På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 3 Sairaalalääkärit

  III Sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden palvelussuhteen ehdot

  4 § Yliopistollisten sairaaloiden sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden palvelussuhteen ehdot

  Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 28 §:ssä tarkoitettujen sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän pykälän mukaan.


  Pöytäkirjamerkintä

  Yliopistollisissa sairaaloissa sovelletaan edelleen 30.11.1994 voimassa olleen lääkärisopimuksen 6 §:n 7 momentin (KVTES 1992–1993 liite 35 6 § 7 momentti) siirtymämääräyksiä.


  Soveltamisohje

  Tässä tarkoitetut sivuviran-/sivutoimenhaltijat ovat ao. yliopiston pääviroissa/päätoimissa, minkä lisäksi he toimivat yliopistollisen sairaalan sivuvirassa/sivutoimessa. Ylilääkärin ja apulaisylilääkärin (professori) sivuvirkojen/sivutoimien palkkioista hinnoittelemattomina päättää työnantaja.


  1 mom. Peruspalkka

  Sivuviran-/sivutoimenhaltijoille maksetaan sairaalatyöstä vähintään seuraava tehtäväkohtainen palkka:

   

   

  Peruspalkka €/kk 1.6.2022 lukien

  L3SL9002 Erikoislääkärin, osastonlääkärin vaativat tehtävät (kliininen opettaja tai vastaava) 30 % liitteen 3 1 a §:n palkkahinnoittelun 2 kohdan (erikoislääkärin, osastonlääkärin vaativat tehtävät) peruspalkasta

  L3SL9003

  Erikoislääkäri
  (kliininen opettaja tai vastaava)

  30 % liitteen 3 1 a §:n palkkahinnoittelun 3 kohdan (erikoislääkäri, osastonlääkäri) peruspalkasta

  L3SL9004

  Erikoistuva lääkäri (assistentti)

  20 % liitteen 3 1 a §:n palkkahinnoittelun 3 kohdan (erikoislääkäri, osastonlääkäri) peruspalkasta

   

   

   

  Peruspalkka €/kk 1.10.2022 lukien

  L3SL9002 Erikoislääkärin, osastonlääkärin vaativat tehtävät (kliininen opettaja tai vastaava) 30 % liitteen 3 1 b §:n palkkahinnoittelun 2 kohdan (erikoislääkärin, osastonlääkärin vaativat tehtävät) peruspalkasta

  L3SL9003

  Erikoislääkäri
  (kliininen opettaja tai vastaava)

  30 % liitteen 3 1 b §:n palkkahinnoittelun 3 kohdan (erikoislääkäri, osastonlääkäri) peruspalkasta

  L3SL9004

  Erikoistuva lääkäri (assistentti)

  20 % liitteen 3 1 b §:n palkkahinnoittelun 3 kohdan (erikoislääkäri, osastonlääkäri) peruspalkasta

   

   

   

  Peruspalkka €/kk 1.6.2023 lukien

  L3SL9002 Erikoislääkärin, osastonlääkärin vaativat tehtävät (kliininen opettaja tai vastaava) 35 % liitteen 3 1 §:n* palkkahinnoittelun 3 kohdan (erikoislääkärin, osastonlääkärin vaativat tehtävät) peruspalkasta

  L3SL9003

  Erikoislääkäri
  (kliininen opettaja tai vastaava)

  35 % liitteen 3 1 §:n* palkkahinnoittelun 3 kohdan (erikoislääkäri, osastonlääkäri) peruspalkasta

  L3SL9004

  Erikoistuva lääkäri (assistentti)

  20 % liitteen 3 1 §:n* palkkahinnoittelun 3 kohdan (erikoislääkäri, osastonlääkäri) peruspalkasta

  * 1.6.2023 1 §:n palkkiohinnoittelujen peruspalkat ilmoitetaan myöhemmin.

  2 mom. Työkokemuslisä

  Sivuviranhaltijoilla noudatetaan KVTES:n palkkausluvun 12 §:n määräystä työkokemuslisästä. Työkokemuslisä lasketaan sivuviran-/sivutoimenhaltijan tehtäväkohtaisesta palkasta. Lisään oikeuttavana palveluna pidetään myös toimimista tässä tarkoitetuissa sivuviroissa/sivutoimissa.

  3 mom. Henkilökohtainen lisä ja tehtävälisä

  Edellä 2 mom:ssa määrätyn lisäksi voidaan sivuviran-/sivutoimenhaltijalle maksaa KVTES:n tarkoittamaa henkilökohtaista lisää ja tavanomaisten tehtävien lisäksi määrätyistä lisätehtävistä erillistä tehtävälisää yhteensä enintään 840,94 €, ellei paikallisesti erityisestä syystä toisin päätetä. Lisät ovat varsinaista palkkaa.

  4 mom. Päivystyskorvaukset

  Sivuviran-/sivutoimenhaltijan päivystyskorvaukset määräytyvät työaikaluvun 11 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kuitenkin siten, että ao. korvausmääräyksissä tarkoitettuna kuukausi- ja varsinaisena palkkana pidetään vastaavan sairaalalääkärin kuukausi- ja varsinaista palkkaa. Päivystyksen aikaista aktiivityötä korvattaessa otetaan huomioon vain sairaalalääkärin tehtäviin käytetty aika. Korvattaessa päivystyksenaikainen aktiivityö vapaa-aikana se annetaan viikon pituisina vapaina, jolloin lääkärin palkkiosta vähennetään vastaava osuus, joka on viikkoa kohden palkkion euromäärä jaettuna luvulla 4,3.


  Soveltamisohje

  Sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden työaikaa ei ole sopimuksessa määritelty, vaan sen suhteen noudatetaan aiemmin yleisesti omaksuttua käytäntöä. Yliopistoviranhaltijoiden/-toimenhaltijoiden työaikaa ei ole tarkoituksenmukaista erotella toisaalta sairaalatyöhön ja toisaalta yliopiston viran tai toimen hoidosta aiheutuviin tehtäviin.

  Sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden päivystyskorvaukset määräytyvät pääsääntöisesti samalla tavoin kuin muiden sairaalalääkärien. Päivystyksenaikaisena aktiivityönä otetaan huomioon vain sairaalalääkärin tehtävissä toimittu aika. Mikäli lääkäri päivystysaikanaan suorittaa yliopiston päävirkaan/-toimeen kuuluvia tehtäviä, näihin kulunutta aikaa ei oteta huomioon päivystyksenaikaista aktiivityötä korvattaessa.


  5 a mom. Vuosi- ja sairauspoissaolo sekä äitiys- ja isyysvapaa

  Sivuviran-/sivutoimenhaltijan vuosiloma, lomaraha sekä sairauspoissaolo, äitiys- ja isyysvapaa määräytyvät kuten päävirassa/-toimessa toimivan sairaalalääkärin. KVTES:n ao. määräyksissä tarkoitettuna varsinaisena palkkana pidetään edellä 1 momentissa mainittua tehtäväkohtaista palkkaa mahdollisine 2 ja 3 momenteissa määrättyine lisineen.

  5 b mom. Vuosi- ja sairauspoissaolo sekä raskausvapaa ja vanhempainvapaa

  Sivuviran-/sivutoimenhaltijan vuosiloma, lomaraha sekä sairauspoissaolo, raskausvapaa ja vanhempainvapaa määräytyvät kuten päävirassa/-toimessa toimivan sairaalalääkärin. KVTES:n ao. määräyksissä tarkoitettuna varsinaisena palkkana pidetään edellä 1 momentissa mainittua tehtäväkohtaista palkkaa mahdollisine 2 ja 3 momenteissa määrättyine lisineen.


  Soveltamisohje

  Perhevapaauudistuksen johdosta mm. sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, lakia kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta ja vuosilomalakia on muutettu. Lainsäädännön voimaantulossa on siirtymämääräyksiä, joissa viitataan sairausvakuutuslakiin tehtyjen muutosten voimaan tuloon.

  Tämän momentin (5 b mom.) määräyksiä noudatetaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

  Katso tämän sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 §.