På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 3 Sairaalalääkärit

  I Palkkaus

  1 § Palkkahinnoittelu 1.1.2016 lukien

  Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk

  1
  Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat
  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta
  1.1
  Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri
  yliopistollisessa sairaalassa
  L3SL1100
  1.2
  Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa
  asemassa olevat
  L3SL1200  5 610,48  5 096,24

  2
  Erikoislääkäri, osastonlääkäri
  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
  erikoislääkärin oikeutta
  L3SL3000
  Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on
  erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo
  olevasta erikoislääkärin oikeudesta on olennaista
  hyötyä hänen nykyisessä virassaan.

  4 492,87

  3.1
  Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä
  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely.
  L3SL4103
  3.2
  Laillistettu lääkäri
  L3SL4100  3 783,36


  3 302,66

  4
  Lääketieteen opiskelijat
  Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä riippumatta
  L3SL5000
  2 463,23


  Soveltamisohje

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ks. liitteen 1 1 §:n soveltamisohje 1.

  1 Palkkahinnoittelun ulkopuoliset
  Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virka ja sairaalan johtavan lääkärin päätoiminen virka ovat hinnoittelemattomia virkoja, joiden palkkauksesta päättää työnantaja. Samoin hinnoittelun ulkopuolisia ovat ylilääkäri sivutoimisena johtavana lääkärinä ja tulosvastaavana toimiva ylilääkäri.

  2 Ylilääkäri/verrattavassa asemassa oleva
  Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan lääkäriä, joka on asemansa ja tehtäviensä puolesta ylilääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on johtaminen.


  2 § Lääkärintodistus- ja -lausuntopalkkiot

  Tätä määräystä ei sovelleta 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin lääketieteen opiskelijoihin.

  Lääkärille maksetaan lääkärintodistuksista ja -lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon, jäljempänä sanotut palkkiot. Alan erikoislääkärille maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

  Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot

  Palkkio/€

  1
  Lääkärinlausunnot
  1.1
  Suppea lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka eläke- tai invalidihuoltohakemukseen liitettävä suppea lausunto, C-lausunto)

  1.2
  Perusteellinen lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta, korvattavuudesta, hengenvaarallisuusasteesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka poliisi-, huolto- tai muille viranomaisille annettava perusteellinen lausunto) tai perusteellinen ja
  aikaa vievä eläkehakemukseen liitettävä lausunto

  1.3
  Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto (esim. testamentin tekoa, avioliittolupaa tai holhouslain mukaisen päätöksen tekemistä varten)
   

   

  14,19

   

   

   

   


  16,22  24,33

  2
  Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitokselle
  vakuutetun potilaan tutkimuksen tai hoidon perusteella annettavat
  lääkärintodistukset ja -lausunnot niiden laadusta riippuen
  2.1
  Tavallinen lääkärintodistus
  2.2
  Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto
  2.3
  Laaja ja aikaa vievä lääkärintodistus tai -lausunto


  10,14

  17,74

  24,33


  Soveltamisohje

  Potilaan hoitoon liittyvistä lääkärintodistuksista ja -lausunnoista ei suoriteta palkkiota. Lääkärintodistus tai -lausunto on potilaan hoitoon liittyvä (ei siis palkkioon oikeuttava), kun se annetaan sairaalassa tai poliklinikalla hoidettavana tai tutkittavana olevalle potilaalle

  1. työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten
  2. toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
  3. sairauden hoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen tai steriloiminen).