På svenska
Yleiskirje
7/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2022–2025

Huomautus: neuvotteluosapuolten 22.6.2022 hyväksymät muutokset on päivitetty allekirjoituspöytäkirjan pykäliin 3 ja 4.

Ohessa tiedoksi kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) 2022–2025, joka on voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

Kustannusvaikutus

Palkkoja tarkistetaan 1.6.2022 lukien 2 %, 1.10.2022 lukien 0,5 %, 1.6.2023 lukien 1,5 % ja 1.6.2024 lukien 1,5 %.

Lisäksi on sovittu vuosille 2023–2027 kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskevasta kehittämisohjelmasta, joka sisältää palkankorotuksia. Ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Sopimusmuutosten kustannusvaikutus on yhteensä 8,86 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Tässä yleiskirjeessä on ohjeistettu 1.6.2022 lukien toteuttavan yleiskorotuksen palkantarkistukset sekä perhevapaauudistuksen vaikutukset TTES:een.

Sekä 1.10.2022 lukien toteutettavaa keskitettyä järjestelyerää, että vuoden 2023 ja 2024 sopimuskorotuksia koskeva ohjeistus annetaan myöhemmin (ks. liitteenä olevan allekirjoituspöytäkirjan 2–4 §).

Yleiskorotus 1.6.2022 lukien

Perustuntipalkkoja, urakkapalkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan takautuvasti 1.6.2022 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan.

Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.6.2022 lukien

Perustuntipalkat sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä   €/tunti Korotus senttiä/tunti
I A 13,47–15,49 33
  B 12,01–14,01 31
  C 11,12–12,54 28
II A 10,63–11,57 27
  B 10,42–11,10 27
III   10,13–10,83 27
IV   9,42 27
O   9,65 27
Nuorten alle 18 v. työntekijöiden palkat   8,85–9,07 27

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Urakkapalkkaus 1.6.2022 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 2,0 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 2,0 prosenttia.

Tavoiteansiot 1.6.2022 lukien, euroa/tunti

Taso I     17,31–21,44
Taso II    15,50–19,17
Taso III   14,89–17,46
Taso IV   14,24–16,64
Taso V    13,24–15,42
Taso VI   12,08–14,03

Henkilökohtainen lisä 1.6.2022 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä.

Luottamusmiehet 1.6.2022 lukien

Pääluottamusmiehen henkilökohtaista lisää korotetaan 1.6.2022 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vähintään 1 senttiä tunnissa. Pääluottamusmiehelle maksettavan henkilökohtaisen lisän suuruus on 0,48–1,64 euroa tunnissa.

Työsuojeluvaltuutetut 1.6.2022 lukien

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 1.6.2022 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,60 euroa/tunti suuruinen korvaus.

Mikäli työsuojeluvaltuutetun edustamien henkilöiden määrä on 700 tai enemmän, edellä mainittu korvaus on 1,66 euroa.

Keskituntiansion tarkistaminen

1.6.2022 lukien toteutettavan yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2021 III ja IV sekä kuluvan vuoden I vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 2,0 prosenttia ja kuluvan vuoden II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,33 prosenttia.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Teksteihin tehdyt muutokset 1.5.2022 lukien

Sairausloman sijasta otettu käyttöön sairauspoissaolo-termi.

16 § Työajan alkaminen ja päättyminen sekä työvuoroluettelo

26 § Poikkeuksellisen työajan korotus
Työajan sijoittamista ja siirtoa koskevien määräysten rakenne on muutettu ja poikkeuksellisen työajan korotusta koskevaa määräystä on selkiytetty ja se on yhdistetty siirtoa koskevan määräyksen kanssa. Määräysten tulkinta ei ole muuttunut aikaisemmasta.

68 § Kertausharjoituspalkka
Lisätty siviilipalveluslain mukainen täydennyspalvelus.

69 § Terveydenhoidolliset tutkimukset
Selkiytetty määräystä synnytystä edeltävistä tutkimuksista.

72 § Työsuojeluvaltuutetut
Lisätty määräys irtisanomissuojasta sekä varavaltuutetun korvauksesta.

Liite 3, 2 § Henkilökohtainen lisä
Selkiytetty määräystä työssäoppimisen ohjauksesta.

Liite 3, 3 § Työolosuhdelisä
Poistettu tarpeettomana peruste ammattimiehen työtahtiin sopeutumisesta.

Teksteihin tehdyt muutokset 1.8.2022 lukien

Perhevapaauudistuksen johdosta muutetaan seuraavia määräyksiä:

2 § Paikallinen sopiminen
35 § Keskituntiansion laskeminen ja tarkistaminen
49 § Työssäolon veroinen aika, 3) kohta
52 § Vuosiloman antaminen, 5 mom.
56 § Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka, 2 mom.
58 § Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä, 4 mom. 2. kappale
60 § Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen, 3 mom.
63 § Oikeus perhevapaisiin
Uusi omaishoitovapaa
64 § Palkalliset perhevapaat

Uusia 2 §:n, 49 § 3a -kohdan, 52 § 5a momentin, 56 § 2 momentin 1a -kohdan, 58 §:n 4 momentin 3. kappale, 60 § 3a momentin, 63 § 2a momentin ja 64a §:n määräyksiä sovelletaan, jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

30.4.2022 voimassa olleita määräyksiä sovelletaan, jos lapsen laskettu syntymäaika on ennen 4.9.2022 tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen 31.7.2022. Lisäksi määräyksiä sovelletaan, riippumatta siitä mikä on ollut lapsen laskettu syntymäaika, jos lapsi syntyy 29.7.2022 tai aiemmin.

Perhevapaauudistuksesta on ohjeistettu myös KT:n yleiskirjeen 5/2022 liitteessä 4.

Lisätietoja antavat johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381 tai työmarkkinalakimies Juha Raunio, puh. 09 771 2143 tai sähköposti ttes@kt.fi.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Anne Kiiski


Liitteet
1    Allekirjoituspöytäkirja
2    TTES:n muuttuneet määräykset

Suvi Kämäri

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Juha Raunio

työmarkkinalakimies
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT