Suomeksi

LÄKTA 2020– 2021

2020–2021

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  II Löner

  Tillämpliga bestämmelser

  § 1 Tillämpliga bestämmelser i lönekapitlet i AKTA

  Förutom LÄKTA tillämpas följande bestämmelser i lönekapitlet i AKTA (kap. II) och dess bilagor:

  AKTA
  paragraf

  AKTA
  sakfråga

  Undantag från tillämpningen av AKTA

  § 1

  De anställdas rätt till lön

   

   

  § 2

  Grundläggande lönebegrepp

   

  § 4

  Deltidslön

  Tillämpas inte på veterinärer vars ordinarie arbetstid inte har fastställts i avtalet. Se tillämpningsanvisning 4 i § 3 i allmänna delen till LÄKTA 2014–2016 som gällde till 31.12.2015.

  Iakttagande av tidigare lönegrunder i bitjänst.

  Anställningsvillkoren för sådana innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus som avses i § 28 i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) följer bilaga 3 § 4 på samma sätt som för sjukhusläkare och sjukhustandläkare med huvudtjänst.

  § 5

  Ordinarie lön
  (inklusive protokollsanteckningen om bibehållande av års- och fjärrortstillägg)

  Ordinarie lön under tjänstledighet för dem som omfattas av bilaga 1–4, se § 3 i lönekapitlet.

  Lön som utgör grunden för arbetserfarenhetstillägg för veterinärer, lön under avlönad tjänstledighet, utbildning och utbytesledighet, se § 4 i lönekapitlet.

  Semesterlön till dem som omfattas av LÄKTA och grunden för beräkning av semesterpenning, se § 5 i lönekapitlet.

  Eventuella årstillägg för veterinärer följer bestämmelserna i det avtal som gällde 15.1.2000.

  § 6 Lönesystemet

   

  § 7 Lönesättning (grundlön) De uppgiftsrelaterade grundlönerna (lönesättningen) för dem som omfattas av detta avtal anges i bilagorna 1–5 till detta avtal och i § 2 i lönekapitlet.
  § 8 Anställda utanför lönesättningen Se tillämpningsanvisningarna i lönebilagorna om dem som står utanför lönesättningen.
  § 9 Fastställande av den uppgiftsrelaterade lönen och sänkning av grundlönen/den uppgiftsrelaterade lönen p.g.a. avsaknad av den utbildning som krävs Se tillämpningsanvisningen. I avtalets lönesättning finns kompletterande närmare anvisningar om bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen.
  § 10 Väsentliga ändringar i uppgifterna  
  § 11 Individuellt tillägg Se bestämmelsen om minimibeloppet för individuellt tillägg i § 6 i lönekapitlet i detta avtal och tillämpningsanvisningen.
  § 12 Arbetserfarenhetstillägg Se § 4 mom. 1 i lönekapitlet i detta avtal angående lön som utgör grunden för arbetserfarenhetstillägget för veterinärer i vissa fall.
  § 13 Resultatbonus  
  § 14 Engångsarvode  
  § 15 Rekryteringstillägg  
  § 16 Språktillägg  
  § 17 Lön för arbetsgivarens representant  
  § 18 Lönebetalning  
  § 19 Uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad För veterinärer vars ordinarie arbetstid inte har fastställts i avtalet bestäms lönen för en del av månaden som dagslön. Se tillämpningsanvisningen för § 7 mom. 2 i allmänna delen och punkt 5.1 i tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 5 i det LÄKTA 2014–2016 som gällde till 31.12.2015.
  § 20 Arbetsgivarens kvittningsrätt  
  § 21 Lön under avstängning från tjänsteutövning  

  Tillämpningsanvisning

  Hur den uppgiftsrelaterade lönen bestäms

  Den uppgiftsrelaterade lönen för en tjänsteinnehavare som omfattas av läkaravtalet bestäms i första hand enligt arbetets svårighetsgrad. De allmänna värderingsfaktorerna anges i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. I tillämpningsanvisningen behandlas hur till exempel utbildning, extra uppgifter, ansvar och chefsställning påverkar arbetets svårighetsgrad. I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen, se även § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

  Vid ändringar i arbetsuppgifterna bör tjänsteinnehavarnas arbetsbeskrivningar ses över och arbetsvärderingen göras på nytt. Se punkt 1 i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

  Avsevärda ändringar i uppgifterna och deras eventuella inverkan på tjänsteinnehavarens lön ska diskuteras med tjänsteinnehavaren.

  I fråga om bestämningen av lön för personal utanför lönesättningen och anställda i chefsställning, se särskilt § 8 mom. 1 med tillämpningsanvisning i lönekapitlet i AKTA.