På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 3 Sairaalalääkärit

  I Palkkaus

  1 a § Palkkahinnoittelu 1.6.2022 lukien

  Virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1
  Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
  erikoislääkärin oikeutta

   

  1.1

  Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri
  yliopistollisessa sairaalassa

   

  L3SL1100

  5 981,62

  1.2

  Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa
  asemassa olevat

   

  L3SL1200

  5 433,35

  2
  Erikoislääkärin, osastonlääkärin vaativat tehtävät
  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta
  L3SL3200
  5 151,68

  3

  Erikoislääkäri, osastonlääkäri

   

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta

   

  L3SL3100

  4 906,36

  Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on
  erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo
  olevasta erikoislääkärin oikeudesta on olennaista
  hyötyä hänen nykyisessä virassaan/tehtävässään.

   

  4.1

  Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä

  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely.

   

  L3SL4103

  4 033,63

  4.2

  Laillistettu lääkäri

   

  L3SL4100

  3 521,13

  5

  Lääketieteen opiskelijat

  Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä riippumatta

   

  L3SL5000

  2 626,17

   

  1 b § Palkkahinnoittelu 1.10.2022 lukien

  Virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1
  Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
  erikoislääkärin oikeutta

   

  1.1

  Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri
  yliopistollisessa sairaalassa

   

  L3SL1100

  6 011,52

  1.2

  Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa
  asemassa olevat

   

  L3SL1200

  5 460,52

  2
  Erikoislääkärin, osastonlääkärin vaativat tehtävät
  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta
  L3SL3200
  5 177,44

  3

  Erikoislääkäri, osastonlääkäri

   

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta

   

  L3SL3100

  4 930,89

  Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on
  erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo
  olevasta erikoislääkärin oikeudesta on olennaista
  hyötyä hänen nykyisessä virassaan/tehtävässään.

   

  4.1

  Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä

  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely.

   

  L3SL4103

  4 053,80

  4.2

  Laillistettu lääkäri

   

  L3SL4100

  3 538,74

  5

  Lääketieteen opiskelijat

  Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä riippumatta

   

  L3SL5000

  2 639,30

   


  Soveltamisohje

  Eri organisaatioissa hallinnon tasot ja johtotehtävissä toimivien tehtävät nimetään keskenään eri tavoin. Tehtävänimike ei kerro tehtävän sisältöä eikä asemaa organisaatiossa. Ks. tarkemmin yleiskirjeen 9/2022 liitteenä 3 oleva muistio lääkärisopimuksen soveltamisalasta.

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittämisestä, ks. liitteen 1 1 §:n soveltamisohje 2.

  1 Palkkahinnoittelun ulkopuoliset ja muita huomioita soveltamisalasta

  Lääkärisopimusta sovelletaan myös palkkahinnoittelun ulkopuolisiin.

  Johtotehtävissä toimivan lääkärin tehtävä kuuluu LS:n soveltamisalaan, mikäli tehtävään sisältyy lääketieteellisen substanssin johtamista, muuta LS:n piiriin kuuluvaa hallinnollista työtä tai joissakin tapauksissa myös kliinistä työtä.

  Hallinnolliset johtotehtävät, joissa päätehtävänä on johtaa koko tulosaluetta eikä tehtäviin kuulu lääketieteellisen toiminnan johtamista tai tehtäviä, kuuluvat KVTES:n piiriin.

  Johtajaylilääkärin virka tai vastaava päätoiminen virka ovat hinnoittelemattomia virkoja, joiden palkkauksesta päättää työnantaja. Samoin hinnoittelun ulkopuolinen on ylilääkäri sivutoimisena johtavana lääkärinä.

  Kun kehittämis-, tutkimus- tai muu projektitehtävä edellyttää lääketieteellistä osaamista, kyseessä on LS:n soveltamisalaan kuuluva tehtävä. Tehtävän sisällöstä riippuen tehtävä voi kuulua johonkin palkkahinnoittelukohtaan, mutta voi olla myös hinnoittelun ulkopuolinen.

  2 Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

  Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan lääkäriä, joka on asemansa ja tehtäviensä puolesta ylilääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on johtaminen.

  3 Erikoislääkärin vaativat tehtävät

  Päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta. Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoislääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi koostua usealta erikoisalalta. Tehtävien hallinta edellyttää perustason tehtäviin verrattuna selvästi syvällisempää ja/tai laaja- alaisempaa osaamista tai perehtyneisyyttä/erityisosaamista.

  4 Erikoislääkäri

  Lääkäri työskentelee erikoisalansa perustyönkuvassa ja hänellä on erikoisalan ammatilliset perustaidot.

  5 Kasvatus- ja perheneuvolan lääkärit

  Kasvatus- ja perheneuvolan lääkäreihin sovelletaan tämän liitteen 1 §:n mukaisen palkkahinnoittelun kohtia 2 ja 3. Heihin ei sovelleta tämän liitteen 2 §:ää.

  6 Kouluttaminen ja ohjaaminen

  Kouluttajien ja ohjaajien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon opetus- ja ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Tutoroinnin vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan tai henkilökohtaiseen lisään ks. palkkausluvun 6 §:n soveltamisohje.


  2 § Lääkärintodistus- ja -lausuntopalkkiot

  Tätä määräystä ei sovelleta 1 §:n 1 momentin 4–5 kohdassa tarkoitettuihin lääketieteen opiskelijoihin eikä kasvatus- ja perheneuvolan lääkäreihin.

  Lääkärille maksetaan lääkärintodistuksista ja -lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon, jäljempänä sanotut palkkiot. Alan erikoislääkärille maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

  Korvaustaulukko 1.6.2022 lukien

   

  Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot

  Palkkio/€

  1
  Lääkärinlausunnot

   

  1.1

  Suppea lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka eläke- tai invalidihuoltohakemukseen liitettävä suppea lausunto, C-lausunto)

   

   

   

   

   

   

  14,47

  1.2
  Perusteellinen lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta, korvattavuudesta, hengenvaarallisuusasteesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka poliisi-, huolto- tai muille viranomaisille annettava perusteellinen lausunto) tai perusteellinen ja
  aikaa vievä eläkehakemukseen liitettävä lausunto

   

   

   

   

   

   

   

   

  16,54

  1.3
  Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto (esim. testamentin tekoa, avioliittolupaa tai holhouslain mukaisen päätöksen tekemistä varten)

   

   

  24,82

  2
  Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitokselle
  vakuutetun potilaan tutkimuksen tai hoidon perusteella annettavat
  lääkärintodistukset ja -lausunnot niiden laadusta riippuen

   

  2.1
  Tavallinen lääkärintodistus

   

  10,34

  2.2
  Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto

   

  18,09

  2.3
  Laaja ja aikaa vievä lääkärintodistus tai -lausunto

   

  24,82

  Korvaustaulukko 1.10.2022 lukien

   

  Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot

  Palkkio/€

  1
  Lääkärinlausunnot

   

  1.1

  Suppea lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka eläke- tai invalidihuoltohakemukseen liitettävä suppea lausunto, C-lausunto)

   

   

   

   

   

   

  14,54

  1.2
  Perusteellinen lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta, korvattavuudesta, hengenvaarallisuusasteesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka poliisi-, huolto- tai muille viranomaisille annettava perusteellinen lausunto) tai perusteellinen ja
  aikaa vievä eläkehakemukseen liitettävä lausunto

   

   

   

   

   

   

   

   

  16,62

  1.3
  Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto (esim. testamentin tekoa, avioliittolupaa tai holhouslain mukaisen päätöksen tekemistä varten)

   

   

  24,94

  2
  Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitokselle
  vakuutetun potilaan tutkimuksen tai hoidon perusteella annettavat
  lääkärintodistukset ja -lausunnot niiden laadusta riippuen

   

  2.1
  Tavallinen lääkärintodistus

   

  10,39

  2.2
  Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto

   

  18,18

  2.3
  Laaja ja aikaa vievä lääkärintodistus tai -lausunto

   

  24,94


  Soveltamisohje

  Potilaan hoitoon liittyvistä lääkärintodistuksista ja -lausunnoista ei suoriteta palkkiota. Lääkärintodistus tai -lausunto on potilaan hoitoon liittyvä (ei siis palkkioon oikeuttava), kun se annetaan sairaalassa tai poliklinikalla hoidettavana tai tutkittavana olevalle potilaalle

  1. työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten
  2. toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
  3. sairauden hoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen tai steriloiminen).