuunnitelma
-    28 § työvuoroluettelo
-    32 § liukuvan työajan ehdot
-    33 § säännöllisen työajan ylittävän ja alittavan kertymän rajat (saldokertymät)
-    36 § työajan enimmäismäärän seurantajakso (uusi määräys)

Katso tarkemmin KT:n yleiskirje 8/2020.

KVTES IV Vuosilomaluku

Uuden sopimuskohdan 19 § Lomarahavapaa perusteella työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat sopia keskenään siitä, että lomanmääräytymisvuodelta maksettava lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana vapaana. Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi, vasta sen ansaintaa koskevan lomanmääräytymisvuoden päätyttyä. Vaihtaminen ei siten enää edellytä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä lomanmääräytymisvuodesta 20202021 lukien.

Katso tarkemmin KT:n yleiskirje 8/2020.

TS-työryhmistä

TS-työryhmä (valtakunnan taso) ja TS-kehittämistyöryhmä (paikallinen taso)

TS-työryhmä (valtakunnan taso)
TS-sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa. TS-sopijaosapuolten välinen TS-työryhmä edistää paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuutta.

TS-kehittämistyöryhmä (paikallinen taso) (TS-20 II luku)
TS-kehittämistyöryhmän tehtäviin ei tullut muutoksia.
•    TS:n soveltamisalalla oltava TS-kehittämistyöryhmä.
•    TS-kehittämistyöryhmä käsittelee TS:n mukaista tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää koskevat paikalliset arviointijärjestelmät ennen niiden vahvistamista kunnan tai kuntayhtymän päätöksentekoelimissä.
•    TS-kehittämistyöryhmä seuraa tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän paikallisten arviointijärjestelmien toimivuutta ja tekee tarvittaessa niihin liittyviä kehittämis- ja muutosehdotuksia.
•    TS-kehittämistyöryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä on käsitelty TS-sopimuksen yhteydessä olevassa TS-oppaassa.
•    TS-kehittämistyöryhmän on kokoonnuttava säännöllisesti, ellei paikallisesti toisin sovita.

TS-20:n allekirjoituspöytäkirjan työryhmät

Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelmää kartoittava työryhmä
Työryhmän tehtävänä on kartoittaa palo- ja pelastustoimeen soveltuvaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa työaikajärjestelmää, joka mahdollistaa myös pitkät työvuorot työlainsäädännön puitteissa ja palvelee palo- ja pelastuslaitosten erilaisia tarpeita työaikojen järjestelyissä. Työryhmä tarkastelee työssään myös TS-18:n liitteen 8 kokeilumääräyksiä.

TS-20:n palkkauslukua selvittävä työryhmä
Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten TS-20:n palkkausluvun sisältöä voisi uudistaa ja tehdä mahdollisesti tarvittavista uudistuksista ehdotukset TS-työryhmälle sopimuskauden loppuun mennessä.

Materiaaliset muutokset TS-20 sopimukseen

Muuttuneet luvun II sekä liitteiden 1, 2 ja 5 sopimusmääräykset ovat yleiskirjeen liitteenä 2.
Lomarahavapaan vaihtamista koskevat määräykset ovat nyt KVTES:n vuosilomaluvussa (voimaan 31.8.2020 lukien). Siksi TS-20 ei enää sisällä liitettä 7 (Määräaikainen sopimusmääräys lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi).

TS-18:n liitteessä 8 oli määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t/42 t työajasta. TS-18:n liitteen 8 kokeilumääräyksen mukaista työaikaa voitiin soveltaa vain ajalla 1.4.201831.3.2020. TS-20 ei sisällä enää TS-18:n liitettä 8.

Muutokset eräisiin sopimusmääräyksiin

II luku Palkkaus, 12 § Henkilökohtainen lisä (HL) 2 mom.

Pöytäkirjamerkinnässä olevaa prosenttilukua on korotettu: 0,3 % => 0,6 %. Muutos tulee voimaan 1.6.2021. Paikallisesta järjestelyerästä (0,8 %) on vähintään käytettävä 0,3 % 1.4.2021 lukien henkilökohtaisiin lisiin. Pöytäkirjamerkinnän mukaan tarkistus tehdään edelleen vuosittain. Vuoden 2020 osalta vähimmäismäärä on 0,3 %.

Muutetun pöytäkirjamerkinnän mukaan työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin 1.6.2021 mennessä vähintään 0,6 % laskettuna kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olevan TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Tarkistus suoritetaan vuosittain.

Liite 2 Palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset

Säännöllinen työaika 1 §

d) kohdan mukainen työaika (40 tuntia)
1 momentin d) kohtaan lisättiin soveltamisohje, joka koskee vuorokausilepoa. Soveltamisohjeen (kohta d) mukaan on sovittu työaikalain 34 §:n perusteella toisin työaikalain 25 §:n mukaisesta vuorokausilevon pituudesta siten, että vuorokausilepo voi työaikalain 25 §:stä poiketen jäädä alle 11 tuntiin. Työvuorot on kuitenkin järjestettävä siten, että työaikalain 25 §:n 4 momentissa tarkoitettu korvaava lepoaika tulee annettua työaikalaissa säädetyllä tavalla (viittausmääräys).

1 momentin d) kohtaan lisättiin pöytäkirjamerkintä, joka koskee kyseisen d) kohdan mukaisen työaikamuodon käyttöönottoa. Pöytäkirjamerkinnän mukaan kohdan d) mukaisen säännöllisen työaikamuodon käyttöön ottaminen ajanjaksolla 1.5.2020 - 31.12.2021 edellyttää paikallista virka- ja työehtosopimusta, jollei työnantajalla ole ollut TS-18:n sopimuskaudella käytössä ko. työaikamuotoa.

Poikkeuslupa

TS-20 mahdollistaa, että säännöllinen työaika voi perustua vanhan tai uuden työaikalain nojalla annettuun poikkeuslupaan. Soveltamisohjeen mukaan säännöllinen työaika voi perustua myös työaikalain (605/1996, 872/2019) nojalla annettuun poikkeuslupaan (viittausmääräys).

TS-18:n liitteen 8 mukaiset työaikajärjestelyt

TS-20 ei sisällä enää määräystä sellaisesta säännöllisestä työajasta, jossa työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa ja työvuoron pituus on enintään 24 tuntia.

Työajan enimmäismäärän tasoittumisjakso

Liitteen 2 osalta sovittiin työajan enimmäismäärän tasoittumisjaksosta. Työajan enimmäismäärän tasoittumisjakso on kuusi kuukautta. Soveltamisohjeen mukaan työaikalain (872/2019) 34 §:n perusteella on sovittu työaikalain 18 §:ssä säädetyn enimmäistyöajan tasoittumisjakson pidentämisestä kuuteen kuukauteen. Työajan enimmäismäärän tasoittumisjakso otetaan käyttöön työaikalain tarkoittamassa ajassa.

Työaikalain mukaan työnantaja on voinut jo siirtyä ylityön enimmäismäärän seurannan sijaan seuraamaan enimmäistyöaikaa 1.1.2020 lukien käyttäen 4 kuukauden seurantajaksoa. TS-20 sopimusratkaisun perusteella liitteessä 2 työajan enimmäismäärän seurantajakso on enintään 6 kuukautta. Työaikalain siirtymäsäännöksen mukaan työpaikalla on siirryttävä enimmäistyöajan seurantaan viimeistään 1.1.2021 lukien.

Lisätyökorvaus arkipyhäviikoilla 2 §

Työajan pidennysten poistuessa palautettiin arkipyhälyhennysten määrät vastaamaan aikaisemmin käytössä olleita.

Liite 5 Keskeytymätön kolmivuorotyö

7 § Arkipyhäviikkojen työaikajärjestelyt

Työajan pidennysten poistuessa myös palautettiin korvaustaso entisenlaiseksi: 4,7 tunnin sijasta maksetaan 31.8.2020 lukien *) 7,2 tunnin korottamaton tuntipalkka.

*) TS-20 sopimuksen mukaista 7,2 tunnin korvaustasoa noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Sopimuskirjat

TS-20 julkaistaan KT:n internetsivuilla verkkojulkaisuna.

Painettujen sopimuskirjojen tilaamisesta lähetetään yleiskirje myöhemmin. Painetut sopimuskirjat ilmestyvät syksyllä 2020.


KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski

Liitteet
1. Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 20202021 (TS-20) allekirjoituspöytäkirja
2. Muuttuneita TS-sopimusmääräyksiä (luku II ja liitteet 1, 2 ja 5)

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT