På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  II Palkkaus

  Sovellettavat määräykset

  1 § KVTES:n palkkausluvun sovellettavat määräykset

  Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan KVTES:n palkkausluvun (II luku) ja siihen sisältyvien liitteiden seuraavia määräyksiä:

  KVTES
  pykälä

  KVTES
  asia

  Poikkeukset KVTES:n soveltamisesta

  1 §

  Viranhaltijan oikeus palkkaan

   

   

  2 §

  Palkkaukseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä

   

  4 §

  Osa-aikaisen palkka

  Ei sovelleta eläinlääkäreihin, joiden säännöllistä työaikaa ei ole sopimuksessa määrätty, ks. LS 2014–2016 31.12.2015 saakka voimassa ollut yleisen osan 3 §:n soveltamisohje 4.

  Sivuviroissa entisten palkkausperusteiden noudattaminen.

  Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 28 §:ssä tarkoitettujen yliopistollisten sairaaloiden sivuviranhaltijoiden
  palvelussuhteen ehdot määräytyvät liitteen 3 4 §:n mukaan vastaavasti kuin päävirkaisen sairaalalääkärin tai -hammaslääkärin.

  5 §

  Varsinainen palkka
  (sisältää pöytäkirjamerkintänä määrävuosilisän ja syrjäseutulisän
  säilymisestä)

  Liitteisiin 1–4 kuuluvien varsinainen palkka palkallisen virkavapaan ajalta, ks. palkkausluvun 3 §.

  Eläinlääkärin työkokemuslisän laskentapalkka, palkka palkallisen virkavapaan, koulutuksen ja lomarahavapaan ajalta, ks. palkkausluvun 4 §.

  Sopimuksen piiriin kuuluvan vuosilomapalkka ja lomarahan laskentaperuste, ks. palkkausluvun 5 §.

  Eläinlääkärin mahdollinen määrävuosilisä määräytyy 15.1.2000 voimassa olleen sopimuksen mukaan.
  6 § Palkkausjärjestelmä

   

  7 § Palkkahinnoittelu (peruspalkka)

  Sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävä­kohtaiset peruspalkat (palkkahinnoittelu) on määrätty tämän sopimuksen liitteissä 1–5 ja palkkausluvun 2 §:ssä.

  8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät Ks. palkkahinnoitteluliitteiden omat soveltamisohjeet palkkahinnoittelun ulkopuolisista.
  9 § Tehtäväkohtaisen palkan määrittely
  ja peruspalkan/tehtäväkohtaisen
  palkan alentaminen puuttuvan koulutuksen vuoksi
  Ks. alla oleva soveltamisohje. Sopimuksen palkkahinnoitteluissa on täydentäviä lisäohjeita tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä.
  10 § Olennainen muutos tehtävissä  
  11 § Henkilökohtainen lisä Ks. henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärää koskeva määräys tämän sopimuksen palkkausluvun 6 § ja soveltamisohjeet.
  12 § Työkokemuslisä

  Ks. eläinlääkärien työkokemuslisän laskentapalkka eräissä tapauksissa tämän sopimuksen palkkausluvun 4 §:n 1 mom.

  13 § Tulospalkkio  
  14 § Kertapalkkio  
  15 § Rekrytointilisä  
  16 § Kielilisä  
  17 § Työnantajan edustajan palkka  
  18 § Palkanmaksu  
  19 § Palkan laskeminen kalenterikuukautta
  lyhyemmältä ajalta
  Eläinlääkäreillä, joiden säännöllistä työaikaa ei ole sopimuksessa määrätty, osakuukauden palkka määräytyy päiväpalkkana, ks. LS 2014–2016 31.12.2015 saakka voimassa ollut yleisen osan 7 §:n 2 momentin soveltamisohje ja liitteen 5 1 §:n soveltamisohjeen kohta 5.1.
  20 § Työnantajan saatavan
  kuittausoikeus
   
  21 § Palkka virantoimituksesta
  pidättämisen ajalta
   

  Soveltamisohje

  Tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

  Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvan viranhaltijan tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus. Yleiset vaativuustekijät ilmenevät KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeesta. Soveltamisohjeessa on kerrottu esimerkiksi koulutuksen, lisätehtävien ja vastuun sekä esimiesaseman vaikutuksesta tehtävien vaativuuteen. Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, ks. myös KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen.

  Viranhaltijan tehtäväkuvaus tulee tarkistaa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudelleen tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 1. Olennaisista tehtävämuutoksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista viranhaltijan palkkaan neuvotellaan ao. viranhaltijan kanssa.

  Palkkahinnoittelun ulkopuolisten ja esimiesasemassa olevien palkkauksen määrittämisestä, ks. erityisesti KVTES:n palkkausluvun 8 §:n 1 momentti ja sen soveltamisohje.