På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  I Yleinen osa

  Soveltamisala

  1 § Soveltamisala

  Tätä virkaehtosopimusta (jäljempänä LS) sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa terveyden- ja sosiaalihuollossa toimiviin lääkäreihin ja hammaslääkäreihin sekä eläinlääkintä-, ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa toimiviin eläinlääkäreihin, ellei tässä tai muussa virka- tai työehtosopimuksessa ole toisin määrätty.


  Soveltamisohje

  Tässä virkaehtosopimuksessa ja sen liitteissä käytettyä terminologiaa (esim. laillistettu lääkäri, yleislääkärin oikeuden omaava lääkäri) on selostettu tarkemmin yleisen osan soveltamisohjeliitteessä.


  2 § Sopimuksen soveltaminen

  1 mom. Palvelussuhteen ehtojen määräytyminen

  Sopimuksen piiriin kuuluvien palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän sopimuksen ja sen liitteiden 1–5 määräysten sekä kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (jäljempänä KVTES) viranhaltijoita koskevien määräysten mukaan siten kuin jäljempänä on tarkemmin määrätty.

  2 mom. KVTES:n määräysten soveltaminen

  KVTES:n ja tämän sopimuksen sekä sen liitteiden määräyksiä sovelletaan siten, että tässä sopimuksessa tai sen liitteessä oleva erityismääräys syrjäyttää KVTES:n vastaavan yleisen määräyksen.


  Soveltamisohje

  Tarkasteltaessa esim. KVTES:n palkkausluvun määräysten suhdetta liitteiden erityismääräyksiin ei tämän sopimuksen piirissä oleville voida myöntää palkankorotusta tai tehdä palkkauksen alennusta samalla perusteella sekä tämän sopimuksen palkkausluvussa tai liitteessä olevan erityismääräyksen että KVTES:n palkkausluvun yleismääräyksen perusteella, vaan erityismääräys syrjäyttää ao. yleismääräyksen.


  3 mom. Sopimuksen liitteet ja niiden soveltamisalat

  Liite nro

  Soveltamispiiri

  Määräykset

  1

  Terveys-
  keskuksen lääkärit

   

  Terveyskeskuksessa

  a) perusterveydenhuollon järjestelmässä työskentelevät lääkärit ja

  b) työterveyshuollon lääkärit

   

   

  • Palkkahinnoittelut
    
  • Säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot
    
  • Kliinisen lisätyön palkkiot
    
  • Liite sisältää erillisen toimenpideluettelon.

  2

  Terveys-
  keskuksen hammas­lääkärit

   

  Terveyskeskuksessa työskentelevät hammaslääkärit.

   

  • Palkkahinnoittelu
    
  • Toimenpidepalkkiot
    
  • Kliinisen lisätyön ja vapaa-aikana suoritetun ensiapukäynnin käyntipalkkiot
    
  • Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön palkkiot
    
  • Korvaus vapaa-aikana suoritetusta ensiapukäynnistä
    
  • Liite sisältää erillisen toimenpideluettelon.

  3

  Sairaala-lääkärit

   

  Erikoissairaanhoidossa sekä
  terveyskeskuksen ylläpitämässä
  erikoissairaanhoidossa toimivat
  lääkärit.

   

  Soveltamisohje

  Liitettä sovelletaan sairaanhoitopiireissä, erityishuoltopiireissä ja kansanterveyslain voimaanpanolain 4 §:n nojalla terveyskeskuksen toiminnassa käytettäväksi siirretyissä erikoislääkärijohtoisissa sairaaloissa (ks. Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet C 4/1981 ja C 18/1981) työskenteleviin. Liitettä sovelletaan viimeksi mainittuja sairaaloita vastaavassa laajuudessa myös erikoislääkärijohtoisissa Pieksämäen ja Raahen aluesairaaloissa, Jokilaakson ja Honkaharjun sairaaloissa sekä sairaala Lapponiassa työskenteleviin.

   

  • Palkkahinnoittelu
    
  • Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot
    
  • Yliopistollisen sairaalansivuviranhaltijat

  4

  Sairaala-hammas-lääkärit

   

  Erikoissairaanhoidossa työskentelevät laillistetut hammaslääkärit.

   

   

  • Palkkahinnoittelu
    
  • Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot
    
  • Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot
    
  • Lukujen I, II, III ja IV ja liitteen 3 eräiden määräysten soveltaminen
    
  • Liite sisältää erillisentoimenpideluettelon.

  5

  Kunnalliset eläin­lääkärit

   

  Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa työskentelevät laillistetut eläinlääkärit.

   

  Liitteen 2 §:n ja 4 §:n määräyksiä sovelletaan myös määräaikaisina eläinlääkäreinä toimiviin laillistamattomiin eläinlääkäreihin.

   

  • Palkkahinnoittelu
    
  • Kunnallinen eläinlääkäritaksa
    
  • Vapaapäiväjärjestelyt
    
  • Päivystyskorvaukset
    
  • Liitteeseen kuuluu erillinen Kunnallinen eläinlääkäritaksa.

  3 § Amanuenssien palvelussuhteen ehdot

  Lääkärikoulutukseen vaadittavaa sairaalapalvelua suorittavan täyttä työaikaa tekevän työ- tai virkasuhteisen amanuenssin eli lääkäriharjoittelijan palkka on KVTES:n palkkausluvun 3 §:ssä määrätty euromäärä. Muiltakin osin hänen palvelussuhteensa ehdot määräytyvät KVTES:n määräysten mukaan, jolloin työaikajärjestelmä voi olla KVTES:n työaikaluvun 7 tai 9 §:n mukainen.