På svenska
Yleiskirje
7/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2020–2021

Ohessa tiedoksi kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) 2020–2021, joka on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Kustannusvaikutus

Palkkoja tarkistetaan 1.8.2020 ja 1.4.2021. Sopimusmuutosten kustannusvaikutus on yhteensä 3,04 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Yleiskorotus 1.8.2020 lukien

Perustuntipalkkoja, urakkapalkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan 1.8.2020 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan.

Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.8.2020 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.8.2020 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Korotus 1.8.2020 senttiä/tunti

I

A

12,98–15,00

20

 

B

11,56–13,56

18

 

C

10,71–12,13

16

II

A

10,23–11,17

15

 

B

10,03–10,71

15

III

 

9,75–10,45

13

IV

 

9,05

13

O

 

9,28

12

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden
palkat

8,48–8,70

 

13

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Urakkapalkkaus 1.8.2020 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 1,0 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 1,0 prosenttia.

Tavoiteansiot 1.8.2020 lukien, euroa/tunti

Taso I     16,80–20,81
Taso II    15,05–18,60
Taso III   14,46–16,95
Taso IV   13,82–16,15
Taso V    12,85–14,97
Taso VI   11,72–13,61

Henkilökohtainen lisä 1.8.2020 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä tunnissa.

Luottamusmiehet 1.8.2020 lukien

Pääluottamusmiehen henkilökohtaista lisää korotetaan 1.8.2020 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1 senttiä tunnissa. Pääluottamusmiehelle maksettavan henkilökohtaisen lisän suuruus on 0,46–1,58 euroa tunnissa.

Työsuojeluvaltuutetut 1.8.2020 lukien

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 1.8.2020 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,58 euroa/tunti suuruinen korvaus.

Mikäli työsuojeluvaltuutetun edustamien henkilöiden määrä on 700 tai enemmän, edellä mainittu korvaus on 1,58 euroa.

Keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2019 IV ja vuoden 2020 I ja II vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,22 prosenttia ja vuoden 2020 III vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,41 prosenttia.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Yleiskorotus 1.4.2021 lukien

Palkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,0 % suuruisella yleiskorotuksella. Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien

Palkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta paikallisella järjestelyerällä, joka on 0,8 prosenttia TTES:n palkkasummasta.

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkaryhmissä.

Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, henkilökohtaisten lisien tai urakkapalkkojen korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän laskeminen

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Teksteihin tehdyt muutokset 1.4.2020 lukien

10 § Vuorotyön määritelmä
Määräys on muutettu vastaamaan työaikalain säännöstä.

13 § Työaika keskeytyvässä kolmivuorotyössä
Määräys poistettu tarpeettomana.

14 § Työaikalain 7 §:n mukainen työaikajärjestelmä (jaksotyö)
Määräys poistettu tarpeettomana.

17 § Viikkolepo
Uusi 2 mom. muutettu vastaamaan työaikalain säännöstä.

22 § Enimmäistyöaika
Työaikalain 18 §:ssä tarkoitettuna työajan enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään 12 kuukautta.

Teksteihin tehdyt muutokset 31.8.2020 lukien

9 § Säännöllinen työaika
Säännöllinen työaika lyhenee 38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa.

27 § Arkipyhäkorvaus
Arkipyhäkorvaus korottuu siten, että se maksetaan 7 tunnin 39 minuutin ajalta.

55 § Lomapalkkavapaa
Uusi 9 mom. ja liitteen 6 määräykset vuosilomapalkan korotusosan vaihtamisesta lomapalkkavapaaksi.


Lisätietoja antavat johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381 tai työmarkkinalakimies Juha Raunio, puh. 09 771 2143 tai sähköposti ttes@kt.fi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Anne Kiiski


Liitteet

  1. Allekirjoituspöytäkirja
  2. TTES:n muuttuneet määräykset
  3. TTES:n muuttuneiden määräysten soveltamisohjeet

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT