Liite 1 Terveyskeskusten lääkärit

1 § Palkkahinnoittelu 1.1.2016 lukien

Lääkärin virkanimike/tehtävä

Peruspalkka, €

1

Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin
oikeutta

 

L1TK2000

4 929,70

2

Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat
terveyskeskuslääkärit

 

Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoislääkärin
oikeus

 

L1TK5100

4 346, 31

3

Muut terveyskeskuslääkärit

 

3.1

Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus tai
joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä

 

L1TK5200

3 662,81

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä.
Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna
lääkärinä työskentely.

 

3.2

Laillistettu lääkäri

 

L1TK6100

3 190,72

4

Lääketieteen opiskelija

 

Lääketieteen opiskelija, peruspalkka on hoidettavasta lääkärin
virasta/tehtävästä riippumatta

 

L1TK6200

2 504,90


Soveltamisohje

1 Johdon ja esimiesten tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen

Johtavat lääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Vastaavaksi lääkäriksi määrätty terveyskeskuslääkäri on palkkahinnoittelun ulkopuolinen määräyksen antamisesta lukien sen päättymiseen saakka, jonka jälkeen lääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen perusteen mukaiseksi.

Tavoitteena on, että kunkin esimiehen palkka on oikeassa suhteessa paitsi hänen tehtäviensä vaativuuteen, määrään ja työtuloksiin myös oikeassa suhteessa hänen alaistensa palkkaan. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esimiesasema.

Mahdollisimman oikealla palkanmuodostuksella voidaan tukea hyvää johtajuutta ja koko yksikön menestystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 §:n ja niiden soveltamisohjeissa todetun lisäksi johdon ja esimiesten tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävän vaativuuteen ja määrään vaikuttavina tekijöinä esimerkiksi väestöpohja, eri kuntien vastaavista yksiköistä muodostetun kokonaisuuden tuomat uudet velvoitteet ja vastuut samoin kun ylilääkärin osallistuminen johtamistehtävän ohella säännöllisen päiväajan potilastyöhön tai erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen silloin, kun tällaisia seikkoja pidetään perusteltuna toiminnan kokonaisuuden kannalta.

2 Ylilääkäri/verrattavassa asemassa oleva

Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan lääkäriä, joka on asemansa ja tehtäviensä puolesta ylilääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on johtaminen.

3 Osatoiminnasta vastaava lääkäri

Osatoiminnasta vastaavalla lääkärillä tarkoitetaan tietyn suurehkon kokonaisuuden antamista jonkun terveyskeskuslääkärin johdettavaksi (ei siis lääkärien välisen työnjaon toteuttamista). Osatoiminnasta vastaava voi vastata esimerkiksi suuren kunnan/kuntayhtymän taikka yhteistoiminta-alueen osa-alueen toiminnasta ja kehittämisestä. Osatoiminnasta vastaavien lääkärien nimittämisellä voidaan taata riittävä lähiesimiestoiminta ja näin tukea hyvän johtajuuden toteutumista.

Osatoiminnasta vastaavaksi määrätyn terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaista palkkausta määrättäessä otetaan lisätehtävä tai lisävastuu huomioon KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin kohdan 3.2 mukaisesti määräyksen antamisesta lukien sen päättymiseen saakka, jonka jälkeen lääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen perusteen mukaiseksi.

4 Tehtävien ja työnjakojen muutokset

Organisaation erilaisissa muutostilanteissa kuten esim. terveydenhuollon henkilöstön tehtäviä ja työnjakoja uudistettaessa (esim. tehtäväsiirrot lääkäreiltä hoitajille), saattaa muutoksen läpivienti edellyttää lääkäreiltä keskimääräistä enemmän muun henkilöstön koulutusta, ohjausta ja opastusta, jolloin myös lääkärien työnkuvan painopiste lääkärin oman vastaanotto- yms. potilastyön ja muun työn suhteen muuttuu tilapäisesti. Myös em. muutoksen toiminnalliset vaikutukset ja kesto tulee etukäteen arvioida ja ottaa paikallisesti huomioon lääkärien työ- ja palkkausjärjestelyissä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 §:n määräykset soveltamisohjeineen.


2 § Toimenpidepalkkiot

1 mom. Toimenpiteiden korvaaminen

Lääkärille maksetaan säännöllisenä työaikana ja päivystysaikana suoritetuista sekä täyttä työaikaa tekevälle lääkärille kliinisenä lisätyönä suoritetuista terveyskeskuksen lääkärin toimenpideluettelossa sanotuista toimenpiteistä 2 momentin korvaustaulukosta ilmenevät toimenpidepalkkiot.


Soveltamisohje

Toimenpidepalkkio maksetaan siitä riippumatta, missä toimenpide on tehty esim. vastaanotolla, vuodeosastolla tai neuvolassa.


2 mom. Toimenpiteiden korvaustaulukko 1.1.2016 lukien

Palkkiot ja
korvaukset

 

Säännöllinen
työaika

Kliininen
lisätyö

Työpaikkapäivystys

Poikkeava työpaikkapäivystys ja vapaamuotoinen päivystys

Toimenpideryhmät

R 0

2,68

3,03

2,68

3,03

R I, RU I, RR I

7,26

8,21

7,26

8,21

R II, RU II, RR II

10,96

13,57

10,96

13,57

R III, RR III

26,80

30,76

26,80

30,76

3 mom. Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot

Osa-aikatyötä tekevälle lääkärille maksetaan kliinisenä lisätyönä suoritetuista toimenpiteistä 2 momentin mukaiset säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot siihen saakka kunnes osa-aikaisen lääkärin yhteenlaskettu säännöllinen ja kliininen lisätyöaika ylittää täyttä työaikaa tekevän lääkärin säännöllisen työajan.

3 §  Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot

1 mom. 

Täyttä työaikaa tekevälle lääkärille maksetaan kliinisenä lisätyöaikana jokaisesta potilaasta 2 momentin korvaustaulukosta ilmenevä käyntipalkkio.

2 mom. Korvaustaulukko 1.1.2016 lukien

Palkkiot ja korvaukset

Kliininen lisätyö

Käyntipalkkiot

Potilaan käynti lääkärin luona
a) yöaikana ja viikonloppuna
b) muuna aikana

10,51

Lääkärin erillinen käynti potilaan luona (kotikäynti)
a) yöaikana ja viikonloppuna
b) muuna aikana

12,91

Yli 45 minuuttia kestänyt potilaskäynti, lisäys alkavalta neljännestunnilta, kotikäynnissä käyntiaikaan luetaan matkoihin kulunut aika
a) yöaikana ja viikonloppuna
b) muuna aikana

4,42

3 mom. Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön käyntipalkkiot

Osa-aikatyötä tekevälle lääkärille maksetaan hänen oman säännöllisen työaikansa (osa-aikatyöaika) ylittävästä kliinisestä lisätyöstä 50 % 1 momentin korvaustaulukossa todetuista kliinisen lisätyön käyntipalkkioista siihen saakka kunnes osa-aikaisen lääkärin yhteenlaskettu säännöllinen ja kliininen lisätyöaika ylittää täyttä työaikaa tekevän lääkärin säännöllisen työajan.


Huomautus

Työpaikkapäivystyksen korvaukset määräytyvät yleisen osan 14 §:n 1 momentin mukaan.

Vapaamuotoisen ja poikkeavan työpaikkapäivystyksen peruskorvaukset määräytyvät tämän sopimuksen yleisen osan 14 §:n 2 momentin mukaan ja aktiivityön korvaukset 14 §:n 1 momentin mukaan.