Suomeksi
LÄKTA
Bilaga 3 Sjukhusläkare

III Anställningsvillkor för innehavare av bitjänst/bibefattning

§ 4 Anställningsvillkor för innehavare av bitjänst/bibefattning vid universitetssjukhus

Anställningsvillkoren för de i 28 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) avsedda innehavarna av bitjänst/bibefattning bestäms enligt denna paragraf.


Protokollsanteckning

Vid universitetssjukhus tillämpas fortfarande övergångsbestämmelserna i § 6 mom. 7 i det läkaravtal som gällde 30.11.1994 (§ 6 mom. 7 i bilaga 35 till AKTA 1992–1993).


Tillämpningsanvisning

Här avsedda innehavare av bitjänst/bibefattning har sin huvudtjänst/huvudbefattning vid ett universitet och innehar därutöver en bitjänst/bibefattning vid ett universitetssjukhus. Bitjänster/bibefattningar som överläkare eller biträdande överläkare (professor) står utanför lönesättningen och arvodena bestäms av arbetsgivaren.


mom. 1 Grundlön

Till innehavare av bitjänst/bibefattning betalas minst följande uppgiftsrelaterade lön för sjukhusarbete:

   

Grundlön €/mån. från 1.6.2022

L3SL9002

Krävande uppgifter som specialistläkare, avdelningsläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

30 % av grundlönen i bilaga 3 § 1 a punkt 2 (Krävande uppgifter som specialistläkare, avdelningsläkare)

L3SL9003

Specialistläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

30 % av grundlönen i bilaga 3 § 1 a punkt 3 (specialistläkare, avdelningsläkare)

L3SL9004

ST-läkare (assistent)

20 % av grundlönen i bilaga 3 § 1 a punkt 3 (specialläkare, avdelningsläkare)

   

Grundlön €/mån. från 1.10.2022

L3SL9002

Krävande uppgifter som specialistläkare, avdelningsläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

30 % av grundlönen i bilaga 3 § 1 b punkt 2 (Krävande uppgifter som specialistläkare, avdelningsläkare)

L3SL9003

Specialistläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

30 % av grundlönen i bilaga 3 § 1 b punkt 3 (specialistläkare, avdelningsläkare)

L3SL9004

ST-läkare (assistent)

20 % av grundlönen i bilaga 3 § 1 b punkt 3 (specialläkare, avdelningsläkare)

   

Grundlön €/mån. från 1.6.2023

L3SL9002

Krävande uppgifter som specialistläkare, avdelningsläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

35 % av grundlönen i bilaga 3 § 1* punkt 2 (Krävande uppgifter som specialistläkare, avdelningsläkare)

L3SL9003

Specialistläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

35 % av grundlönen i bilaga 3 § 1* punkt 3 (specialistläkare, avdelningsläkare)

L3SL9004

ST-läkare (assistent)

20 % av grundlönen i bilaga 3 § 1* punkt 3 (specialläkare, avdelningsläkare)

* grundlönen 1.6.2023 för lönepunkterna i § 1 meddelas senare.

mom. 2 Arbetserfarenhetstillägg

För innehavare av bitjänst iakttas bestämmelsen om erfarenhetstillägg i § 12 i lönekapitlet i AKTA. Arbetserfarenhetstillägget beräknas på den uppgiftsrelaterade lönen för innehavaren av bitjänsten/bibefattningen. Som anställning som berättigar till tillägget betraktas även arbete i här avsedda bitjänster/bibefattnigar.

mom. 3 Individuellt tillägg och uppgiftstillägg

Till en innehavare av bitjänst/bibefattning kan betalas, förutom det tillägg som avses i mom. 2 ovan, ett sådant individuellt tillägg som avses i AKTA och ett separat uppgiftstillägg för extrauppgifter som ålagts tjänsteinnehavaren utöver de ordinarie uppgifterna. Tilläggen får uppgå till högst 840,94 euro, om inget annat av särskilda skäl bestäms lokalt. Tilläggen utgör ordinarie lön.

mom. 4 Jourersättningar

Jourersättningen för innehavare av bitjänst/bibefattning bestäms enligt § 11 mom. 1 och 2 i arbetstidskapitlet, likväl så att såsom månadslön och ordinarie lön som avses i bestämmelserna om ersättning betraktas en ansvarig sjukhusläkares månadslön och ordinarie lön. Vid ersättning för arbetad tid under jour beaktas endast den tid som har använts för sjukhusläkaruppgifter. När arbetad tid under jour ersätts i ledig tid, ges den lediga tiden i form av veckolånga ledigheter. Från läkarens arvode dras då av en motsvarande andel, dvs. per vecka avdras arvodets belopp dividerat med 4,3.


Tillämpningsanvisning

Arbetstiden för innehavare av bitjänst/bibefattning har inte fastställts i avtalet, utan tidigare allmänt omfattad praxis iakttas. Det är inte ändamålsenligt att dela upp universitetstjänsteinnehavarnas/-befattningshavarnas arbetstid i dels sjukhusarbete, dels uppgifter som hör till skötseln av tjänsten vid universitetet.

Jourersättningen för innehavare av bitjänst/bibefattning bestäms i allmänhet på samma sätt som för andra sjukhusläkare. Som arbetad tid under jour betraktas endast tid i sjukhusläkaruppgifter. Om en läkare under jourtid utför uppgifter som hänför sig till huvudtjänsten/huvudbefattningen vid universitetet, beaktas den tid som använts för dessa uppgifter inte när den arbetade tiden under jouren ska ersättas.


mom. 5 a Semester och sjukfrånvaro, moderskaps- och faderskapsledighet

För en innehavare av bitjänst/bibefattning bestäms semester, semesterpenning sjukfrånvaro och moderskaps- och faderskapsledighet på samma sätt som för en sjukhusläkare i huvudtjänst/huvudbefattning. Som i AKTA avsedd ordinarie lön betraktas den uppgiftsrelaterade lönen enligt mom. 1 med de eventuella tillägg som anges i mom. 2 och 3.

mom. 5 b Semester och sjukfrånvaro samt graviditetsledighet och föräldraledighet

För en innehavare av bitjänst/bibefattning bestäms semester, semesterpenning, sjukfrånvaro, graviditetsledighet och föräldraledighet på samma sätt som för en sjukhusläkare i huvudtjänst/huvudbefattning. Som i AKTA avsedd ordinarie lön betraktas den uppgiftsrelaterade lönen enligt mom. 1 med de eventuella tillägg som anges i mom. 2 och 3.


Tillämpningsanvisning

Med anledning av familjeledighetsreformen har det gjorts ändringar i bland annat sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen, lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden samt semesterlagen. I lagstiftningen finns det övergångsbestämmelser där det hänvisas till ikraftträdelsetidpunkten för ändringarna i sjukförsäkringslagen.

Bestämmelserna i detta moment (mom. 5 b) tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare.

Se § 11 i underteckningsprotokollet till detta avtal.