På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  LS, voimassa 1.2.2017 lukien

  Liite 2 Terveyskeskusten hammaslääkärit

  1 § Palkkahinnoittelu 1.1.2016 lukien

  Virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1
  Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat
  Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
  erikoishammaslääkärin oikeutta
  L2TH2000  4 391,79

  2
  Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden omaavat terveyskeskushammaslääkärit
  Terveyskeskushammaslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoishammaslääkärin oikeus
  L2TH5100  4 040,19

  3
  Muut terveyskeskushammaslääkärit
  Terveyskeskushammaslääkäriltä edellytetään
  laillistetun hammaslääkärin oikeutta
  L2TH5200

  3 381,92

  4
  Muut hammaslääkärit
  4.1
  Osalaillistuksen omaava hammaslääkäri, peruspalkka on hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä riippumatta
  L2TH6100
  4.2
  Hammaslääketieteen opiskelija, peruspalkka on hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä riippumatta
  L2TH6200


   

   


  2 447,16

   


  2 112,71


  Soveltamisohje

  1 Johdon ja esimiesten tehtäväkohtaisen palkan
  määrittäminen

  Johtavat hammaslääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Vastaavaksi hammaslääkäriksi määrätty terveyskeskushammaslääkäri on palkkahinnoittelun ulkopuolinen määräyksen antamisesta lukien sen päättymiseen saakka, jonka jälkeen hammaslääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen perusteen mukaiseksi.

  Esimiesasemassa olevan palkan pitää olla korkeampi kuin hänen alaistensa, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä, perusteltua syytä. Palkkaa verratessa huomioidaan esimiehen ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen lisäksi säännölliseltä työajalta maksettavat toimenpidepalkkiot. Tavoitteena on, että kunkin esimiehen palkka on oikeassa suhteessa paitsi hänen tehtäviensä vaativuuteen, myös määrään ja työtuloksiin. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esimiesasema.

  KVTES palkkausluvun 7, 8 ja 9 §:n ja niiden soveltamisohjeissa todetun lisäksi johdon ja esimiesten tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävän vaativuuteen ja määrään vaikuttavina tekijöinä esimerkiksi väestöpohja ja eri kuntien vastaavista yksiköistä muodostetun kokonaisuuden tuomat uudet velvoitteet ja vastuut.

  Mahdollisimman oikealla palkanmuodostuksella voidaan tukea hyvää johtajuutta ja koko yksikön menestystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  2 Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa oleva

  Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan hammaslääkäriä, joka on asemansa ja tehtäviensä puolesta ylihammaslääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on suurehkon osa-alueen toiminnan johtaminen.

  3 Osatoiminnasta vastaava hammaslääkäri

  Osatoiminnasta vastaavalla hammaslääkärillä tarkoitetaan tietyn suurehkon kokonaisuuden antamista jonkun terveyskeskushammaslääkärin johdettavaksi (ei siis hammaslääkärien välisen työnjaon toteuttamista). Osatoiminnasta vastaava hammaslääkäri voi vastata esimerkiksi suuren kunnan/kuntayhtymän taikka yhteistoiminta-alueen alueellisen hammashoitolan tai hammaslääketieteellisen osa-alueen toiminnasta ja kehittämisestä. Osatoiminnasta vastaavien hammaslääkärien nimittämisellä voidaan taata riittävä lähiesimiestoiminta ja näin tukea hyvän johtajuuden toteutumista.

  Osatoiminnasta vastaavaksi määrätyn terveyskeskushammaslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä otetaan lisätehtävä tai lisävastuu huomioon KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin 3.2 kohdan mukaisesti määräyksen antamisesta lukien sen päättymiseen saakka, jonka jälkeen hammaslääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen perusteen mukaiseksi.

  4 Muun muassa oikojahammaslääkärin tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen

  Määrättäessä sellaisen terveyskeskushammaslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa, joka toimii oikojahammaslääkärin tai hammas- ja suu-/hammaskirurgin virassa tai suorittaa po. tehtäviä yli puolet työajastaan otetaan tämä huomioon tehtävien vaativuutta arvioitaessa KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin mukaisesti.

  5 Opetus- ja ohjaustehtävissä toimivat

  Opetus- ja ohjaustehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon opetus- ja ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Palkkaa määriteltäessä huomioidaan myös säännölliseltä työajalta maksettavat toimenpidepalkkiot. Mahdollisimman oikealla palkanmuodostuksella voidaan tukea opetuksen ja ohjauksen hyvää laatua.

  Opetus- ja ohjaustehtävissä toimivilla tarkoitetaan hammaslääketieteen lisensiaatin perustutkintoa suorittavia, erikoistuvia hammaslääkäreitä, käytännön palvelua suorittavia ja syventävää käytännön harjoittelua suorittavia opettavia/ohjaavia hammaslääkäreitä.

  Tutoroinnin vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan tai henkilökohtaiseen lisään ks. yleisen osan 10 §:n soveltamisohje.


  Esimerkki

  Esimerkiksi syventävän käytännön harjoittelun ohjaajilla ohjaustehtävän vaikutus palkkaan arvioidaan lähtökohtaisesti tehtävän vaativuuden kautta ja huomioidaan näin ollen tehtäväkohtaisen palkan suuruudessa. Lisäksi palkkaa määriteltäessä huomioidaan säännölliseltä työajalta maksettavat toimenpidepalkkiot. Mikäli ohjaustehtävä on määräaikainen, tehtävälisä maksetaan tältä ajalta.


  2 § Toimenpidepalkkiot

  Hammaslääkärille maksetaan säännöllisenä työaikana ja päivystysaikana suoritetuista sekä täyttä työaikaa tekevälle hammaslääkärille kliinisenä lisätyönä suoritetuista, terveyskeskuksen hammaslääkärin toimenpideluettelossa sanotuista toimenpiteistä korvaustaulukosta ilmenevät toimenpidepalkkiot.

  Toimenpidepalkkiot 1.3.2014 lukien

  Palkkiot ja korvaukset

  Säännöllinen työaika

  Kliininen
  lisätyö

  Päivystys

  Ensiapukäynti

  Toimenpidepalkkiot


   

   

  Yli 30 t/vk tai
  keskimäärin yli 30 t/vk tai arki-iltoina klo 18.00 jälkeen ja viikonloppuna*
   

   

   

   

  Toimen­pideryhmät
  TKHL 2
  TKHL 3
  TKHL 4
  TKHL 4 B
  TKHL 5
  TKHL 6
  TKHL 7


  2,06
  3,91
  4,97
  8,22
  11,37
  16,41
  27,73


  3,77
  6,90
  6,90
  11,40
  15,54
  20,33
  34,38


  3,77
  6,90
  6,90
  11,40
  15,54
  20,33
  34,38


  3,77
  6,90
  6,90
  11,40
  15,54
  20,33
  34,38


  3,77
  6,90
  6,90
  11,40
  15,54
  20,33
  34,38

  Kliinistä
  vastaanottotyötä yksin (ilman avustavaa henkilökuntaa) tekevä hammas­lääkäri

  Em. toimenpidepalkkiot maksetaan 30 %:lla korotettuna.
   

   

   

  * Viikonlopun määritelmä, ks. 3 §:n soveltamisohje.


  Soveltamisohje

  Hammaslääkärien toimenpideluettelon seuraavien toimenpiteiden palkkiot poikkeavat em. taulukon euroista: TKHL 223, 224, 227, 301.

  Mikäli käytössä on työaikajakso, voidaan työaikajakson sisällä mm. kliinistä vastaanottotyötä suunnitella tehtäväksi eri lailla eri päivinä ja viikkoina ja kliinisen työn ylitys maksetaan suunnitellun mukaisesti edellyttäen, että kliinisen työn määrä ylittyy koko työaikajaksolla vastaavasti. Esim. jos henkilölle on suunniteltu työaikajakson 1. viikolla 32 t, 2. viikolla 30 t ja 3. viikolla 35 t kliinistä työtä (yhteensä 97 t), maksetaan 1. viikon 2 tuntiin ja 3. viikon 5 tuntiin sisältyneet toimenpiteet (yhteensä 7 t) korotettuina alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Jos hammaslääkäri poissaolon tai työjärjestelymuutosten tms. takia tekisikin kliinistä työtä yhteensä vain 93 t, maksettaisiin korotetut palkkiot vain em. 3 tunnilta.

  Em. 30 kliinisen työtunnin tarkastelun menettelytavoista voidaan sopia paikallisesti toisin hammaslääkärien/heitä edustavan luottamusmiehen kanssa.


  3 § Kliinisen lisätyön ja vapaa-aikana suoritetun ensiapukäynnin käyntipalkkiot

  1 mom. 

  Täyttä työaikaa tekevälle hammaslääkärille maksetaan kliinisenä lisätyöaikana jokaisesta potilaasta 2 momentin korvaustaulukosta ilmenevä käyntipalkkio.

  2 mom. 

  Käyntipalkkiot 1.1.2016 lukien

  Palkkiot ja korvaukset

  Kliininen
  lisätyö

  Ensiapu-
  käynti

  Käyntipalkkiot

  Potilaan käynti hammaslääkärin luona
  a) viikonloppuna
  b) muuna aikana


  a) 9,71
  b) 9,71

   

  Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona
  a) viikonloppuna
  b) muuna aikana


  a) 12,36
  b) 12,36

   

  Hammaslääkärin vapaa-aikanaan ensiapu­tapauksessa suorittama käynti terveyskeskukseen tai muuhun hoitopaikkaan
  a)   viikonloppuna
  a1) seuraavat potilaat/sama käynti
  b)   muuna päivystysaikana
  b1) seuraavat potilaat/sama käynti

   
  a)  21,18
  a1)  9,71
  b)   15,89
  b1)  4,41

  Hammaslääkärin erillinen yli 45 minuuttia kestänyt käynti potilaan luona, lisäys alkavalta neljännestunnilta (käyntiaikaan luetaan myös matkoihin nopeinta reittiä käytettäessä kuluva aika)
  a) viikonloppuna
  b) muuna aikana

  a) 4,06
  b) 4,06

  a) 5,13
  b) 4,06

  Kliinistä vastaanottotyötä yksin (ilman
  avustavaa henkilökuntaa) tekevä hammaslääkäri


   

  Em. käyntipalkkiot maksetaan
  30 %:lla
  korotettuna.

   


  Soveltamisohje

  Kunkin potilaan osalta maksetaan yksi korvaustaulukosta ilmenevä käyntipalkkio, vaikka saman käynnin yhteydessä tehdään useampia palkkioon vaikuttavia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä.

  Edellä taulukossa mainitulla viikonlopulla tarkoitetaan aikaa perjantaista klo 18.00 maanantaihin klo 8.00 sekä arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 18.00 ensiksi seuraavaan arkipäivään klo 8.00.

  Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona on harvinainen ja koskee yleensä vain huoltolaitoksessa tai vuodeosastolla hoidettavia potilaita.

  Huomautus

  Työpaikkapäivystyksen korvaukset määräytyvät yleisen osan 14 §:n 1 momentin mukaan 1.1.2016 lukien.

  Vapaamuotoisen päivystyksen peruskorvaukset määräytyvät tämän sopimuksen yleisen osan 14 §:n 2 momentin mukaan ja aktiivityön korvaukset 14 §:n 1 momentin mukaan 1.1.2016 lukien.


  4 § Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön palkkiot

  Osa-aikatyötä tekevälle hammaslääkärille maksetaan hänen oman säännöllisen työaikansa (osa-aikatyöaika) ylittävästä kliinisestä lisätyöstä toimenpidepalkkiot kuten säännöllisenä työaikana ja 50 % 3 §:n korvaustaulukossa todetuista kliinisen lisätyön käyntipalkkioista. Jos osa-aikaisen hammaslääkärin yhteenlaskettu säännöllinen työaika ja lisätyöaika ylittää täyttä työaikaa tekevän hammaslääkärin säännöllisen työajan, maksetaan tämän ylittävästä lisätyöstä korvaustaulukoista (2 ja 3 §) kliinisen lisätyön kohdalta ilmenevät käynti- ja toimenpidepalkkiot.

  Osa-aikatyötä tekevälle hammaslääkärille maksetaan yksin työtä tekevän kliinisen lisätyön palkkioiden 30 %:n korotus vasta, kun hänen yhteenlaskettu säännöllinen työaikansa ja lisätyöaikansa ylittää täyttä työaikaa tekevän hammaslääkärin säännöllisen työajan.

  5 § Korvaus vapaa-aikana suoritetusta ensiapukäynnistä

  Hammaslääkärin vapaa-aikanaan ensiaputapauksessa suorittamasta käynnistä terveyskeskukseen tai muuhun hoitopaikkaan maksetaan edellä korvaustaulukoista (2 ja 3 §) ilmenevät käynti- ja toimenpidepalkkiot. Myös käynnistä aiheutuneet tarkoituksenmukaiset matkakustannukset korvataan.