Suomeksi

LÄKTA

2017

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Bilaga 3 Sjukhusläkare

  I Löner

  § 1 Lönesättningen från 1.1.2016

  Tjänstebeteckning/uppgift Grundlön €/mån.

  1
  Överläkare/läkare i motsvarande ställning
  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften
  1.1
  Överläkare, förvaltningsöverläkare, avdelningsöverläkare vid universitetssjukhus
  L3SL1100
  1.2
  Övriga överläkare och biträdande överläkare/läkare i motsvarande ställning
  L3SL1200  5 610,48  5 096,24

  2
  Specialläkare, avdelningsläkare
  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften
  L3SL3000
  Bestämmelsen tillämpas även på en specialläkare som specialiserar sig i en annan specialitet i det fall att de specialisträttigheter som läkaren har från tidigare är till väsentlig nytta i den nuvarande tjänsten.

  4 492,87

  3.1

  En legitimerad läkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat läkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering
  I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad läkare.

  L3SL4103
  3.2
  Legitimerad läkare
  L3SL4100  3 783,36


  3 302,66

  4

  Medicine studerande
  Grundlön, oberoende av vilken läkartjänst/läkaruppgift den studerande sköter

  L3SL5000
  2 463,23


  Tillämpningsanvisning

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen, se tillämpningsanvisning 1 för § 1 i bilaga 1.

  1 Anställda utanför lönesättningen
  Tjänsten som chefsöverläkare för ett sjukvårdsdistrikt och tjänsten som chefsläkare i huvudsyssla vid sjukhus står utanför lönesättningen och lönen bestäms av arbetsgivaren. Utanför lönesättningen står också överläkare som är chefsläkare i bisyssla samt resultatansvariga överläkare.

  2 Överläkare/läkare i motsvarande ställning
  Med en läkare i motsvarande ställning avses en läkare som i fråga om ställning och uppgifter kan jämställas med en överläkare och vars huvuduppgift är att leda.


  § 2 Arvoden för läkarintyg och läkarutlåtande

  Denna bestämmelse tillämpas inte på medicine studerande som avses i § 1 mom. 1 punkt 4.

  För läkarintyg och läkarutlåtanden som inte anknyter till vården av en patient, betalas nedan nämnda arvoden till läkaren. En specialist i specialiteten i fråga får arvodet förhöjt med 50 %.

  Arvoden för läkarintyg och läkarutlåtanden

  Arvode/€

  1
  Läkarutlåtanden
  1.1
  Kortfattat utlåtande med beskrivning av sjukdomen, kroppsskadan eller invaliditeten samt ett därpå grundat, motiverat utlåtande om invaliditetsgrad, behov av medicinering eller annan vård samt om motsvarande omständigheter (t.ex. ett B-utlåtande som behövs för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen eller ett kortfattat C-utlåtande som ska fogas till en ansökan om pension eller invalidvård)

  1.2
  Utförligt utlåtande med beskrivning av sjukdomen, kroppsskadan eller invaliditeten samt ett därpå grundat, motiverat utlåtande om invaliditetsgrad, behov av medicinering eller annan vård, rätt till ersättning samt om livsfara och motsvarande omständigheter (t.ex. ett sådant B-intyg som behövs för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen eller ett utförligt intyg som är avsett att ges till polis- eller vårdmyndigheter eller till andra myndigheter) eller utförligt tidskrävande utlåtande som är avsett att fogas till pensionsansökan

  1.3
  Utlåtande om rättshandlingsförmåga (t.ex. för uppgörande av testamente, tillstånd till äktenskap eller för beslut enligt lagen angående förmyndarskap)
   

   

  14,19

   

   

   

   


  16,22  24,33

  2
  Läkarintyg och läkarutlåtanden på basis av undersökning och vård av en patient, när intyget eller utlåtandet riktas till den försäkringsanstalt som avses i 29 § i lagen om olycksfallsförsäkring, beroende på intygets eller utlåtandets art
  2.1
  Vanligt läkarintyg
  2.2
  Utförligt läkarintyg eller läkarutlåtande
  2.3
  Ett omfattande och tidskrävande läkarintyg eller läkarutlåtande


  10,14

  17,74

  24,33


  Tillämpningsanvisning

  För läkarintyg och läkarutlåtanden som anknyter till vården av en patient betalas inget arvode. Läkarintyget eller läkarutlåtandet anknyter till vården av en patient (och berättigar följaktligen inte till arvode), när intyget ges till en patient som vårdas eller undersöks på sjukhus eller poliklinik

  1. för sjukledighet som ansöks hos arbetsgivaren
  2. för intagning på en annan sjukvårdsinrättning
  3. för utförande av sådana medicinska åtgärder som vården kräver (t.ex. avbrytande av havandeskap eller sterilisering).