Suomeksi

LÄKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Bilaga 3 Sjukhusläkare

  I Löner

  § 1 a Lönesättningen från 1.6.2022

  Tjänstebeteckning/befattning

  Grundlön €/mån.

  1
  Överläkare/läkare i motsvarande ställning

  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgifterna

   

  1.1

  Överläkare, förvaltningsöverläkare, avdelningsöverläkare vid universitetssjukhus

   

  L3SL1100

  5 981,62

  1.2

  Övriga överläkare och biträdande överläkare/läkare i motsvarande ställning

   

  L3SL1200

  5 433,35

  2

  Specialistläkare, avdelningsläkare med krävande uppgifter

  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgifterna

  Se tillämpningsanvisningen

  L3SL3200

  5 151,68

  3

  Specialistläkare, avdelningsläkare

   

  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgifterna

   

  L3SL3100

  4 906,36

  Bestämmelsen tillämpas även på en specialistläkare som specialiserar sig i en annan specialitet i det fall att de specialisträttigheter som läkaren har från tidigare är till väsentlig nytta i den nuvarande tjänsten/befattningen.

   

  4.1

  En legitimerad läkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat läkaryrket i en tjänst/befattning som kräver legitimering

  I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad läkare.

   

  L3SL4103

  4 033,63

  4.2

  Legitimerad läkare

   

  L3SL4100

  3 521,13

  5

  Medicine studerande

  Grundlön, oberoende av vilken läkartjänst/läkarbefattning den studerande sköter

   

  L3SL5000

  2 626,17

  § 1 b Lönesättningen från 1.10.2022

  Tjänstebeteckning/befattning

  Grundlön €/mån.

  1
  Överläkare/läkare i motsvarande ställning

  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgifterna

   

  1.1

  Överläkare, förvaltningsöverläkare, avdelningsöverläkare vid universitetssjukhus

   

  L3SL1100

  6 011,53

  1.2

  Övriga överläkare och biträdande överläkare/läkare i motsvarande ställning

   

  L3SL1200

  5 460,52

  2

  Specialistläkare, avdelningsläkare med krävande uppgifter

  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgifterna

  Se tillämpningsanvisningen

  L3SL3200

  5 177,44

  3

  Specialistläkare, avdelningsläkare

   

  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgifterna

   

  L3SL3100

  4 930,89

  Bestämmelsen tillämpas även på en specialistläkare som specialiserar sig i en annan specialitet i det fall att de specialisträttigheter som läkaren har från tidigare är till väsentlig nytta i den nuvarande tjänsten/befattningen.

   

  4.1

  En legitimerad läkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat läkaryrket i en tjänst/befattning som kräver legitimering

  I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad läkare.

   

  L3SL4103

  4 053,80

  4.2

  Legitimerad läkare

   

  L3SL4100

  3 538,74

  5

  Medicine studerande

  Grundlön, oberoende av vilken läkartjänst/läkarbefattning den studerande sköter

   

  L3SL5000

  2 639,30


  Tillämpningsanvisning

  Förvaltningsnivåerna och befattningarna för ledningsuppgifter har olika benämningar i olika organisationer. Tjänstebeteckningen anger inte uppgifternas innehåll eller ställning i organisationen. Se närmare promemorian om läkaravtalets tillämpningsområde i bilaga 3 till cirkulär 9/2022.

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och fastställandet av den uppgiftsrelaterade lönen, se tillämpningsanvisning 2 för § 1 i bilaga 1.

  1 Anställda utanför lönesättningen och annat att observera om tillämpningsområdet

  Läkaravtalet tillämpas också på anställda som står utanför lönesättningen.

  En befattning som läkare i ledande ställning hör till tillämpningsområdet för LÄKTA, om det i uppgifterna ingår ledning av medicinsk substans, annat administrativt arbete som omfattas av LÄKTA eller i vissa fall även kliniskt arbete.

  Administrativa ledningsuppgifter, där huvuduppgiften är ledning av hela resultatområdet, men inte ledning av eller uppgifter inom medicinska verksamheter, omfattas av AKTA.

  Tjänsten som chefsöverläkare eller motsvarande tjänst i huvudsyssla står utanför lönesättningen och lönen bestäms av arbetsgivaren. Utanför lönesättningen står också överläkare som är chefsläkare i bisyssla.

  När utvecklings-, forsknings- eller andra projektuppgifter förutsätter medicinsk kompetens är det fråga om en befattning som hör till tillämpningsområdet för LÄKTA. Beroende på uppgifternas innehåll kan den höra till någon lönepunkt, men också stå utanför lönesättningen.

  2 Övriga överläkare och biträdande överläkare/läkare i motsvarande ställning

  Med en läkare i motsvarande ställning avses en läkare som i fråga om ställning och uppgifter kan jämställas med en överläkare och vars huvuduppgift är att leda.

  3 Specialistläkare med krävande uppgifter

  Uppgifterna består i huvudsak av kliniskt arbete (inkl. klinisk undersökning). Det är fråga om arbetsuppgifter som kräver omfattande fördjupad kompetens inom en specialitet. Den kompetens som krävs uppnås i regel genom cirka tio års arbete som specialistläkare. Den kliniska kompetensen kan härstamma från flera specialiteter. Jämfört med de grundläggande uppgifterna kräver uppgifterna fördjupad och/eller mer omfattande kompetens eller kunnande/specialkunskaper.

  4 Specialistläkare

  Läkaren arbetar med grundläggande arbetsuppgifter inom sin specialitet och har grundläggande yrkeskunskap inom specialiteten.

  5 Läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer

  På läkarna vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråerna tillämpas lönepunkterna 2 och 3 i § 1 i denna bilaga, men § 2 i denna bilaga tillämpas inte.

  6 Utbildning och handledning

  Vid bestämningen av lönen för utbildare och handledare bör beaktas vilken inverkan undervisnings- och handledningsuppgiften har på arbetets svårighetsgrad. I fråga om tutorverksamhetens inverkan på den uppgiftsrelaterade lönen eller det individuella tillägget, se tillämpningsanvisningen för § 6 i lönekapitlet.


  § 2 Arvoden för läkarintyg och läkarutlåtande

  Denna bestämmelse tillämpas inte på medicine studerande och läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer som avses i § 1 mom. 1 punkt 4–5.

  För läkarintyg och läkarutlåtanden som inte anknyter till vården av en patient, betalas nedan nämnda arvoden till läkaren. En specialist i specialiteten i fråga får arvodet förhöjt med 50 %.

  Ersättningstabell från 1.6.2022

  Arvoden för läkarintyg och läkarutlåtanden

  Arvode/€

   

  1
  Läkarutlåtanden

   

   

  1.1
  Kortfattat utlåtande med beskrivning av sjukdomen, kroppsskadan eller invaliditeten samt ett därpå grundat, motiverat utlåtande om invaliditetsgrad, behov av medicinering eller annan vård samt om motsvarande omständigheter (t.ex. ett B-utlåtande som behövs för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen eller ett kortfattat C-utlåtande som ska fogas till en ansökan om pension eller invalidvård)

  14,47

   

   

  1.2

  Utförligt utlåtande med beskrivning av sjukdomen, kroppsskadan eller invaliditeten samt ett därpå grundat, motiverat utlåtande om invaliditetsgrad, behov av medicinering eller annan vård, rätt till ersättning samt om livsfara och motsvarande omständigheter (t.ex. ett sådant B-intyg som behövs för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen eller ett utförligt intyg som är avsett att ges till polis- eller vårdmyndigheter eller till andra myndigheter) eller utförligt tidskrävande utlåtande som är avsett att fogas till pensionsansökan

  16,54

   
   
   
   
   
   

  1.3
  Utlåtande om rättshandlingsförmåga (t.ex. för uppgörande av testamente, tillstånd till äktenskap eller för beslut enligt lagen angående förmyndarskap)

  24,82

   

  2
  Läkarintyg och läkarutlåtanden på basis av undersökning och vård av en patient, när intyget eller utlåtandet riktas till den försäkringsanstalt som avses i 29 § i lagen om olycksfallsförsäkring, beroende på intygets eller utlåtandets art

   

   

  2.1
  Vanligt läkarintyg

  10,34

   

  2.2
  Utförligt läkarintyg eller läkarutlåtande

  18,09

   

  2.3
  Ett omfattande och tidskrävande läkarintyg eller läkarutlåtande

  24,82

   

  Ersättningstabell från 1.10.2022

  Arvoden för läkarintyg och läkarutlåtanden

  Arvode/€

   

  1
  Läkarutlåtanden

   

   

  1.1
  Kortfattat utlåtande med beskrivning av sjukdomen, kroppsskadan eller invaliditeten samt ett därpå grundat, motiverat utlåtande om invaliditetsgrad, behov av medicinering eller annan vård samt om motsvarande omständigheter (t.ex. ett B-utlåtande som behövs för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen eller ett kortfattat C-utlåtande som ska fogas till en ansökan om pension eller invalidvård)

  14,54

   

   

  1.2

  Utförligt utlåtande med beskrivning av sjukdomen, kroppsskadan eller invaliditeten samt ett därpå grundat, motiverat utlåtande om invaliditetsgrad, behov av medicinering eller annan vård, rätt till ersättning samt om livsfara och motsvarande omständigheter (t.ex. ett sådant B-intyg som behövs för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen eller ett utförligt intyg som är avsett att ges till polis- eller vårdmyndigheter eller till andra myndigheter) eller utförligt tidskrävande utlåtande som är avsett att fogas till pensionsansökan

  16,62

   
   
   
   
   
   

  1.3
  Utlåtande om rättshandlingsförmåga (t.ex. för uppgörande av testamente, tillstånd till äktenskap eller för beslut enligt lagen angående förmyndarskap)

  24,94

   

  2
  Läkarintyg och läkarutlåtanden på basis av undersökning och vård av en patient, när intyget eller utlåtandet riktas till den försäkringsanstalt som avses i 29 § i lagen om olycksfallsförsäkring, beroende på intygets eller utlåtandets art

   

   

  2.1
  Vanligt läkarintyg

  10,39

   

  2.2
  Utförligt läkarintyg eller läkarutlåtande

  18,18

   

  2.3
  Ett omfattande och tidskrävande läkarintyg eller läkarutlåtande

  24,94

   

  Tillämpningsanvisning

  För läkarintyg och läkarutlåtanden som anknyter till vården av en patient betalas inget arvode. Läkarintyget eller läkarutlåtandet anknyter till vården av en patient (och berättigar följaktligen inte till arvode), när intyget ges till en patient som vårdas eller undersöks på sjukhus eller poliklinik

  1. för sjukledighet som ansöks hos arbetsgivaren
  2. för intagning på en annan sjukvårdsinrättning
  3. för utförande av sådana medicinska åtgärder som vården kräver (t.ex. avbrytande av havandeskap eller sterilisering).