På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  LS 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Liite 2 Terveyskeskusten hammaslääkärit

  1 a § Palkkahinnoittelu 1.6.2022 lukien

  Virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1
  Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoishammaslääkärin oikeutta
  L2TH2000

   

   

  4 997,17

  2
  Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät
  Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden omaavat terveyskeskushammaslääkärit

  Terveyskeskushammaslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoishammaslääkärin oikeus
  L2TH4200

   

   

   

  4 692,18

  3
  Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden omaavat terveyskeskushammaslääkärit

  Terveyskeskushammaslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoishammaslääkärin oikeus
  L2TH4100

   

   

   

  4 468,74

  4
  Muut terveyskeskushammaslääkärit
  Terveyskeskushammaslääkäriltä edellytetään
  laillistetun hammaslääkärin oikeutta
  L2TH5200

   

   

  3 798,43

  5
  Hammaslääketieteen opiskelija
  Hammaslääketieteen opiskelija, peruspalkka on
  hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä
  riippumatta
  L2TH6200

   

   

   

  2 336,81

  1 b § Palkkahinnoittelu 1.10.2022 lukien

  Virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1
  Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoishammaslääkärin oikeutta
  L2TH2000

   

   

  5 029,15

  2
  Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät
  Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden omaavat terveyskeskushammaslääkärit

  Terveyskeskushammaslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoishammaslääkärin oikeus
  L2TH4200

   

   

   

  4 722,21

  3
  Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden omaavat terveyskeskushammaslääkärit

  Terveyskeskushammaslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoishammaslääkärin oikeus
  L2TH4100

   

   

   

  4 497,34

  4
  Muut terveyskeskushammaslääkärit
  Terveyskeskushammaslääkäriltä edellytetään
  laillistetun hammaslääkärin oikeutta
  L2TH5200

   

   

  3 822,74

  5
  Hammaslääketieteen opiskelija
  Hammaslääketieteen opiskelija, peruspalkka on
  hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä
  riippumatta
  L2TH6200

   

   

   

  2 351,77

  Terveyskeskushammaslääkärien toimenpidepalkkiojärjestelmän muutokset astuvat voimaan 1.1.2023. Hinnoittelukohdassa L2TH5200 olevien terveyskeskushammaslääkärien tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan samana ajankohtana 41,41 eurolla.


  Soveltamisohje

  Eri organisaatioissa hallinnon tasot ja johtotehtävissä toimivien tehtävät nimetään keskenään eri tavoin. Tehtävänimike ei kerro tehtävän sisältöä eikä asemaa organisaatiossa. Ks. tarkemmin yleiskirjeen 9/2022 liitteenä 3 oleva muistio lääkärisopimuksen soveltamisalasta.


  1 Palkkahinnoittelun ulkopuoliset ja muita huomioita soveltamisalasta

  Lääkärisopimusta sovelletaan myös palkkahinnoittelun ulkopuolisiin.

  Johtotehtävissä toimivan hammaslääkärin tehtävä kuuluu LS:n soveltamisalaan, mikäli tehtävään sisältyy hammaslääketieteellisen substanssin johtamista, muuta LS:n piiriin kuuluvaa hallinnollista työtä tai joissakin tapauksissa myös kliinistä työtä.

  Johtavat hammaslääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia.

  Vastaavaksi hammaslääkäriksi määrätty terveyskeskushammaslääkäri on palkkahinnoittelun ulkopuolinen määräyksen antamisesta lukien sen päättymiseen saakka, jonka jälkeen hammaslääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen perusteen mukaiseksi.

  Kun kehittämis-, tutkimus- tai muu projektitehtävä edellyttää hammaslääketieteellistä osaamista, kyseessä on LS:n soveltamisalaan kuuluva tehtävä. Tehtävän sisällöstä riippuen tehtävä voi kuulua johonkin palkkahinnoittelukohtaan, mutta voi olla myös hinnoittelun ulkopuolinen.

  2 Johdon ja esimiesten tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen

  Esimiesasemassa olevan palkan pitää olla korkeampi kuin hänen alaistensa, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä, perusteltua syytä. Palkkaa verratessa huomioidaan esimiehen ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen lisäksi säännölliseltä työajalta maksettavat toimenpidepalkkiot. Tavoitteena on, että kunkin esimiehen palkka on oikeassa suhteessa paitsi hänen tehtäviensä vaativuuteen, myös määrään ja työtuloksiin. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esimiesasema.

  KVTES palkkausluvun 7, 8 ja 9 §:n ja niiden soveltamisohjeissa todetun lisäksi johdon ja esimiesten tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävän vaativuuteen ja määrään vaikuttavina tekijöinä esimerkiksi väestöpohja ja eri kuntien vastaavista yksiköistä muodostetun kokonaisuuden tuomat uudet velvoitteet ja vastuut.

  Mahdollisimman oikealla palkanmuodostuksella voidaan tukea hyvää johtajuutta ja koko yksikön menestystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  3 Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa oleva

  Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan hammaslääkäriä, joka on asemansa ja tehtäviensä puolesta ylihammaslääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on suurehkon osa-alueen toiminnan johtaminen.

  4 Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät

  Päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta.

  Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoishammaslääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi olla myös toiselta erikoisalalta.

  5 Terveyskeskushammaslääkärit

  Perehtyneiden ja muiden erityisvastuussa olevien hammaslääkärien tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen

  Määrättäessä sellaisen terveyskeskushammaslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa, jonka työnkuvassa painottuu muita hammaslääkäreitä enemmän jonkin hammaslääketieteen erikoisalan osaaminen, erityisryhmän potilaiden hoito tai muu erityisvastuu, otetaan tämä huomioon tehtävien vaativuutta arvioitaessa KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Mikäli erityisvastuusta aiheutuu toimenpidepalkkioiden alenemista, on tämä kompensoitava.

  Syventynyttä osaamista edellyttävät tehtävät

  Määrättäessä sellaisen terveyskeskushammaslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa, jonka tehtävät edellyttävät syventynyttä osaamista, otetaan tämä huomioon tehtävän vaativuutta arvioitaessa KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin mukaisesti.

  Syventyneelle osaamiselle tunnusomaista on esimerkiksi se, että kliiniset ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet ja syventyneet työssä, hammaslääkäri pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisvaltaisempia hoitoratkaisuja, joiden vaikuttavuus on parempi ja hammaslääkäri hallitsee vaativampia hoitokokonaisuuksia kuin uransa alkuvaiheessa olevat.

  Tämänkaltaista tehtävää ei voi tehdä uransa alkuvaiheessa oleva hammaslääkäri

  6 Osatoiminnasta vastaava hammaslääkäri

  Osatoiminnasta vastaavalla hammaslääkärillä tarkoitetaan tietyn suurehkon kokonaisuuden antamista jonkun terveyskeskushammaslääkärin johdettavaksi (ei siis hammaslääkärien välisen työnjaon toteuttamista). Osatoiminnasta vastaava hammaslääkäri voi vastata esimerkiksi suuren kunnan/kuntayhtymän taikka yhteistoiminta-alueen alueellisen hammashoitolan tai hammaslääketieteellisen osa-alueen toiminnasta ja kehittämisestä. Osatoiminnasta vastaavien hammaslääkärien nimittämisellä voidaan taata riittävä lähiesimiestoiminta ja näin tukea hyvän johtajuuden toteutumista.

  Osatoiminnasta vastaavaksi määrätyn terveyskeskushammaslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä otetaan lisätehtävä tai lisävastuu huomioon KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin 3.2 kohdan mukaisesti määräyksen antamisesta lukien sen päättymiseen saakka, jonka jälkeen hammaslääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen perusteen mukaiseksi.

  7 Opetus- ja ohjaustehtävissä toimivat

  Opetus- ja ohjaustehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon opetus- ja ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Palkkaa määriteltäessä huomioidaan myös säännölliseltä työajalta maksettavat toimenpidepalkkiot. Mahdollisimman oikealla palkanmuodostuksella voidaan tukea opetuksen ja ohjauksen hyvää laatua.

  Opetus- ja ohjaustehtävissä toimivilla tarkoitetaan hammaslääkäreitä, jotka opettavat/ohjaavat hammaslääketieteen lisensiaatin perustutkintoa tai syventävää käytännön harjoittelua suorittavia, erikoistuvia hammaslääkäreitä sekä sellaisia hammaslääkäreitä, joilla ei ole itsenäistä ammatinharjoittamisoikeutta.

  Tutoroinnin vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan tai henkilökohtaiseen lisään ks. palkkausluvun 6 §:n soveltamisohje.


  Esimerkki

  Esimerkiksi syventävän käytännön harjoittelun ohjaajilla ohjaustehtävän vaikutus palkkaan arvioidaan lähtökohtaisesti tehtävän vaativuuden kautta ja huomioidaan näin ollen tehtäväkohtaisen palkan suuruudessa. Lisäksi palkkaa määriteltäessä huomioidaan säännölliseltä työajalta maksettavat toimenpidepalkkiot. Mikäli ohjaustehtävä on määräaikainen,korkeampi tehtäväkohtainen palkka maksetaan tältä ajalta.


  2 § Toimenpidepalkkiot

  1 mom.

  Hammaslääkärille maksetaan säännöllisenä työaikana ja päivystysaikana suoritetuista sekä täyttä työaikaa tekevälle hammaslääkärille kliinisenä lisätyönä suoritetuista, terveyskeskuksen hammaslääkärin toimenpideluettelossa sanotuista toimenpiteistä korvaustaulukosta ilmenevät toimenpidepalkkiot.

  2 mom. Toimenpidepalkkiot 1.1.2019 lukien

  Palkkiot ja korvaukset

  Säännöllinen työaika

  Kliininen
  lisätyö

  Päivystys

  Ensiapukäynti

  Toimenpidepalkkiot

   

  Yli 30 t/vk, arki-iltoina klo 18.00 jälkeen ja viikonloppuna*

   

   

   

   

   

   

  Toimenpideryhmät

  TKHL 2
  TKHL 3
  TKHL 4
  TKHL 4 B
  TKHL 5
  TKHL 6
  TKHL 7

  2,10
  3,99
  5,07
  8,38
  11,60
  16,74
  28,28

  3,85
  7,04
  7,04
  11,63
  15,85
  20,74
  35,07

  3,85
  7,04
  7,04
  11,63
  15,85
  20,74
  35,07

  3,85
  7,04
  7,04
  11,63
  15,85
  20,74
  35,07

  3,85
  7,04
  7,04
  11,63
  15,85
  20,74
  35,07

  Kliinistä
  vastaanottotyötä yksin (ilman avustavaa henkilökuntaa) tekevä hammas­lääkäri

  Em. toimenpidepalkkiot maksetaan 30 %:lla korotettuna.

   

   

  * Viikonlopun määritelmä, ks. 3 §:n soveltamisohje.

  * Korotus ei koske toimenpiteitä TKHL 204, 305 (lausunto), 307, 309, 311, 409, 420, 428, 429, 457, 462 ja 528.


  Soveltamisohje

  Hammaslääkärien toimenpideluettelon seuraavien toimenpiteiden palkkiot poikkeavat em. taulukon euroista: TKHL 223, 224, 227, 301.

  Kliinisen työn 30 tunnin rajaa tulee tarkastella viikoittain. On suositeltavaa, että kliinisen työn enimmäismäärä ei ylitä 7 tuntia päivässä.


  3 mom.

  Tietojärjestelmien muutokset eivät saa aiheuttaa sitä, että lääkärisopimuksen mukaiset palkkiot jäävät maksamatta ajallaan tai että ne maksetaan virheellisesti. Tietojärjestelmän muuttuessa tai järjestelmän laajoissa muutostilanteissa työnantajan on otettava käyttöön laskennallisten toimenpidepalkkioiden maksaminen, kunnes järjestelmä toimii, kuitenkin vähintään 3 kuukauden ajaksi. Laskennallinen toimenpidepalkkio määräytyy kunkin hammaslääkärin henkilökohtaisten toimenpidepalkkioiden perusteella. Laskennan pohjana voidaan käyttää edellisenä lomanmääräytymisvuonna maksettuja toimenpidepalkkioita. Jollei ko. hammaslääkäri ole työskennellyt edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana ko. työnantajan palveluksessa, maksetaan laskennallisena palkkiona työnantajan samankaltaista työtä tekevien hammaslääkärien palkkioiden keskiarvo. Palkanmaksu on korjattava lääkärisopimuksen mukaiseksi heti kun se on mahdollista.


  Soveltamisohje

  Lääkärisopimuksen piirissä työskenteleviin sovelletaan KVTES:n II luvun 18 §:n määräystä palkanmaksusta. Sen 1 momentissa todetaan, että jos ”palkkion maksaminen edellyttää laskulla esitettävää selvitystä suoritetuista toimenpiteistä, palkkio maksetaan viimeistään laskutusta seuraavan kalenterikuukauden aikana.” Mikäli saatava viivästyy, palkansaajalla syntyy oikeus korkolain (633/82) mukaiseen korkosaatavaan.


  3 § Kliinisen lisätyön ja vapaa-aikana suoritetun ensiapukäynnin käyntipalkkiot

  1 mom. 

  Täyttä työaikaa tekevälle hammaslääkärille maksetaan kliinisenä lisätyöaikana jokaisesta potilaasta 2 momentin korvaustaulukosta ilmenevä käyntipalkkio.

  2 mom. 

  Käyntipalkkiot 1.1.2019 lukien

  Palkkiot ja korvaukset

  Kliininen
  lisätyö

  Ensiapu-
  käynti

  Käyntipalkkiot

  Potilaan käynti hammaslääkärin luona

   

   

  a) viikonloppuna

  a) 9,90

   

  b) muuna aikana

  b) 9,90

   

  Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona

   

   

  a) viikonloppuna

  a) 12,61

   

  b) muuna aikana

  b) 12,61

   

  Hammaslääkärin vapaa-aikanaan ensiapu­tapauksessa suorittama käynti terveyskeskukseen tai muuhun hoitopaikkaan

   

   

  a)   viikonloppuna

   

  a)   21,60

  a1) seuraavat potilaat/sama käynti

   

  a1)   9,90

  b)   muuna päivystysaikana

   

  b)   16,21

  b1) seuraavat potilaat/sama käynti

   

  b1)   4,50

  Hammaslääkärin erillinen yli 45 minuuttia kestänyt käynti potilaan luona, lisäys alkavalta neljännestunnilta (käyntiaikaan luetaan myös matkoihin nopeinta reittiä käytettäessä kuluva aika)

   

   

  a) viikonloppuna

  a) 4,14

  a) 5,23

  b) muuna aikana

  b) 4,14

  b) 4,14

  Kliinistä vastaanottotyötä yksin (ilman
  avustavaa henkilökuntaa) tekevä hammaslääkäri

  Em. käyntipalkkiot maksetaan
  30 %:lla
  korotettuna.

   


  Soveltamisohje

  Kunkin potilaan osalta maksetaan yksi korvaustaulukosta ilmenevä käyntipalkkio, vaikka saman käynnin yhteydessä tehdään useampia palkkioon vaikuttavia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä.

  Edellä taulukossa mainitulla viikonlopulla tarkoitetaan aikaa perjantaista klo 18.00 maanantaihin klo 8.00 sekä arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 18.00 ensiksi seuraavaan arkipäivään klo 8.00.

  Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona on harvinainen ja koskee yleensä vain huoltolaitoksessa tai vuodeosastolla hoidettavia potilaita.

  Huomautus

  Työpaikkapäivystyksen korvaukset määräytyvät tämän sopimuksen työaikaluvun 11 §:n 1 momentin mukaan.

  Vapaamuotoisen päivystyksen peruskorvaukset määräytyvät tämän sopimuksen työaikaluvun 11 §:n 2 momentin mukaan ja aktiivityön korvaukset 11 §:n 1 momentin mukaan.


  4 § Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön palkkiot

  Osa-aikatyötä tekevälle hammaslääkärille maksetaan hänen oman säännöllisen työaikansa (osa-aikatyöaika) ylittävästä kliinisestä lisätyöstä toimenpidepalkkiot kuten säännöllisenä työaikana ja 50 % 3 §:n korvaustaulukossa todetuista kliinisen lisätyön käyntipalkkioista. Jos osa-aikaisen hammaslääkärin yhteenlaskettu säännöllinen työaika ja lisätyöaika ylittää täyttä työaikaa tekevän hammaslääkärin säännöllisen työajan, maksetaan tämän ylittävästä lisätyöstä korvaustaulukoista (2 § ja 3 §) kliinisen lisätyön kohdalta ilmenevät käynti- ja toimenpidepalkkiot.

  Osa-aikatyötä tekevälle hammaslääkärille maksetaan yksin työtä tekevän kliinisen lisätyön palkkioiden 30 %:n korotus vasta, kun hänen yhteenlaskettu säännöllinen työaikansa ja lisätyöaikansa ylittää täyttä työaikaa tekevän hammaslääkärin säännöllisen työajan.

  5 § Korvaus vapaa-aikana suoritetusta ensiapukäynnistä

  Hammaslääkärin vapaa-aikanaan ensiaputapauksessa suorittamasta käynnistä terveyskeskukseen tai muuhun hoitopaikkaan maksetaan edellä korvaustaulukoista (2 § ja 3 §) ilmenevät käynti- ja toimenpidepalkkiot. Myös käynnistä aiheutuneet tarkoituksenmukaiset matkakustannukset korvataan.